ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aerodrome

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aerodrome*, -aerodrome-

aerodrome ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aerodrome (n.) สนามบิน (ขนาดเล็ก)
English-Thai: HOPE Dictionary
aerodrome(แอ' โรโดรม) n. สนามบิน
English-Thai: Nontri Dictionary
aerodrome(n) สนามบิน

aerodrome ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
航空港[háng kōng gǎng, ㄏㄤˊ ㄎㄨㄥ ㄍㄤˇ, 航空港] airfield; aerodrome

aerodrome ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลานบิน[n. exp.] (lānbin) EN: airfield ; landing field FR: aérodrome [m] ; terrain d'aviation [m] ; champ d'aviation [m]
รหัสอ้างอิงสนามบิน[n. exp.] (rahat āng-i) EN: aerodrome reference code FR:
สนามบิน[n.] (sanāmbin) EN: airport ; airfield ; landing field FR: aéroport [m] ; aérodrome [m] ; terrain d'atterrissage [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aerodrome
Back to top