ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

agriculture

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *agriculture*, -agriculture-

agriculture ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
agriculture (n.) เกษตรกรรม See also: การเกษตร, กสิกรรม Syn. farming
English-Thai: HOPE Dictionary
agriculture(แอก' กริคัลเชอะ) n. การเกษตร, เกษตรกรรม,กสิกรรม,เกษตรศาสตร์, -agri- cultural adj., Syn. tillage, agronomy)
English-Thai: Nontri Dictionary
agriculture(n) เกษตรกรรม,กสิกรรม,การเกษตร,การเพาะปลูก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agriculture เกษตรกรรม, เกษตรกรรม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (n.) Ministry of Agriculture and Cooperatives
กษ (n.) Ministry of Agriculture and Cooperatives Syn. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ธกส. (n.) Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives See also: BAAC Syn. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (n.) Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives See also: BAAC
กสิกรรม (n.) agriculture See also: farming Syn. เกษตรกรรม
การกสิกรรม (n.) agriculture See also: cultivation
การเกษตร (n.) agriculture Syn. การกสิกรรม
เกษตรกรรม (n.) agriculture See also: husbandry, farming
ผลิตภัณฑ์เกษตร (n.) agriculture goods
สินค้าเกษตร (n.) agriculture goods Syn. ผลิตภัณฑ์เกษตร
กรมวิชาการเกษตร (n.) Department of Agriculture
กรมวิชาการเกษตร (n.) Department of Agriculture
กส.บ. (n.) Bachelor of Agriculture See also: B.Ag Syn. เกษตรศาสตรบัณฑิต
กส.ม. (n.) Master of Agriculture See also: M.Agr.
เกษตรศาสตรบัณฑิต (n.) Bachelor of Agriculture See also: B.Ag. Syn. กส.บ.
เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต (n.) Master of Agriculture See also: M.Agr. Syn. กส.ม.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
W. R. Grace and the U.S. governments patent on Neem was revoked by a case we brought along with the greens of European parliament and the international organic agriculture movement.บรรษัทดับบลิว อาร์ เกรซ และรัฐบาลสหรัฐฯ ที่จดสิทธิบัตรต้นนีม ถูกเพิกถอนสิทธิบัตรจากคดีที่เราฟ้องร้อง โดยร่วมมือกับพรรคกรีนของรัฐสภายุโรป
I guess the billions you make from agriculture isn't enough.ฉันเดาเป็นล้านครั้งที่คุณทำจากการเพาะปลูกน่ะมันไม่เพียงพอ
The invention of agriculture turned our history on end.การค้นพบเกษตรกรรม ได้นำประวัติศาสตร์ของเรามาสู่จุดสุดท้าย
Our agriculture has become oil-powered.เกษตรกรรมถูกขับเคลื่อนโดยน้ำมันไปเรียบร้อยแล้ว
In our race to conquer more land, we have reclaimed them as pasture for livestock, or as land for agriculture or building.ในขณะมนุษย์แย่งกันถือครองที่ดิน และได้ปรับเปลี่ยนเป็น ทุ่งหญ้าสำหรับปศุสัตว์ หรือพื้นที่ทำการเกษตรหรือก่อสร้าง
I have seen agriculture on a human scale.ฉันเห็นเกษตรกรรม ที่เพียงพอต่อมนุษย์แล้ว
Yep, U.S. Department of Agriculture keeps a soil database.ใ่ช่แล้ว ทางกระทรวง การเกษตรของสหรัฐ มีฐานข้อมูลดิน
The ex-minister of the Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries sent them to me... If it's not agriculture or forestry, it's food. A health food.ท่านอดีตรมต.กระทรวงเกษตรส่งกวางมาให้ เเต่ทว่า พวกมันไม่ใช่การเกษตร ป่าไม้เเละประมงหรอกนะ
Remember laos. You and agriculture do not mix.จำลาวได้ไหม จะเอาเรื่องเกษตรมารวมไม่ได้
It's a striking departure from the CO2 levels that prevailed during the rise of agriculture and civilization.มันเป็นการเดินทางที่ โดดเด่นจากระดับ ซีโอ2 ที่ชนะ ในระหว่างการเพิ่มขึ้น ของการเกษตรและอารยธรรม
Climate change, the domestication of fire, the invention of tools, language, agriculture all played a role.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของไฟ การประดิษฐ์เครื่องมือ ภาษาการเกษตร ทุกบทบาท
Which sucks. But they said I could start Advanced Agriculture a year early.น่าเบื่อ แต่ให้ผมเริ่ม เกษตรกรรมชั้นสูงได้ก่อนปีนึง

agriculture ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
农产[nóng chǎn, ㄋㄨㄥˊ ㄔㄢˇ, 农产 / 農產] agriculture products; farm produce
人民公社化[rén mín gōng shè huà, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, 人民公社化] collectivization of agriculture (disastrous policy of communist Russia around 1930 and China in the 1950s)
上农[shàng nóng, ㄕㄤˋ ㄋㄨㄥˊ, 上农 / 上農] a rich farmer; to stress the importance of agriculture (in ancient philosophy)
劝农使[quàn nóng shǐ, ㄑㄩㄢˋ ㄋㄨㄥˊ ㄕˇ, 劝农使 / 勸農使] envoy charge with promoting agriculture (in Han dynasty)
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, 农 / 農] agriculture
农业[nóng yè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ, 农业 / 農業] agriculture; farming
农艺[nóng yì, ㄋㄨㄥˊ ㄧˋ, 农艺 / 農藝] agriculture
中农[Zhōng nóng, ㄓㄨㄥ ㄋㄨㄥˊ, 中农 / 中農] Chinese agriculture
农业部[nóng yè bù, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄅㄨˋ, 农业部 / 農業部] department of agriculture
粮农[liáng nóng, ㄌㄧㄤˊ ㄋㄨㄥˊ, 粮农 / 糧農] food and agriculture; grain farmer
垦荒[kěn huāng, ㄎㄣˇ ㄏㄨㄤ, 垦荒 / 墾荒] to open up land (for agriculture)
农业现代化[nóng yè xiàn dài huà, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄞˋ ㄏㄨㄚˋ, 农业现代化 / 農業現代化] modernization of agriculture, one of Deng Xiaoping's Four Modernizations

