ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

acid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *acid*, -acid-

acid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
acid (adj.) (คำพูด) ที่แหลมคม See also: (คำพูด) ที่เสียดสี, ที่ทำให้รู้สึกแสบร้อน Syn. sharp, biting
acid (n.) กรด See also: ของเหลวที่มีฤทธิ์เป็นกรด, ของเหลวที่มีสภาพเป็นกรด
acid (n.) คำพูดที่แหลมคม See also: คำพูดที่เสียดสี, คำพูดที่ทำให้รู้สึกแสบร้อน
acid (adj.) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรด Syn. biting, corrosive, erosive, acidic
acid (n.) ยาเสพติดแอลเอสดี (คำสแลง) See also: ยาเสพติดชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์หลอนประสาทรุนแรง Syn. LSD, hallucinogen
acid (sl.) ยาแอลเอสดี See also: ยาหลอนประสาทแอลเอสดี
acid rain (n.) ฝนกรด See also: ฝนที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษทางเคมี ซึ่งเกิดจากมลพิษทางอากาศ เช่น ควันจากท่อไอเสียรถยนต์หรือโรงงาน
acidic (adj.) ซึ่งเป็นกรด See also: ที่มีคุณสมบัติเป็นกรด Syn. acid, biting, corrosive, erosive,
acidify (vt.) ทำให้เป็นกรด
acidify (vi.) เปลี่ยนเป็นกรด
acidity (n.) สภาพเป็นกรด Syn. sourness
acidulous (adj.) ซึ่งมีรสจัด See also: ซึ่งมีรสเปรี้ยว, เผ็ดร้อน, ซึ่งทำให้แสบลิ้น Syn. bitter, sharp
English-Thai: HOPE Dictionary
acid(แอส' ซิด) adj.,n. กรด, เปรี้ยว, รุนแรง, ฉุนเฉียว, สิ่งที่เปรี้ยว, LSD. -acidly adv.
acid headผู้ติดยาเสพติดชนิด ISD
acid-fast(แอส' ซิดฟาส) adj., n. สีไม่ตกเมื่อล้างด้วยแอลกอฮอล์ที่ใส่กรด
acid-forming(แอส' ซิดฟอร์มมิง) adj. ให้กรด (ในปฏิกริยาเคมี) (yielding acid)
acidic(อะซิด' ดิค) adj. เปรี้ยว, เกี่ยวกับกรด, ซึ่งสามารถสร้างกรด, Syn. forming acid)
acidify(อะซิด' ดิไฟ) vt.,vi. ทำให้หรือเปลี่ยนเป็นกรด. -acidification n. -acidifier n.
acidimeter(แอสซิดิม' มิเทอะ) n. เครื่องมือวัดปริมาณกรดในสารละลาย. -acidimetric, acidimetrical adj. -acidimetry n.
acidity(อะซิด' ดิที) n. ภาวะเป็นกรด, ความเปรี้ยว, ความเป็นกรดมากเกินไป, Syn. sourness
acidocytosisภาวะที่เลือดมี eosinophill leukocyte มากผิดปกติ
acidophil(แอส' ซิโดฟิล, แอสซิด' โดฟิลลิค) adj. ซึ่งติดนิย้อม acid dyes ได้ดี, เซลล์หรือเนื้อเยื่อที่มีคุณสมบัติดังกล่าว., Syn. acidophilous
acidophilus milkนมเปรี้ยวที่เนื่องจากใส่เชื้อแบคทีเรียจำพวก Lactobacillus acidophilus
acidosis(แอสซิโด' ซิส) ภาวะที่โลหิตมีปริมาณไบคาร์โบเนตมากกว่าปกติ -acidotic adj.
acidulate(อะซิด' คิวเลท) vt. ทำให้เป็นกรด
acidulous(อะซิด' ดิวลัส) adj. ค่อนข้างเปรี้ยว, รุนแรง, ทารุณ, เป็นกรดปานกลาง. -acidulent adj.
