ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accommodations

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accommodations*, -accommodations-

accommodations ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accommodations (n.) ที่พัก See also: ที่อยู่ Syn. rooms, lodging, housing
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Are my accommodations ready?- ที่พักพร้อมแล้วใช่มั้ย
The Russian government was kind enough to give me accommodations on Mir.รัฐบาลรัสเซียเป็นชนิดพอ จะให้ฉันพักอยู่กับเมีย
Tell us of the accommodations in steerage, Mr. Dawson.เล่าเรื่องห้องพักคุณที่ปากเรือหน่อยสิ
I was just checking to see if the accommodations are exceeding your expectations.ผมเพิ่งไปเช็คมาว่า ห้องพัก โอ่โถงพอ ตามที่คุณต้องการหรือเปล่า
These accommodations are being covered by a third party, right?ค่าใช้จ่ายพวกนี้ถูกจัดการไว้แล้วโดยกลุ่มที่สามใช่มั้ย?
As my accommodations haven't been fully prepared yet,ที่พักของผมมันยังไม่เรียบร้อยนะครับ
We'll find you accommodations more suited to your name and as a reward for your accomplishments during the battle of Blackwater Bay.เราจะหาที่ใหม่ ที่เหมาะสมกับ ชื่อเจ้ามากกว่านี้ และเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ สิ่งที่เจ้าได้ทำมา
Well, for us humans finding accommodations isn't as easy as convincing some poor schlep he's in love with you with one touch of your soft,ตอนฉันกำลังหนีจากที่ต่างๆ ฉันไม่เคยต้องลงมานอนใต้ดินเลย สำหรับมนุษย์การหาที่พัก
The accommodations are better. And, honey, it's just-- it's safer for you in here.สิ่งอำนวยความสะดวกดีกว่านะ และลูกรัก มันแค่...
You're not on the official manifest, so the accommodations may be less than comfy.ไม่มีชื่อนายอยู่ในรายชื่อผู้โดยสาร เพราะฉะนั้น ห้องพักอาจไม่สบายเท่าไหร่นะ
I admit that the accommodations are not ideal.ขอยอมรับล่ะว่า ความสะดวกสบายไม่ได้เลิศเลอ
I will be arranging separate accommodations for your family.ผมจะจัดที่พักแยกต่างหากสำหรับครอบครัวของคุณ

accommodations ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
収容設備[しゅうようせつび, shuuyousetsubi] (n) accommodations

accommodations ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sitzplätze {pl}seating accommodations

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accommodations
Back to top