ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adhere to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adhere to*, -adhere to-

adhere to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
adhere to (phrv.) ติดอยู่กับ Syn. ckeave to, cling to, stick to
adhere to (phrv.) ศรัทธาต่อ (ความคิด, ความเชื่อ, ความเห็น) See also: เชื่อมั่นต่อ (ความเชื่อ, ความคิด, แผนงาน) อย่างแน่วแน่, ยึด, ยึดตาม, ทำตาม Syn. cleave to, cling onto, cling to, hold to, keep to, stick to, stay with Ops. depart from, deviate from
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ประจำใจ (v.) adhere to See also: stick fast to, attach, cling to, keep something in mind
ยึดติด (v.) adhere to See also: stick to, cleave, cling to Ops. ปล่อยวาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Failure to adhere to these rulesการไม่ยอมปฏิับัติตามกฎต่างๆ ภายในที่นี่
Now you'll adhere to mine.เอาล่ะ คุณเอาของนั่น ตกให้เป็นของฉัน
I must as you to adhere to two simple principles.มีกฏง่ายๆอยู่ 2 ข้อที่พวกเธอต้องถือปฏิบัติ
I trust Penny will adhere to the "Official California Restaurant Workers'ผมเชื่อว่าเพนนีจะยึดถือสัตยาบัน การมีจริยธรรมและสุขอนามัย
Must adhere to programming.ต้อง ทำตาม การตั้งโปรแกรม
I expect my people to adhere to a strict code of honor.เรื่องฟายฟ้า ที่พ่อบอกหนู
In my classroom we adhere to a strictly formal manner of addressing one another.เรามีเคร่งครัดในการรักษามารยาท ต่อผู้อื่นในชั้นเรียนนะคะ
Princess Sophie was very clear if you don't adhere to the deal, they'll make you pay.เจ้าหญิงโซฟีทำให้ชัดเจนแล้วว่า ถ้าคุณไม่ทำตามข้อตกลง พวกเขาจะทำให้คุณต้องจ่าย
Whether he's getting his victims to repent or adhere to certain religious beliefs, he is hanging them as though they were victims of religious tribunals of the 1100s.ไม่ว่าเขาจะทำให้เหยื่สำนึกผิด หรือยึดมั่นในความเชื่อทางศาสนา เขาแขวนคอเหยื่อเหมือนพวกเขาทำผิด
We're not the only people to adhere to rituals thousands of years old.ไม่ใช่แค่พวกเรา ที่ยึดติดอยู่กับพิธีกรรมหลายพันปีก่อน
Not all adversaries will adhere to the warrior's code as we do.ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้ทั้งหมดจะเป็นไปตาม รหัสของนักรบที่เราทำ
My concern is that the Faith does not adhere to the same standards of proof as the crown.ข้าเกรงว่าศาสนาจะไม่ใช้ หลักการเรื่อง ข้อพิสูจน์หลักการเดียว กับราชบัลลังก์

adhere to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
操を守る[みさおをまもる, misaowomamoru] (exp,v5r) to adhere to one's principles; to preserve one's chastity
格式張る[かくしきばる, kakushikibaru] (v5r,vi) to adhere to formalities
着す[じゃくす, jakusu] (vs-c,vi) (arch) to insist on; to cling to; to adhere to
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P)

adhere to ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝากตัว[v.] (fāktūa) EN: place oneself under somebody's care ; adhere to somebody ; depend on somebody attach oneself to somebody FR: placer sous la protection de
อิง[v.] (ing) EN: lean on/against ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur ; s'adosser
แนบ[v.] (naēp) EN: cling ; stick ; be close to ; adhere to ; attach ; be attached ; press against FR: joindre ; accoler ; coller ; attacher
ปฏิบัติตามตารางเวลา[v. exp.] (patibat tām) EN: adhere to the schedule FR:
ประจำใจ[v.] (prajamjai) EN: adhere to FR:
ทำตาม[v. exp.] (tham tām) EN: follow ; act according ; obey ; adhere to FR: suivre ; se conformer à ; adhérer à
ยึดถือ[v.] (yeuttheū) EN: hold ; hold on ; cling to ; seize ; adhere to ; stick FR: détenir ; retenir
ยึดติด[v.] (yeuttit) EN: adhere to ; stick to ; cleave; cling to FR: adhérer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adhere to
Back to top