acidy(แอส' ซิดี) adj. เปรี้ยว
English-Thai: Nontri Dictionary
acid(adj) เปรี้ยว,ฉุนเฉียว,สาหัส,รุนแรง
acidity(n) ความเป็นกรด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
acid bathอ่างแช่กรด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
acid-fast bacteriaแบคทีเรียติดสีทนกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acidic-กรด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
acidity๑. สภาพกรด๒. ภาวะเปรี้ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acidophil; acidophile๑. สิ่งติดสีกรด๒. เซลล์ต่อมใต้สมองติดสีกรด๓. สิ่งมีชีวิตเจริญดีในภาวะกรด๔. -ติดสีกรด, -ชอบกรด [มีความหมายเหมือนกับ acidophilic] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
acidosisภาวะกระเดียดกรด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Acid กรด สารที่ละลายน้ำแล้วให้ไฮโดรเจนไอออน (หรือ H3O+) กรดมี pH ต่ำกว่า 7 [สิ่งแวดล้อม]
Acid rainฝนกรด น้ำฝนที่มีค่า pH ต่ำกว่า 5.6 สาเหตุของฝนกรดคือ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และ ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์และโรงงานต่างๆ แล้วถูกปล่อยสู่บรรยากาศ และเกิดการทำปฏิกิริยากับน้ำ ออกซิเจน และสารเคมีอื่นๆ ก่อให้เกิดสารประกอบที่เป็นกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริก ซึ่งมีแสงอาทิตย์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเหล่านี้ให้มากขึ้น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Acid-Base Disturbanceความปรวนแปรของภาวะกรด-ด่าง [การแพทย์]
Acidic Taste, Sharpรสเปรี้ยวมาก [การแพทย์]
Acidifying Agentsยาที่ทำให้เป็นกรด [การแพทย์]
Acidity ความเป็นกรด ความเป็นกรด [สิ่งแวดล้อม]
Acidophilicสีที่เป็นกรด, สีชมพูอ่อน, มีสีแดง, ติดสีแดง, สีชมพูอ่อน, สีแดงส้ม, ติดสีเข้ม [การแพทย์]
Acidosisภาวะกรดเกิน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรด (n.) acid Ops. ด่าง
น้ำกรด (n.) acid Ops. น้ำด่าง
อนุมูลกรด (n.) acid radical
ฝนกรด (n.) acid rain
เกลือกรด (n.) acid salt
ดินกรด (n.) acid soil See also: sour soil Syn. ดินเปรี้ยว Ops. ดินเค็ม
ดินเปรี้ยว (n.) acid soil See also: sour soil Syn. ดินกรด
genetic code (abbr.) คำย่อของ ribonucleic acid
RNA (abbr.) คำย่อของ ribonucleic acid Syn. genetic code
xanthate (n.) เกลือของ xanthic acid
กรดกำมะถัน (n.) sulfuric acid
กรดน้ำมะนาว (n.) citric acid
กรดน้ำส้ม (n.) acetic acid
กรดผลไม้ (n.) Alpha Hydroxy Acid See also: AHA
กรดฟอสฟอริก (n.) phosphoric acid
กรดมะนาว (n.) citric acid Syn. กรดน้ำมะนาว
กรดอะมิโน (n.) amino acid
กรดไขมัน (n.) fatty acid
ซินนามิก (n.) cinnamic acid
ต้นพญาไร้ใบ (n.) Sarcostemma acidum Voigt See also: leafless medicinal tree
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Were you burned by acid or something like that?หรือหน้าเจ้าไปโดนอะไรให้เสียโฉม?
