ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*abrasion*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น abrasion, -abrasion-

*abrasion* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abrasion (n.) การถลอก See also: การสึก
abrasion (n.) รอยขีดข่วน See also: รอยถลอก
English-Thai: HOPE Dictionary
abrasion(อะเบร' เชิน) n. บริเวณถลอก, รอยถลอก, รอยขัด, รอยสึก, การถลอก (ขัด,สึก)
dermabrasion(เดอมะเบร'เชิน) n. ศัลยกรรมขัดผิวหนังเพื่อกำจัดแผลเป็น
English-Thai: Nontri Dictionary
abrasion(n) รอยขูด,รอยสึก,รอยถลอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abrasion๑. การถลอก๒. แผลถลอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soft tissue abrasionการถลอกของเนื้อเยื่ออ่อน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abrasion การสึกกร่อน การกร่อนของผิววัสดุอันเกิดจากการเสียดสี เช่น ผนังหรือพื้นเตาเผาที่สึกกร่อนเนื่องจากการเคลื่อนย้ายขยะ ดู Erosion และ Corrosion [สิ่งแวดล้อม]
Dermabrasionเดอร์มาเบรชั่น,เดอร์มาเบรชัน,การขัดผิวหนัง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The abrasion on your hand is the type sustained in a three-to-five foot fall.รอยถลอกที่มือแสดงถึง มีการหกล้มจากความสูง 3-6 ฟุต
And that explains the abrasion on your palm!เมื่อวาน ผมเห็นผงแบบเดียวกันที่หน้ากระท่อมนั่น...
And that explains the abrasion on your palm!และนั่นแหละที่ทำให้มือคุณถลอก
The abrasions,this - the disease,it's trying to tell us something.รอยแผลกับอาการพวกนี้ มันกำลังบอกใบ้บางอย่าง
And this hole in your shirt, there are abrasion marks around it.และรูนี้ในเสื้อของคุณ มีรอยถลอกอยู่โดยรอบ
I didn't find any foreign tissue under her fingernails, no abrasions, no torn clothing...ฉันไม่พบเนื้อเยื่อแปลกปลอมอะไรที่เล็บ ไม่มีรอยขีดข่วน เสื้อผ้าไม่ฉีกขาด...
The skin abrasions, they're indicative of a knife of a partially serrated edge.ฟันปลานี่ระบุได้ว่า ทำจากใบมีดที่เป็นซี่ๆ
Most of the abrasions to these bones were caused very recently.มีร่องรอยขีดข่วนบนกระดูกอยู่หลายแห่ง ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้
There were a number of abrasions in her uterine lining.ประมาณ 3 ครั้งในระยะ 3 เดือนแรก ถุงน้ำของเธอแตก
There might be some trace in the abrasion, maybe some tissue from Heather Taffet.หรืออาจมีร่องรอยเหลืออยู่ ในสารเคลือบฟัน ที่อาจพบร่องรอยเนื้อเยื่อ ของเฮลเทอร์ ทาฟเฟต
Skin abrasions say he got a bare-knuckle beating before he was strangled.รอยถลอกบอกว่าเขาถูกตีที่ข้อนิ้วมือ ก่อนที่เขาจะถูกรัดคอ
There's no cuts or abrasions on her feet.ไม่มีรอยบาด หรือรอยถลอกที่เท้าเธอ

*abrasion* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, 镒 / 鎰] abrasion; gold-20 taels in weight
擦伤[cā shāng, ㄘㄚ ㄕㄤ, 擦伤 / 擦傷] scratch; abrasion; graze; friction burn; bruise to scrape
海蚀[hǎi shí, ㄏㄞˇ ㄕˊ, 海蚀 / 海蝕] coastal erosion; marine abrasion
磨蚀[mó shí, ㄇㄛˊ ㄕˊ, 磨蚀 / 磨蝕] erosion; abrasion
磨损[mó sǔn, ㄇㄛˊ ㄙㄨㄣˇ, 磨损 / 磨損] wear and tear; abrasion

*abrasion* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
保護スーツ[ほごスーツ, hogo su-tsu] (n) diver's exposure suit; body suits, wet suits, and dry suits; suit which protects divers from exposure and abrasion
掻き傷;かき傷[かききず, kakikizu] (n) scratch; scrape; abrasion
摩り枯らし[すりからし, surikarashi] (n) serious abrasion; wearing out (of clothes)
摩滅;磨滅(iK)[まめつ, mametsu] (n,vs) defacement; abrasion; wear and tear; crushing of a nerve
擦り傷(P);すり傷;擦傷;かすり傷;掠り傷[すりきず(擦り傷;すり傷;擦傷)(P);かすりきず(擦り傷;擦傷;かすり傷;掠り傷);こすりきず(擦り傷), surikizu ( surikizu ; suri kizu ; satsu kizu )(P); kasurikizu ( surikizu ; satsu ki] (n,vs) scratch; graze; abrasion; (P)
擦過傷[さっかしょう, sakkashou] (n) abrasion; scratch
条痕[じょうこん, joukon] (n) linear mark; abrasion; scratch; streak
氷食;氷蝕[ひょうしょく, hyoushoku] (n) glacial scouring; glacial erosion; glacial abrasion
海食台[かいしょくだい, kaishokudai] (n) abrasion platform
消磨[しょうま, shouma] (n,vs) abrasion; wearing out
磨損;摩損[まそん, mason] (n,vs) wear and tear; abrasion; friction loss

*abrasion* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การขัดสี[n. exp.] (kān khat sī) EN: abrasion FR: abrasion [f]
การขัดถู[n.] (kān khatthū) EN: abrasion FR: abrasion [f]
การสึกกร่อน [n.] (kān seukkrǿ) EN: erosion ; corrosion ; abrasion FR: abrasion [f]
การสึกหรอแบบขูดขีด[n. exp.] (kān seukrø ) EN: abrasion FR:
การถลอก[n.] (kān thaløk) EN: abrasion FR: abrasion [f]
รอยขีดข่วน[n. exp.] (røi khīt kh) EN: scratch ; mark ; abrasion FR: griffe [f]
รอยสึก[n.] (røiseuk) EN: abrasion FR: abrasion [f]

*abrasion* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abriebfestigkeit {f}abrasion resistance; wear resistance; rub resistance
Abriebprüfmaschine {f}abrasion tester
Abriebverhalten {n}abrasion characteristics
Scheuerfestigkeit {f}abrasion resistance
Streifenprüfmaschine {f}abrasion test machine
Uferabrasion {f}abrasion of river banks
Abrieb {m}abrasion; wear

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *abrasion*
Back to top