ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tangerine-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tangerine, *tangerine*,

-tangerine- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With tangerine trees and marmalade skiesด้วยต้นส้มเขียวหวานและท้องฟ้า แยม
You have a tangerine orchard?คุณมีสวนส้มด้วยเหรอ?
Plus the tangerine juice add up to 70 thousand won.ถ้าเป็นน้ำส้มคั้นจะเพิ่มขึ้นอีกเท่ากับ 70 ล้านวอน
Sheldon, I got you your tangerine chicken.เชลด้อน ฉันซื้อไก่แทนเจอรีนเผื่อนาย
The tangerine trees and the stones are original , aren't they?ต้นส้มเขียวหวานและหินนี่เป็นของจริง ใช่มั้ยครับ?
There were so many of us that all we got was a tangerine and socks.เรามีกันหลายคน ของขวัญที่เราได้ก็เลยเป็นส้มและถุงเท้า

-tangerine- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
桔黄色[jú huáng sè, ㄐㄩˊ ㄏㄨㄤˊ ㄙㄜˋ, 桔黄色] tangerine yellow; saffron (yellow)

-tangerine- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
シークワーシャー;シクワーシャー;シークヮーサー[, shi-kuwa-sha-; shikuwa-sha-; shi-kuwa-sa-] (n) (See ヒラミレモン) flat lemon (Citrus depressa Hayata); Hirami lemon; thin-skinned flat lemon; shekwasha; Taiwan tangerine
ポン柑[ポンかん;ポンカン, pon kan ; ponkan] (n) (uk) ponkan orange (Citrus reticulata); tangerine

-tangerine- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เขียวหวาน[n.] (khīowān) EN: tangerine ; Citrus reticulata FR: Citrus reticulata
ส้มจีน[n. exp.] (som Jīn) EN: FR: mandarine [f] ; clémentine [f] ; tangerine [f]
ส้มเขียวหวาน[n. exp.] (som khīowān) EN: tangerine FR: tangerine [f]
ส้มแป้น [n.] (som paēn) EN: Citrus reticulata Blanco ; tangerine ; mandarin ; mandarin orange FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tangerine-
Back to top