You don't suppose this is like an acid flashback, do you?คุณแน่ใจว่าไม่ใช่ภาพย้อนกลับ ที่เกิดจากยานะ
But they didn't know that it's filled with deadly gases and sulfuric acid rain. "แต่พวกเขาไม่ได้รู้ว่า ว่ามันเต็มไปด้วย ก๊าซร้ายแรงและฝนกรดซัลฟูริก
Let's give it the acid hest, Wales. Here we go.ขอลองทดสอบหน่อย เอาล่ะนะ
Doesn't seem to mention acid content. It usually says whether it's acid-free or not.ไม่เห็นจะเขียนบอกวิธีการทำเลย ปกติมันจะเขียนเอาไว้ว่าปราศจากกรดรึเปล่า
Cut himself so deep, we found traces of stomach acid on the floor.รอยแผลของเขามันลึกมาก เราพบร่องรอยของกรดในกระเพาะที่อยู่บนพื้น
The air is good out here. It's not an acid rain.อากาศแถวนี้ดีเหมือนกันนะ เลยไม่ใช่ฝนกรดน่ะ
The teckolic acid in the tomato soup activates the poison.สารโพรคาริโอตผสมในซุปมะเขือเทศ ทำให้เกิดปฏิกริยากลายเป็นยาพิษ
The teckolic acid in the soup is 100 % untraceable.สารโพรคาริโอตผสมในซุป มันตรวจหาสารพิษไม่เจอ100 %
But $50,000 in the right hands, and you can test battery acid as skin lotion.แต่แค่ 5 หมื่น ก็ทดลองกรดในแบตเตอรี่ เป็น โลชั่นทาผิวได้แล้ว
He had acid reflux, if that's what you mean?เค้าเป็นโรคกรดไหลย้อน ถ้าคุณหมายถึงเรื่องนี้นะคะ
I don't want you to give a stinky acid smell like me.ฉันไม่อยากให้เธอมีกลิ่นเหม็นเหมือนฉัน

acid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丙烯酸[bǐng xī suān, ㄅㄧㄥˇ ㄒㄧ ㄙㄨㄢ, 丙烯酸] acrylic acid C3H4O2
乙酸[yǐ suān, ㄧˇ ㄙㄨㄢ, 乙酸] acetic acid (CH3COOH); ethanoic acid
醋酸[cù suān, ㄘㄨˋ ㄙㄨㄢ, 醋酸] acetic acid (CH3COOH); acetate
[èr, ㄦˋ, 樲] acid variety of jujube plum
酸式盐[suān shì yán, ㄙㄨㄢ ㄕˋ ㄧㄢˊ, 酸式盐 / 酸式鹽] acid salt
酸雨[suān yǔ, ㄙㄨㄢ ㄩˇ, 酸雨] acid rain
天冬氨酸[tiān dōng ān suān, ㄊㄧㄢ ㄉㄨㄥ ㄢ ㄙㄨㄢ, 天冬氨酸] aspartic acid (Asp), an amino acid
氢溴酸[qīng xiù suān, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄡˋ ㄙㄨㄢ, 氢溴酸 / 氫溴酸] hydrobromic acid HBr
次氯酸[cì lǜ suān, ㄘˋ ㄌㄩˋ ㄙㄨㄢ, 次氯酸] hypochlorous acid HOCl (bleach)
柠檬酸循环[níng méng suān xún huán, ㄋㄧㄥˊ ㄇㄥˊ ㄙㄨㄢ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, 柠檬酸循环 / 檸檬酸循環] citric acid cycle; Krebs cycle; tricarboxylic acid cycle
脱氧脱糖核酸[tuō yǎng tuō táng hé suān, ㄊㄨㄛ ㄧㄤˇ ㄊㄨㄛ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, 脱氧脱糖核酸 / 脫氧脫糖核酸] deoxyribonucleic acid (DNA)
二甲基砷酸[èr jiǎ jī shēn suān, ㄦˋ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, 二甲基砷酸] dimethylarsenic acid (CH3)2AsO2H; cacodylic acid
