ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abroad

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abroad*, -abroad-

abroad ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abroad (adv.) ในต่างประเทศ See also: ในต่างชาติ, ในต่างแดน, ที่อยู่ในเมืองนอก
abroad (adv.) แพร่หลาย See also: แพร่, แพร่กระจาย, กว้างขวาง Syn. extensively, broadly, far and wide
English-Thai: HOPE Dictionary
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
English-Thai: Nontri Dictionary
abroad(adv) ในต่างประเทศ,นอกประเทศ,นอกบ้าน,กว้างออกไป
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การดูงานต่างประเทศ (n.) going abroad on a tour of investigation See also: making a tour of inspection, visiting
ไปต่างประเทศ (v.) go abroad See also: go overseas Syn. ไปเมืองนอก
ไปนอก (v.) go abroad See also: go overseas Syn. ไปต่างประเทศ, ไปเมืองนอก
ไปเมืองนอก (v.) go abroad See also: go overseas Syn. ไปต่างประเทศ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He lived abroad for many yearsเขาอาศัยอยู่ต่างประเทศหลายปี
He plans to go abroad next yearเขาวางแผนที่จะไปต่างประเทศปีหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nobody to go abroad after I take over toilet paperNobody to go abroad after I take over toilet paper
You hate going abroad that much?คุณเกลียดการไปเรียนเมืองนอกมากงั้นเหรอ?
I will be gone for 2 years Going abroad to study because you can't make it here?ไปไกลมาก คงต้องจากที่นี่ไปสัก 2 ปี
Why? Your parents have gone abroad again?พ่อแม่เธอไปต่างประเทศอีกแล้วเหรอ?
Actually, I'm leaving to study abroad next month.ที่จริง ผมกำลังจะไปเรียนต่อ ต่างประเทศเดินหน้า
I'm going abroad on business; it was short notice.ผมกำลังจะไปทำธุระที่ต่างประเทศ เรื่องด่วนนิดหน่อย
I was thinking of taking Kyung-ah with me when I go to study abroad this fall.ผมคิดว่าจะพูดกับ คยอง-อา ให้ไปกับผม เมื่อผมกลับไปเรียนตอนฤดูใบไม่ร่วง
I go to my post abroad tomorrow. It's for a year.ผมต้องไปต่างประเทศพรุ่งนี้ ไปเป็นปี
So where are you from? Abroad i bet?คินุสซี่ ออกเสียงว่า "คิน-นุ-ซี่"
I'm a mother with one child ordered to marry a girl he hates another banished abroad in disgrace and a third, whoring in public with an adulterer.ข้าเป็นแม่ของลูกที่โดนบังคับให้แต่งงานกับหญิงที่เขาเกลียด ..ส่วนอีกคนถูกไล่ไปอยู่ต่างประเทศ อย่างน่าอัปยศ.. ..และคนที่สามก็ต้องคบชู้ กับชายอื่นอย่างเปิดเผย
Well, she's been abroad for a year.ก็แกไปอยู่เมืองนอกมาปีกว่าแล้ว
I was traveling abroad when he passed away.ชั้นไปเที่ยวต่างประเทศตอนที่เขาตาย

abroad ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水仙[shuǐ xiān, ㄕㄨㄟˇ ㄒㄧㄢ, 水仙] narcissus; daffodil; legendary aquatic immortal; refers to those buried at sea; person who wanders abroad and does not return
他山之石可以攻玉[tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù, ㄊㄚ ㄕㄢ ㄓ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄩˋ, 他山之石可以攻玉] lit. the other mountain's stone can polish jade (成语 saw); to improve oneself by accepting criticism from outside; to borrow talent from abroad to develop the nation effectively
国外[guó wài, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄞˋ, 国外 / 國外] abroad; external (affairs); overseas; foreign
侨胞[qiáo bāo, ㄑㄧㄠˊ ㄅㄠ, 侨胞 / 僑胞] countryman living abroad
天涯若比邻[tiān yá ruò bǐ lín, ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ ㄖㄨㄛˋ ㄅㄧˇ ㄌㄧㄣˊ, 天涯若比邻 / 天涯若比鄰] distance can't keep apart (of friends or lovers abroad)
国内外[guó nèi wài, ㄍㄨㄛˊ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, 国内外 / 國內外] domestic and international; at home and abroad
[qiáo, ㄑㄧㄠˊ, 侨 / 僑] emigrant; reside abroad
归国[guī guó, ㄍㄨㄟ ㄍㄨㄛˊ, 归国 / 歸國] to go home (to one's native country); to return from abroad
外边[wài bian, ㄨㄞˋ ㄅㄧㄢ˙, 外边 / 外邊] outside; outer surface; abroad; place other than one's home
海外[hǎi wài, ㄏㄞˇ ㄨㄞˋ, 海外] overseas; abroad
中外[zhōng wài, ㄓㄨㄥ ㄨㄞˋ, 中外] Sino-foreign; Chinese-foreign; home and abroad
留学生[liú xué shēng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, 留学生 / 留學生] student studying abroad; (foreign) exchange student
境内外[jìng nèi wài, ㄐㄧㄥˋ ㄋㄟˋ ㄨㄞˋ, 境内外 / 境內外] within and without the borders; domestic and foreign; home and abroad