agriculture ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグリカルチャー;アグリカルチャ[, agurikarucha-; agurikarucha] (n) agriculture
勧農[かんのう, kannou] (n) encouragement of agriculture
国連食糧農業機関[こくれんしょくりょうのうぎょうきかん, kokurenshokuryounougyoukikan] (n) UN Food and Agriculture Organization (Organisation); FAO
国際連合食糧農業機関[こくさいれんごうしょくりょうのうぎょうきかん, kokusairengoushokuryounougyoukikan] (n) Food and Agriculture Organization of the United Nations
園芸農業[えんげいのうぎょう, engeinougyou] (n) horticultural agriculture
地侍;地士[じざむらい, jizamurai] (n) provincial samurai in the middle ages, who engaged in agriculture in peacetime
火田[かでん, kaden] (n) slash-and-burn agriculture
粗放農業[そほうのうぎょう, sohounougyou] (n) extensive agriculture
農林[のうりん, nourin] (n) agriculture and forestry; (P)
近郊農業[きんこうのうぎょう, kinkounougyou] (n) agriculture in urban areas
退耕[たいこう, taikou] (n) (obs) giving up government service and engaging in agriculture
ケレス;セレス[, keresu ; seresu] (n) (1) (See 準惑星) Ceres (dwarf planet); (2) Ceres (Roman goddess of agriculture)
営農[えいのう, einou] (n,vs) farming; agriculture; (P)
農林水産大臣[のうりんすいさんだいじん, nourinsuisandaijin] (n) Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries
農林水産省[のうりんすいさんしょう, nourinsuisanshou] (n) Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries; MAFF
農水省[のうすいしょう, nousuishou] (n) (abbr) (See 農林水産省) Ministry Agriculture, Forestry and Fisheries; MAFF

agriculture ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเกษตร[n.] (kān kasēt) EN: agriculture ; farming ; cultivation FR: agriculture [f]
การกสิกรรม[n.] (kān kasikam) EN: agriculture FR: agriculture [f]
การเพาะปลูก[n.] (kān phǿplūk) EN: cultivation ; agriculture FR: culture [f] ; agriculture [f] ; horticulture [f]
การทำนา[n.] (kān tham nā) EN: rice farming ; farming FR: agriculture [f] ; travaux des champs [mpl]
เกษตรอินทรีย์[n. exp.] (kasēt insī) EN: organic agriculture FR: agriculture biologique [f] ; agriculture bio [f]
เกษตรและสหกรณ์[org.] (Kasētlaesah) EN: Agriculture and Cooperatives FR: Agriculture et Coopératives
เกษตรทางเลือก[n. exp.] (kasēt thāng) EN: alternative agriculture FR:
เกษตรกรรม[n.] (kasēttrakam) EN: agriculture FR: agriculture [f]
เกษตรศาสตร์[n.] (kasēttrasāt) EN: agricultural science ; agronomy ; science of agriculture FR: sciences agricoles [fpl] ; agronomie [f]
กสิ[n.] (kasi) EN: farming ; agriculture FR:
กสิ- [pref.] (kasi-) EN: farming ; agriculture FR:
กสิกรรม[n.] (kasikam) EN: agriculture ; farming ; animal husbandry FR: agriculture [f]
คณะเกษตร[n. prop.] (Khana Kasēt) EN: Faculty of Agriculture FR: faculté des sciences de l'agriculture [f]
กฎหมายธุรกิจเกษตร[n. exp.] (kotmāi thur) EN: business agriculture laws FR:
กระทรวงการเกษตร[org.] (Krasūang Kā) EN: Ministry of Agriculture FR: ministère de l'Agriculture [m]
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์[org.] (Krasūang Ka) EN: Ministry of Agriculture and Cooperatives FR:
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ[org.] (Ongkān Āhān) EN: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) FR:
ผลิตภัณฑ์เกษตร[n. exp.] (phalittapha) EN: agriculture goods FR:
เพาะปลูก[v.] (phǿplūk) EN: cultivate ; plant ; grow ; raise ; practice agriculture FR: cultiver ; pratiquer l'agriculture
ไร่เลื่อนลอย[n. exp.] (rai leūoenl) EN: swidden field ; swidden agriculture ; slash-and-burn agriculture FR:
ไร่นาสวนผสม[n. exp.] (rainā suan ) EN: mixed agriculture FR:
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)[org.] (Thanākhān P) EN: Bank for Agriculture and Agricultural Coop. (BAAC) FR:
ธ.ก.ส. (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)[abv.] (Thø.Kø.Sø. ) EN: Bank for Agriculture and Agricultural Coop. (BAAC) FR:
วันเกษตรแห่งชาติ[n. exp.] (Wan Kasēt H) EN: National Agriculture Day FR:
จัตุสดมภ์[n.] (jattusadom) EN: four ministers of the ancient government (Interior Royal, Household, Finance, Agriculture) FR:
ประสิทธิภาพของการเกษตร[n. exp.] (prasitthiph) EN: FR: efficacité de l'agriculture [f]

agriculture ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landwirtschaftsminister {m}minister of agriculture; farm minister

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า agriculture
Back to top