二甲基胂酸[èr jiǎ jī shēn suān, ㄦˋ ㄐㄧㄚˇ ㄐㄧ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, 二甲基胂酸] dimethylarsenic acid (CH3)2AsO2H; cacodylic acid
反式脂肪[fǎn shì zhī fáng, ㄈㄢˇ ㄕˋ ㄓ ㄈㄤˊ, 反式脂肪] trans fat; trans-isomer fatty acid from hydrogenated oil
氟硅酸[fú guī suān, ㄈㄨˊ ㄍㄨㄟ ㄙㄨㄢ, 氟硅酸] fluorosilicic acid H2SiF6; fluorosilicate
谷氨酸[gǔ ān suān, ㄍㄨˇ ㄢ ㄙㄨㄢ, 谷氨酸 / 穀氨酸] glutamic acid (Glu), an amino acid
氢氟酸[qīng fú suān, ㄑㄧㄥ ㄈㄨˊ ㄙㄨㄢ, 氢氟酸 / 氫氟酸] hydrofluoric acid HFl
次溴酸[cì xiù suān, ㄘˋ ㄒㄧㄡˋ ㄙㄨㄢ, 次溴酸] hypobromous acid HOBr
乳酸菌[rǔ suān jūn, ㄖㄨˇ ㄙㄨㄢ ㄐㄩㄣ, 乳酸菌] lactic acid bacteria
草酸[cǎo suān, ㄘㄠˇ ㄙㄨㄢ, 草酸] oxalic acid C2H2O4
核糖核酸[hé táng hé suān, ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, 核糖核酸] ribonucleic acid (RNA)
饱和脂肪酸[bǎo hé zhī fáng suān, ㄅㄠˇ ㄏㄜˊ ㄓ ㄈㄤˊ ㄙㄨㄢ, 饱和脂肪酸 / 飽和脂肪酸] saturated fatty acid (SFA)
耐受性[nài shòu xìng, ㄋㄞˋ ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, 耐受性] tolerance (to heat, acid etc); resistance
抗坏血酸[kàng huài xuè suān, ㄎㄤˋ ㄏㄨㄞˋ ㄒㄩㄝˋ ㄙㄨㄢ, 抗坏血酸 / 抗壞血酸] vitamin C; ascorbic acid (anti-scurvy)
耐酸[nài suān, ㄋㄞˋ ㄙㄨㄢ, 耐酸] acid-resistant
酸性[suān xìng, ㄙㄨㄢ ㄒㄧㄥˋ, 酸性] acidity
丙氨酸[bǐng ān suān, ㄅㄧㄥˇ ㄢ ㄙㄨㄢ, 丙氨酸] alanine (Ala), an amino acid
氨基苯酸[ān jī běn suān, ㄢ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄙㄨㄢ, 氨基苯酸] aminobenzoic acid
氨基酸[ān jī suān, ㄢ ㄐㄧ ㄙㄨㄢ, 氨基酸] amino acid
胺基酸[àn jī suān, ㄢˋ ㄐㄧ ㄙㄨㄢ, 胺基酸] amino acid; also written 氨基酸
亚砷酸[yà shēn suān, ㄧㄚˋ ㄕㄣ ㄙㄨㄢ, 亚砷酸 / 亞砷酸] arsenous acid
天冬酰胺[tiān dōng xiān àn, ㄊㄧㄢ ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄢ ㄢˋ, 天冬酰胺] asparagine (Asn), an amino acid
柠檬酸[níng méng suān, ㄋㄧㄥˊ ㄇㄥˊ ㄙㄨㄢ, 柠檬酸 / 檸檬酸] citric acid
半胱氨酸[bàn guāng ān suān, ㄅㄢˋ ㄍㄨㄤ ㄢ ㄙㄨㄢ, 半胱氨酸] cysteine (Cys), an amino acid; mercaptoethyl amine
氰酸[qíng suān, ㄑㄧㄥˊ ㄙㄨㄢ, 氰酸] cyanic acid
去氧核糖核酸[qù yǎng hé táng hé suān, ㄑㄩˋ ㄧㄤˇ ㄏㄜˊ ㄊㄤˊ ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢ, 去氧核糖核酸] deoxyribonucleic acid; DNA
不饱和脂肪酸[bù bǎo hé zhī fáng suān, ㄅㄨˋ ㄅㄠˇ ㄏㄜˊ ㄓ ㄈㄤˊ ㄙㄨㄢ, 不饱和脂肪酸 / 不飽和脂肪酸] unsaturated fatty acid
脂肪酸[zhī fáng suān, ㄓ ㄈㄤˊ ㄙㄨㄢ, 脂肪酸] fatty acid
胃酸[wèi suān, ㄨㄟˋ ㄙㄨㄢ, 胃酸] gastric acid
冰醋酸[bīng cù suān, ㄅㄧㄥ ㄘㄨˋ ㄙㄨㄢ, 冰醋酸] glacial acetic acid

acid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
CAM植物[カムしょくぶつ, kamu shokubutsu] (n) CAM plant (any plant, such as the pineapple, that uses crassulacean acid metabolism)
