ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abrasive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abrasive*, -abrasive-

abrasive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abrasive (adj.) ซึ่งกัดกร่อน See also: ซึ่งกัดเซาะ
abrasive (adj.) ที่ทำให้โกรธ See also: ที่ทำให้รำคาญ, ที่ทำให้โมโห Syn. irritating, grating
abrasive (n.) สารขัด See also: ผงขัด Syn. polisher, grinder
English-Thai: HOPE Dictionary
abrasive(อะเบร' ซิฟว) n.,adj. สารหรือสิ่งที่ใช้ขัดหรือถูหรือกัดกร่อน, ซึ่งกัดกร่อน
English-Thai: Nontri Dictionary
abrasive(adj) ถลอก,ขูด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abrasiveสารขัดถู [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abrasiveขัดถู [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดินส้ม (n.) kind of abrasive for metals
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, Artooie, it's just endless tracts of gritty, abrasive sand.โอ้ อาร์ทูอี้ มันก็แค่ผืนทรายหยาบๆ ไม่รู้จบ น่ารำคาญ
No,nothing.The bat did not leave behind any slivers, even though the suit Zack is wearing is much more abrasive than the cotton the victim was wearing.ไม่ได้สักข้อ ไม้เบสบอลไม่ทิ้งเศษไม้ไว้เลย ถึงแม้ชุดที่แซ็กใส่ พื้นผิวจะสากกว่า
And they thought it would also be a good idea for me to, uh, temper Dr. Brennan's usual abrasive manner.และพวกเขาคิดว่ามันยัง จะเป็นความคิดที่ดีสำหรับผมที่จะ อ่าห์ ควบคุมอารมณ์ ดร.
You're abrasive, sarcastic. you never shut up.เธอหยาบ ชอบพูดจาประชดประชัน ไม่เคยหุบปากเลย
Excuse me if I sound a bit abrasive.ขอโทษ ถ้าเสียงฉันมันทำให้เธอโกรธ
I know I can be a little abrasive, bossy and conceited.หนูรู้ว่าบางทีหนูก็ น่ารำคาญ, จู้จี้, อวดดี
Wow. This woman's really abrasive.นายคิดเรอะว่าฉันอยากใช้เวลาทั้งคืนกินอย่างเงียบๆ
He's abrasive, obnoxious, borderline racist...น่ารังเกียจ เกือบจะเป็นพวกดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น
Sandbags, I admit I can be a bit abrasive.ใช่ ครูล้อเราตลอดเวลา
"High-strung, sensitive, aggressive, abrasive..."หงุดหงิดง่าย , อ่อนไหว ,ก้าวร้าว , ขี้โมโห

abrasive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粗厉[cū lì, ㄘㄨ ㄌㄧˋ, 粗厉 / 粗厲] abrasive; husky (voice)

abrasive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アランダム[, arandamu] (n) alundum (material made of fused aluminum usu. used as an abrasive)
カーボランダム[, ka-borandamu] (n) (See 炭化ケイ素) carborundum (hard silicon carbide solid, used as an abrasive)
研磨材[けんまざい, kenmazai] (n) abrasives

abrasive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดินส้ม[n.] (dinsom) EN: abrasive for metals FR:
กัดกร่อน[adj.] (katkrǿn) EN: abrasive FR: abrasif
กระด้าง[adj.] (kradāng) EN: hard ; obstinate ; unyielding ; rebellious ; mutinous ; rigid ; abrasive FR: obstiné ; rebelle ; insoumis
กระดาษทราย[n.] (kradātsāi) EN: sand paper ; emery paper ; abrasive paper ; flint paper FR: papier de verre [m] ; papier (d') émeri [m]
ผงขัด[n. exp.] (phong khat) EN: abrasive powder FR: poudre abrasive [f]
แรงไถล[n. exp.] (raēng thala) EN: abrasive force FR:
ระคายหู[adj.] (rakhāi hū) EN: irritating to one's ear ; abrasive FR:
สารขัดถู[n. exp.] (sān khat th) EN: abrasive FR: abrasif [m]
หยาบคาย[adj.] (yāpkhāi) EN: vulgar ; rude ; impolite ; rough ; boorish ; coarse ; indecent ; abrasive FR: vulgaire ; grossier ; impoli ; indélicat ; bourru
หยาบกระด้าง[adj.] (yāpkradāng) EN: rough ; rude ; harsh ; base ; coarse ; vulgar ; abrasive FR:

abrasive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schleifscheibe {f}abrasive wheel
Schleifstein {m}abrasive block
Abriebfähigkeit {f}abrasiveness
aggressiv; scharf; harsch {adj}abrasive

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abrasive
Back to top