ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

acquirement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *acquirement*, -acquirement-

acquirement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acquirement (n.) สิทธิในการครอบครอง See also: กรรมสิทธิ์
English-Thai: Nontri Dictionary
acquirement(n) ของที่ได้มา,การได้มา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"One man's life or death were but a small price to pay for the acquirement of the knowledge which I sought, for the dominion I should acquire."ชีวิตของคนหนึ่งคน เป็นสิ่งเล็กน้อยที่ต้องเสียไป เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความรู้ที่ฉันแสวงหา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า acquirement
Back to top