GABA[ギャバ, gyaba] (n) (See γアミノ酪酸) gamma-aminobutyric acid (GABA)
INAH[アイナ, aina] (n) (See イソニコチン酸ヒドラジド) isonicotinic acid hydrazide; INAH
LSD[エルエスディー, eruesudei-] (n) lysergic acid diethylamide; LSD
γアミノ酪酸;ガンマアミノ酪酸[ガンマアミノらくさん, ganmaamino rakusan] (n) (See GABA) gamma-aminobutyric acid (GABA)
アクリル酸[アクリルさん, akuriru san] (n) acrylic acid
アシッドジャズ[, ashiddojazu] (n) acid jazz
アスコルビン酸[アスコルビンさん, asukorubin san] (n) ascorbic acid
アセチルサリチル酸[アセチルサリチルさん, asechirusarichiru san] (n) acetylsalicylic acid (i.e. aspirin)
アセト酢酸[アセトさくさん, aseto sakusan] (n) acetoacetic acid
アデニル酸[アデニルさん, adeniru san] (n) adenylic acid
アルギン酸[アルギンさん, arugin san] (n) alginic acid
イソシアン酸[イソシアンさん, isoshian san] (n) isocyanic acid
イソニコチン酸ヒドラジド[イソニコチンさんヒドラジド, isonikochin san hidorajido] (n) (See イソニアジド) isonicotinic acid hydrazide
インドール酢酸[インドールさくさん, indo-ru sakusan] (n) indoleacetic acid
インドール酪酸[インドールらくさん, indo-ru rakusan] (n) indolebutyric acid
オキサロ酢酸[オキサロさくさん, okisaro sakusan] (n) oxaloacetic acid
オメガ3脂肪酸[オメガさんしぼうさん, omega sanshibousan] (n) omega-3 fatty acid
グアニル酸[グアニルさん, guaniru san] (n) guanylic acid
クエン酸;枸櫞酸[クエンさん(クエン酸);くえんさん(枸櫞酸), kuen san ( kuen san ); kuensan ( kuensan )] (n) citric acid
クエン酸回路;枸櫞酸回路[クエンさんかいろ(クエン酸回路);くえんさんかいろ(枸櫞酸回路), kuen sankairo ( kuen san kairo ); kuensankairo ( kuensan kairo )] (n) citric acid cycle
グリコール酸[グリコールさん, guriko-ru san] (n) glycolic acid
グルタミン酸[グルタミンさん, gurutamin san] (n) glutamic acid
クロム酸[クロムさん, kuromu san] (n) chromic acid
クロム酸混液[クロムさんこんえき, kuromu sankon'eki] (n) potassium dichromate-sulfuric acid solution
ケトン酸[ケトンさん, keton san] (n) ketonic acid
コール酸[コールさん, ko-ru san] (n) cholic acid
ジベレリン酸[ジベレリンさん, jibererin san] (n) gibberellic acid
チオン酸[チオンさん, chion san] (n) thionic acid
チオ硫酸[チオりゅうさん, chio ryuusan] (n,adj-no) thiosulphuric acid; thiosulfuric acid
デヒドロコール酸[デヒドロコールさん, dehidoroko-ru san] (n) dehydrocholic acid
デヒドロ酢酸[デヒドロさくさん, dehidoro sakusan] (n) dehydroacetic acid
トリクロロ酢酸[トリクロロさくさん, torikuroro sakusan] (n) trichloroacetic acid
ノネナール[, nonena-ru] (n) (See 加齢臭) nonenal (fatty acid responsible for a distinctive body odor in older people)
バルビツール酸;バルビツル酸[バルビツールさん(バルビツール酸);バルビツルさん(バルビツル酸), barubitsu-ru san ( barubitsu-ru san ); barubitsuru san ( barubitsuru san )] (n) barbituric acid
パントテン酸[パントテンさん, pantoten san] (n) pantothenic acid
ピクリン酸[ピクリンさん, pikurin san] (n) picric acid
