ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wasp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wasp*, -wasp-

wasp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wasp (n.) ตัวต่อตระกูล Vespidae Sphecidae See also: แตน, ต่อ
Wasp (n.) ชาวอเมริกันผิวขาวที่มีบรรพบุรุษเป็นโปรแตสแตนท์ See also: (คำย่อของ White Anglo-Saxon Protestant)
WASP (n.) ชาวอเมริกันผิวขาวที่มีบรรพบุรุษเป็นโปรแตสแตนท์ See also: (คำย่อของ White Anglo-Saxon Protestant)
waspish (adj.) เจ้าอารมณ์ Syn. annoyed, irascible, irritated, waspy
waspishly (adv.) อย่างเจ้าอารมณ์
waspishness (n.) ความเจ้าอารมณ์
waspy (adj.) คล้ายตัวต่อ
waspy (adj.) เจ้าอารมณ์ Syn. annoyed, irascible, irritated, waspish
English-Thai: HOPE Dictionary
wasp(วอสพฺ) n. ตัวต่อ
waspish(วอส'พิช) adj. น้อยใจง่าย,โกรธง่าย,เจ้าอารมณ์, See also: washipishly adv. waspishness n., Syn. irate,irritable
waspy(วอส'พี) adj. คล้ายตัวต่อ,น้อยใจง่าย,เสียใจง่าย,เจ้าอารมณ, See also: waspily adv. waspiness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
wasp(n) ตัวต่อ,มดตะนอย,หมาร่า
waspish(adj) เหมือนตัวต่อ,หงุดหงิด,เผ็ดร้อน,ปากร้าย,แสบไส้
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wasp venomsพิษต่อ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อ (n.) wasp See also: hornet Syn. ตัวต่อ
ตัวต่อ (n.) wasp Syn. ต่อ
แตน (n.) wasp See also: hornet
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Team 2, proceed to WASP hangar in Delta Formation at once.ทีม 2 ไปยังโรงจอดเครื่องบิน WASP เดี๋ยวนี้ ใช้รูปขบวนเดลต้า
Team 2, report to the WASP hangar in Delta Formation at once.ทีม 2 ไปยังโรงจอดเครื่องบิน WASP ทันที ใช้รูปขบวนเดลต้า
Like a wasp in a wheelie bin.- เหมือนกับมดตะนอยตกลงไปในถังขยะ
"Who knows not where a wasp does wear his sting?"ใครจะไม่รู้ว่าตัวต่อมีเหล็กไนอยู่ตรงไหน"
I was just telling Colin that I thought that the wasp was Sphex pensylvanicus but, in fact, this is- this is Vespula squamosa.ตอนแรกผมคิดว่าตัวต่อเป็นสายพันธ์ เฟ็กซ์ เพนซิลวานิคัส แต่ความจริงแล้ว มันคือ เวสปุลา สคามาซ่า
Th-The wasp built his nest in the skull before Colin was buried.ตัวต่อมาทำรังในกระโหลก ก่อนที่โคลินจะถูกฝัง
Now, a wasp will forage approximately four times per day... venturing a distance of maybe two miles from the nest.ตัวต่อจะออกหาอาหาร ประมาณวันละ4ครั้ง ระยะทางที่บินประมาณ2ไมล์จากรัง
It was a real WASP stronghold, just a mile down the road from my house.มันเป็นที่มั่น มดตะนอย จริง เพียงหนึ่งไมล์ลงถนนจากบ้าน ของฉัน
Or it can disguise a plant as an animal evolving blossoms that take on the appearance of a wasp the orchid's way of fooling real wasps into pollinating it.หรือสามารถปลอมตัวเป็นพืชสัตว์ บุปผาพัฒนาที่ใช้เวลา ในการปรากฏตัวของ วิธีกล้วยไม้ของหลอกลวง แตนจริงในผสมพันธุ์มัน
This one, of course, is equipped with the Pratt Whitney R-1830 Twin Wasp engines,แน่นอนว่าเครื่องนี้ ติดตั้ง เครื่องยนต์คู่แพรตต์กับวิทนีย์ อาร์-1830 ซึ่งช่วยให้...
Poor wasp! How could you do that?ต่อน้อยเอ้ย นายไปได้
And some cookies here called Wasps' Nests.แล้วมีตำราทำคุ้กกี้ ชื่อวัสพ์เนสท์ด้วย