abroad ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
内弁慶[うちべんけい, uchibenkei] (n) braggart; someone haughty and boastful at home but meek and reserved outside; a man who is a lion at home and a mouse abroad
凱旋公演[がいせんこうえん, gaisenkouen] (n) performance given after a successful tour abroad
在外日本人[ざいがいにほんじん, zaigainihonjin] (n) Japanese residing abroad
外国生活[がいこくせいかつ, gaikokuseikatsu] (n) life in a foreign country; living abroad
外来者[がいらいしゃ, gairaisha] (n) stranger; person from abroad
官費留学[かんぴりゅうがく, kanpiryuugaku] (n) studying abroad at government expense
帰国子女枠[きこくしじょわく, kikokushijowaku] (n) special consideration for students who have lived abroad
海外旅行[かいがいりょこう, kaigairyokou] (n) vacation abroad
海外留学熱[かいがいりゅうがくねつ, kaigairyuugakunetsu] (n) craze for studying abroad
海外視察[かいがいしさつ, kaigaishisatsu] (n,vs) overseas inspection; tour of inspection abroad
華商[かしょう, kashou] (n) (sens) Chinese merchants abroad
遣外[けんがい, kengai] (n,adj-no) dispatched abroad; despatched abroad
外国郵便[がいこくゆうびん, gaikokuyuubin] (n) mail from abroad; foreign mail; overseas mail
海外[かいがい, kaigai] (n,adj-no) foreign; abroad; overseas; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
海外[かいがい, kaigai] Thai: เมืองนอก English: abroad

abroad ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินทางไปต่างประเทศ[v. exp.] (doēnthāng p) EN: travel abroad FR: voyager à l'étranger
หัวนอก[adj.] (hūanøk) EN: western-educated ; educated abroad ; westernized ; FR:
ขยายไปต่างประเทศ[v. exp.] (khayāi pai ) EN: expand abroad FR:
ขยายธุรกิจในต่างประเทศ[v. exp.] (khayāi thur) EN: expand a business abroad FR: développer les activités à l'étranger
เมืองนอก[adv.] (meūang nøk) EN: abroad FR: à l'étranger
ในต่างประเทศ[adv.] (nai tāng pr) EN: abroad FR: à l'étranger ; situé à l'étranger
นอก[adj.] (nøk) EN: foreign ; abroad ; external FR: étranger
นอกประเทศ[X] (nøk prathēt) EN: abroad FR: à l'étranger
ไปต่างประเทศ[v. exp.] (pai tāngpra) EN: go abroad FR: partir à l'étranger
ส่งออก[v.] (song-øk) EN: export ; send abroad ; send out FR: exporter ; expédier à l'étranger
ต่างประเทศ[adj.] (tāng prathē) EN: abroad ; overseas ; foreign ; external FR: étranger
ที่ต่างประเทศ[adv.] (thī tāng pr) EN: abroad FR: à l'étranger ; situé à l'étranger
วัดไทยในต่างประเทศ[n. exp.] (wat Thai na) EN: Thai temples abroad FR:

abroad ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auslandsvertreter {m}agent abroad
Auslandsbeteiligung {f}associated company abroad
Ausland {n} | aus dem Ausland | im Ausland; ins Ausland | ins Ausland gehen | die Reaktion des Auslandesforeign countries | from abroad | abroad | to go abroad | reactions from abroad
Auslandsreise {f}journey abroad
Auslandsaufenthalt {m}stay abroad
Auslandserfahrung {f}experience abroad; international experience

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abroad
Back to top