ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tranquil-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tranquil, *tranquil*,

-tranquil- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is it a quiet, tranquil room?มันเป็นห้องที่เงียบและก็สงบดีมั้ย
"A fairy-tale English cottage set in a tranquil country garden."กระท่อมในเทพนิยายอังกฤษ ท่ามกลางสวนสุขสงบ"
You are in the worldwide. What, they're gonna tranquil in one base?นายกำลังโดนทั้งโลกหมายหัว ขืนโทรไปฐานทัพไม่กี่วิ
"The tranquil tortoise garden sculpture." Definitely two of those, huh?นั่นมันทำให้ฉันนึกขึ้นมาได้ เดี๋ยว ฉันเห็นก่อนหน้านี้ ดูสิ
As he has all game on transport tranquil the mute grove continues to replace Thompson on the first line.เกมกำลังเข้าสู่ความระทึก และมิวท์ กรูฟ ยังคงแทนที่ ธอมสันในแดนหน้าอยู่
It contains the solemn and tranquil daily lives...ประกอบด้วยความจริงจังและชีวิตประจำวันอันสงบ
Indeed. "Farewell the tranquil mind."จริง "อำลา จิตใจที่เงียบสงบ. "
"The offing was barred by a black bank of clouds and the tranquil waterway", leading to the uttermost ends of the earth flowed somber underทะเลอันไกลโพ้นถูกกั้นด้วยแนวดำของหมู่เมฆ และธารน้ำอันเย็นยะเยือก นำไปสู่การสิ้นสุดของปฐพี ภายใต้ความมืดมน
In those brief, tranquil moments, we felt human.ในช่วงเวลาอันแสนสั้นนั้น เรารู้สึกเป็นผู้เป็นคน

-tranquil- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
居心[jū xīn, ㄐㄩ ㄒㄧㄣ, 居心] to harbor (evil) intentions; to be bent on; a tranquil heart or mind
心平气和[xīn píng qì hé, ㄒㄧㄣ ㄆㄧㄥˊ ㄑㄧˋ ㄏㄜˊ, 心平气和 / 心平氣和] tranquil and even-tempered (成语 saw); calmly and without stress

-tranquil- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
天下太平;天下泰平[てんかたいへい, tenkataihei] (exp) peaceful and tranquil (uneventful); peace reigns over the land; halcyon times of peace
太平無事;泰平無事[たいへいぶじ, taiheibuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful
安穏無事[あんのんぶじ, annonbuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful
常寂光土[じょうじゃっこうど, joujakkoudo] (n) {Buddh} (See 寂光浄土) land of eternally tranquil light (highest realm in Tendai Buddhism)
従容[しょうよう, shouyou] (adj-t,adv-to) calm; composed; tranquil

-tranquil- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นิ่ง[adj.] (ning) EN: still ; silent ; tacit ; calm ; serene ; tranquil ; static FR: calme ; tranquille ; immobile
ราบเรียบ[adj.] (rāprīep) EN: tranquil ; smooth FR:
สบาย ๆ = สบายๆ[X] (sabāi-sabāi) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy FR: calme ; tranquille ; paisible ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool
สงัด[adj.] (sa-ngat) EN: quiet ; tranquil ; silent ; restful FR: tranquille ; paisible
สงบ[adj.] (sa-ngop) EN: calm ; quiet ; still ; peaceful ; tranquil ; stable FR: calme ; tranquille ; serein ; paisible ; accoisé (vx)
สงบจิตสงบใจ[v. exp.] (sa-ngop jit) EN: be calm-hearted ; be peaceful inside ; be emotionally tranquil ; find peacefulness FR: être serein
สงบเงียบ[v. exp.] (sa-ngop ngī) EN: be calm ; be tranquil ; be peaceful ; be quiet ; be serene FR: être calme ; être paisible
สงบเงียบ[adj.] (sa-ngop ngī) EN: calm ; tranquil ; peaceful ; quiet ; serene FR: silencieux
สงบราบคาบ[v.] (sa-ngop rāp) EN: be peaceful ; be tranquil ; be calm FR: être calme
สงบสุข[adj.] (sa-ngop suk) EN: peaceful ; tranquil FR:
สวนสงบ[n. exp.] (sūan sa-ngo) EN: tranquil park FR: jardin tranquille [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tranquil-
Back to top