wasp ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蜂毒[fēng dú, ㄈㄥ ㄉㄨˊ, 蜂毒] wasp poison
蜂巢[fēng cháo, ㄈㄥ ㄔㄠˊ, 蜂巢] beehive; wasp's nest; honeycomb; fig. honeycomb figure
[luǒ, ㄌㄨㄛˇ, 蠃] solitary wasp
黄蜂[huáng fēng, ㄏㄨㄤˊ ㄈㄥ, 黄蜂 / 黃蜂] wasp

wasp ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
くびれフェチ;クビレフェチ[, kubire fechi ; kubirefechi] (n) (sl) (See 括れ) small waist fetish (from kubire fetish); wasp waist fetish
たま蜂;癭蜂(oK)[たまばち;タマバチ, tamabachi ; tamabachi] (n) (uk) gall wasp (any insect of family Cynipidae)
ヒメアオギハゼ[, himeaogihaze] (n) wasp pygmy goby (Trimma flavatrum, species found from Japan to Australia)
ワスプ[, wasupu] (n) (1) wasp; (2) White Anglo-Saxon Protestant; WASP
五倍子蜂;没食子蜂[ふしばち, fushibachi] (n) (obsc) gall wasp (any insect of family Cynipidae)
似我蜂[じがばち;ジガバチ, jigabachi ; jigabachi] (n) (1) (uk) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) thread-waisted wasp (any wasp of family Sphecidae, inc. digger wasps & mud daubers)
土蜂[ゆするばち, yusurubachi] (n) (arch) (See 穴蜂) digger wasp
泥蜂[どろばち;ドロバチ, dorobachi ; dorobachi] (n) (uk) potter wasp (any wasp of subfamily Eumeninae); mason wasp
狩人蜂[かりゅうどばち;かりうどばち, karyuudobachi ; kariudobachi] (n) hunter wasp (i.e. potter wasp, sand wasp, etc.)
穴蜂[あなばち;アナバチ, anabachi ; anabachi] (n) (uk) digger wasp
蜾蠃(oK)[すがる;スガル, sugaru ; sugaru] (n) (1) (uk) (arch) (See 似我蜂) red-banded sand wasp (Ammophila sabulosa); (2) deer
雀蜂;胡蜂[すずめばち;スズメバチ, suzumebachi ; suzumebachi] (n) (1) (uk) hornet; yellow jacket; wasp (of subfamily Vespinae); (2) (uk) (See 大雀蜂・おおすずめばち) Asian giant hornet (Vespa mandarinia); yak-killer hornet
黄帯頬長雀蜂[きおびほおながすずめばち;キオビホオナガスズメバチ, kiobihoonagasuzumebachi ; kiobihoonagasuzumebachi] (n) (uk) median wasp (Dolichovespula media)
熊ん蜂[くまんばち;クマンバチ, kumanbachi ; kumanbachi] (n) (1) (uk) (See 熊蜂・1) Japanese carpenter bee (Xylocopa appendiculata circumvolans); (2) (col) wasp; hornet; yellow jacket
熊蜂[くまばち;クマバチ, kumabachi ; kumabachi] (n) (1) Japanese carpenter bee (Xylocopa appendiculata circumvolans); (2) (col) (See 熊ん蜂・2) wasp; hornet; yellow jacket

wasp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอวกิ่ว[n. exp.] (eo kiu) EN: wasp waist FR: taille de guêpe [f]
ต่อ[n.] (tø) EN: wasp ; hornet ; sawfly FR: guêpe [f]
ต่อหมาร่า[n. exp.] (tø mārā) EN: thread-waisted wasp FR:
ตัวต่อ[n. exp.] (tūa tø) EN: wasp FR: guêpe [f]
รังแตน[n. exp.] (rang tāen) EN: hornet's nest ; wasp's nest FR:

wasp ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reizbarkeit {f}waspishness
reizbar {adv}waspishly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wasp
Back to top