ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

farming

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *farming*, -farming-

farming ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
farming (n.) การทำนา See also: การทำนา, การทำฟาร์ม, การเพาะปลูก Syn. agriculture, plantation
farming district (n.) พื้นที่ทำการเกษตร Syn. farmland
English-Thai: HOPE Dictionary
farming(ฟาร์ม'มิง) n. การทำไร่,การทำนา,การทำฟาร์ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
farming, collectiveระบบนารวม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อ.ส.ค. (n.) Dairy Farming Promotion Organization of Thailand See also: DPO Syn. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (n.) Dairy Farming Promotion Organization of Thailand See also: DPO
การทำฟาร์ม (n.) farming See also: cultivation
ฤดูทำนา (n.) farming season
หน้านา (n.) farming season Syn. ฤดูทำนา
ถางพง (v.) clear land for farming See also: clear the jungle Syn. หักร้างถางพง
ทำการกสิกรรม (v.) do paddy farming See also: do farming, grow plant crops, farm grain crops Syn. ทำสวนทำไร่, ทำการเกษตร
ทำสวนทำไร่ (v.) do paddy farming See also: do farming, grow plant crops, farm grain crops Syn. ทำการเกษตร, ทำการกสิกรรม
ทำไร่ทำนา (v.) do paddy farming See also: do farming, grow plant crops, farm grain crops Syn. ทำสวนทำไร่, ทำการเกษตร, ทำการกสิกรรม
หักร้าง (v.) clear land for farming See also: clear the jungle Syn. ถางพง, หักร้างถางพง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hobbits have been living and farming in the four Farthings of the Shire for many hundreds of years quite content to ignore and be ignored by the world of the Big Folk.ฮ๊อบบิทได้อาศัย และเพาะปลูก อยู่ใน มณฑลฟาร์ธิง ทั้งสี่ของ ไชร์ มาหลายร้อยปี ไม่ค่อยสนใจต่อโลกภายนอก และโลกภายนอก...
It's some sort of farming commune or whatever.เป็นกลุ่มชุมชนทำไร่.. อะไรนี่แหละ
He moved from Aberdeenshire to Zambia and then he started farming there.ย้ายจากอาร์เบอร์ดีนเชอร์ ไปอยู่แซมเบีย แล้วก็เริ่มทำไร่ที่นั่น
The expansion of cultivated land and single-crop farming encouraged the development of parasites.การแผ่ขยายเกษตรกรรมและการทำไร่เลื่อนลอย เอื้อต่อการกลายพันธ์ของปรสิต
In Saudi Arabia, the dream of industrial farming in the desert has faded.ในประเทศซาอุดิอารเบีย ความฝันของอุตสาหกรรมการเกษตรในทะเลทรายได้จางหายไป
You see,you think farming is ma and pa with a pitchfork.คุณคิดว่าการทำฟาร์ม เป็นเรื่องที่พ่อ-แม่ถือคราดอยู่หรือไง
If we used only natural farming methods,prices would be astronomical.ถ้าเราใช้วิธีฟาร์มธรรมชาติเพียงอย่างเดียว ราคาจะแพงมหาศาล
But we all know that their money - comes from farming humans. - Are we going to pick up offหรือว่าเราจะไปหาพวกมันตามที่ ที่พวกเราละเฉยละ?
So much is changing in farming and business that if we remain ignorant, there will be those that will take advantage.มีหลายอย่างเปลี่ยนไปมากตั้งแต่ทำฟาร์มและธุรกิจ ถ้าเราาละมันไว้ได้บ้าง นั่นสิถึงจะเรียกว่าเป็นผลดี
Sillum farming is a meagre tradeทำฟาร์มซิลลั่มเป็นอาชีพที่ขาดแคลน
Made farming and hunting impossible.ทำให้การเพาะปลูกกับการล่าสัตว์เป็นไปไม่ได้
In the mean time, each ministers supplied the iron ore to the Forge, and in return received the farming tools and weapons, haven't they?ที่ผ่านมา เสนาฯที่ส่งแร่เหล็กมาให้โรงเหล็ก และได้รับเครื่องมือในการทำนา และอาวุธเป็นการแลกเปลี่ยน