ピロリン酸;ピロ燐酸[ピロリンさん(ピロリン酸);ピロりんさん(ピロ燐酸), pirorin san ( pirorin san ); piro rinsan ( piro rin san )] (n) pyrophosphoric acid
ヒ酸;砒酸[ヒさん(ヒ酸);ひさん(砒酸), hi san ( hi san ); hisan ( hi san )] (n) arsenic acid
ベンゼンスルホン酸[ベンゼンスルホンさん, benzensuruhon san] (n) benzene-sulfonic acid

acid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอลเอสดี[n.] (Aēl-Ēs-Dī) EN: LSD (lysergic acid diethylamide) ; LSD-25 FR: L.S.D. [m] ; LSD [m] ; lysergamide [m]
อนุมูลกรด[n.] (anumūnkrot) EN: acid radical FR:
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเร็ว[n. exp.] (attrāsūan n) EN: quick ratio ; acid test ratio FR:
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว[n. exp.] (attrāsūan n) EN: quick ratio ; acid test ratio FR:
ดีเอ็นเอ[n.] (Dī.En.Ē.) EN: DNA ; deoxyribonucleic acid FR: ADN [m]
ดินกรด[n. exp.] (din krot) EN: acid soil FR: sol acide [m] ; terre acide [f]
ดินเปรี้ยว[n. exp.] (din prīo) EN: acid soil ; sour soil FR: sol acide [m]
ฝนกรด[n. exp.] (fon krot) EN: acid rain FR: pluie acide [f]
จุดน้ำค้างกรด[n. exp.] (jut nāmkhān) EN: acid dew point FR:
การบำบัดด้วยกรด[n. exp.] (kān bambat ) EN: acid treatment FR:
การระบายกรดจากเหมือง[n. exp.] (kān rabāi k) EN: acid mine drainage (AMD) ; acid rock drainage (ARD) FR:
การแตกตัวของกรด[n. exp.] (kān taēk tū) EN: acid dissociation ; acid ionization FR:
ค่าคงที่การแตกตัวของกรด[n. exp.] (khā khongth) EN: acid dissociation constant ; acid ionization constant FR:
ค่ากรด[v. exp.] (khā krot) EN: acid value ; neutralization number ; acid number ; acidity FR:
เกลือกรด[n.] (kleūakrot) EN: acid salt FR:
กรด[n.] (krot) EN: acid FR: acide
กรด[adj.] (krot) EN: acid ; acidic ; acidulous FR: acide ; acidulé
กรดแอลแอสคอร์บิก[n. exp.] (krot aēl-aē) EN: L-ascorbic acid FR:
กรดแอซิติก[n. exp.] (krot aēsiti) EN: acetic acid FR: acide acétique [m] ; acide éthanoïque [m]
กรดอะมิโน[n. exp.] (krot aminō) EN: amino acid FR: aminoacide [m] ; acide aminé [m]
กรดอะมิโนที่จำเป็น[n. exp.] (krot aminō ) EN: essential amino acid FR: aminoacide essentiel [m]
กรดดินประสิว[n. exp.] (krot dinpra) EN: nitric acid FR: acide nitrique [m]
กรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก[n. exp.] (krot dī-oks) EN: deoxyribonucleic acid (DNA) FR:
กรดโฟลิก[n. exp.] (krot fōlik) EN: folic acid FR: acide folique [m]
กรดฟอร์มิก[n. exp.] (krot fømik) EN: formic acid FR: acide formique [m]
