ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-abhorrence-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น abhorrence, *abhorrence*,

-abhorrence- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厭離穢土[えんりえど;おんりえど, enriedo ; onriedo] (n) abhorrence of (living in) this impure world

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -abhorrence-
Back to top