farming ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
农事[nóng shì, ㄋㄨㄥˊ ㄕˋ, 农事 / 農事] farming task
集约[jí yuē, ㄐㄧˊ ㄩㄝ, 集约 / 集約] farming several crops in one location; intensive (farm production)
田间[tián jiān, ㄊㄧㄢˊ ㄐㄧㄢ, 田间 / 田間] field; farm; farming area; village
农业[nóng yè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ, 农业 / 農業] agriculture; farming
耕作[gēng zuò, ㄍㄥ ㄗㄨㄛˋ, 耕作] farming
精耕细作[jīng gēng xì zuò, ㄐㄧㄥ ㄍㄥ ㄒㄧˋ ㄗㄨㄛˋ, 精耕细作 / 精耕細作] intensive farming
农桑[nóng sāng, ㄋㄨㄥˊ ㄙㄤ, 农桑 / 農桑] mulberry farming; to grow mulberry for sericulture

farming ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーガニック農法[オーガニックのうほう, o-ganikku nouhou] (n) (See 有機農業) organic farming
乾地農法[かんちのうほう, kanchinouhou] (n) dry farming
乾燥地農業[かんそうちのうぎょう, kansouchinougyou] (n) dry farming
土弄り;土いじり[つちいじり, tsuchiijiri] (n) (1) (See 土遊び) playing with dirt; (2) gardening; farming (as a hobby)
帰農[きのう, kinou] (n,vs) take up farming again
有畜農業[ゆうちくのうぎょう, yuuchikunougyou] (n) farming complemented by raising livestock
水耕栽培[すいこうさいばい, suikousaibai] (n) hydroponics; aquaculture; water culture; tank farming
混合農業[こんごうのうぎょう, kongounougyou] (n) mixed farming
無農薬栽培[むのうやくさいばい, munouyakusaibai] (n) (See 有機農業) organic farming; organic cultivation; farming without pesticides
稼穡[かしょく, kashoku] (n) planting and harvesting; farming
篊(oK)[ひび, hibi] (n) brushwood, etc. used as cultch for seaweed or oyster farming (culch)
自小作[じこさく, jikosaku] (n) landed and tenant farming; landed farming with some tenant farming on the side
農村地帯[のうそんちたい, nousonchitai] (n) agrarian community; farming area; farming region
集約農業[しゅうやくのうぎょう, shuuyakunougyou] (n) intensive farming
営農[えいのう, einou] (n,vs) farming; agriculture; (P)
大農[だいのう, dainou] (n) large-scale (mechanized, mechanised) farming; wealthy farmer
物作り;物造り[ものづくり;ものつくり, monodukuri ; monotsukuri] (n) (1) manufacturing; craftsmanship; making things by hand; (2) making New-Year's decorations; (3) preparing fields; farming; farmer
耕作[こうさく, kousaku] (n,vs) cultivation; farming; (P)
養鶏[ようけい, youkei] (n) poultry raising; poultry farming; chicken farming; (P)

farming ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หักร้างถางพง[v.] (hakrāngthān) EN: clear land for farming ; clear the jungle FR:
การเกษตร[n.] (kān kasēt) EN: agriculture ; farming ; cultivation FR: agriculture [f]
การเลี้ยงปลา[n. exp.] (kān līeng p) EN: fish farming FR: pisciculture [f]
การเลี้ยงปลานิล[n. exp.] (kān līeng p) EN: tilapia farming ; aquaculture of tilapia FR: élevage du tilapia [m]
การทำนา[n.] (kān tham nā) EN: rice farming ; farming FR: agriculture [f] ; travaux des champs [mpl]
กสิ[n.] (kasi) EN: farming ; agriculture FR:
กสิ- [pref.] (kasi-) EN: farming ; agriculture FR:
กสิกรรม[n.] (kasikam) EN: agriculture ; farming ; animal husbandry FR: agriculture [f]
หน้า นา[n.] (nā nā) EN: farming season FR:
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)[org.] (Ongkān Song) EN: Thai Dairy Farming Promotion Organization of Thailand FR:
ปรับปรุงวิธีการทำนา[v. exp.] (prapprung w) EN: improve farming methods FR:
ทำนา[v.] (thamnā) EN: farm ; grow rice ; do rice farming ; be engaged in farming ; till the soil ; be a rice farmer FR: travailler aux champs ; planter le riz ; cultiver ; récolter
ทำไร่[v. exp.] (tham rai) EN: farm ; do farming ; do crop-farming ; do truck farming ; grow plant crops ; grow field crops ; work in the field FR: travailler aux champs ; cultiver
ถางพง[v. exp.] (thāng phong) EN: clear land for farming FR:

farming ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Flurbereinigung {f}consolidation of farming
Milchwirtschaft {f}dairy farming
Massentierhaltung {f}large-scale livestock farming
Geflügelzucht {f}poultry farming
Tierhaltung {f}livestock farming; keeping of animals
Schafzucht {f}sheep farming; sheep breeding

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า farming
Back to top