กรดฟอสฟอริก[n. exp.] (krot føsfør) EN: phosphoric acid FR: acide phosphorique [m]
กรดไฮโดรคลอริก[n. exp.] (krot haidrō) EN: hydrochloric acid FR:
กรดเฮ็กซูโรนิก[n. exp.] (krot hēksūr) EN: hexuronic acid FR: acide hexuronique [m] ; acide ascorbique [m]
กรดอินทรีย์[n. exp.] (krot insī) EN: organic acid FR: acide organique [m]
กรดกำมะถัน[n. exp.] (krot kammat) EN: sulphuric acid ; sulfuric acid (Am.) FR: acide sulfurique [m]
กรดคาร์บอนิก[n. exp.] (krot khābøn) EN: carbonic acid FR: acide carbonique [m]
กรดไขมัน[n. exp.] (krot khaima) EN: fatty acid FR: acide gras [m]
กรดไขมันอิสระ[n. exp.] (krot khaima) EN: free fatty acid FR:
กรดไขมันกรดไขมันไม่อิ่มตัว[n. exp.] (krot khaima) EN: unsaturated fatty acid FR:
กรดคลอโรจินิก[n. exp.] (krot khlørō) EN: chlorogenic acid (CGA) FR:
กรดเกลือ[n. exp.] (krot kleūa) EN: hydrochloric acid FR: acide chlorhydrique [m]
กรดกลูตามิก[n. exp.] (krot klūtām) EN: glutamic acid FR: acide glutamique [m]
กรดแลกติก[n. exp.] (krot laēkti) EN: lactic acid FR: acide lactique [m]
กรดมะนาว [n. exp.] (krot manāo) EN: citric acid FR: acide citrique [m]
กรดมด[n. exp.] (krot mot) EN: formic acid FR: acide formique [m]

acid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aminosäure {f} [biochem.]amino acid
Asparaginsäure {f} [biochem.]Aspartic Acid
Batteriesäure {f}battery acid
Regen {m} | starker Regen | saurer Regen | wegen Regen nicht stattfindenrain | heavy rain | acid rain | to be rained out [Am.]; to be rained off [Br.]
Buttersäure {f}butyric acid
Carbonsäure {f} [chem.]carboxylic acid
Zuckersäure {f} [chem.]saccharic acid
Dünnsäure {f}dilute acid
Drops {m,n} | saure Dropsfruit drop | acid drops
Fettsäure {f}fatty acid
Glutaminsäure {f} [biochem.]Glutamic Acid
Linolensäure {f} [chem.]linolenic acid
Salpetersäure {f} [chem.]nitric acid
Phosphorsäure {f} [chem.]phosphoric acid
Vitriolöl {n}vitriol acid
Säureboden {m}acid soil
Säureluftwäscher {m} [techn.]acid scrubber
säurelöslich {adj}acid soluble
säurehaltig {adj} | säurehaltiger | am säurehaltigstenacidic | more acidic | most acidic
Sauerbrunnen {m}acidulous mineral water
Bissigkeit {f}acidness
Ketoazidose {f}ketoacidosis
Magensäuremittel {n}antacid
beständig {adj} | beständig gegen Säuren und Lösungsmittelresistant | resistant against acids and solvents

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า acid
Back to top