ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sting-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sting, *sting*,

-sting- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't move, or it'll sting youอย่าขยับ มันจะต่อยนาย
Want me to sting her? Buzz off! Okay, fine.ไปให้พ้น ได้ แต่อย่าลืมล่ะ เป็นตัวของตัวเอง
And in the evenings, to temper the sting of loneliness, there was Martha Shaw.และในตอนเย็น / เพื่อบรรเทาความเปล่าเปลี่ยว ที่นั่นมี มาธาร์ ชอว์
Float like a Cadillac, sting like a Beemer.ลอยเหมือนดิลแลค, ต่อยเช่น บีเมอ
Well, it's not gonna sting if you hold still.ดี มันจะไม่เจ็บถ้าเธออยู่นิ่งๆ
This may sting a little.นี่อาจจะต่อยเพียงเล็กน้อย
That's why it doesn't sting even though it's hot.ทำให้ไม่แสบ ถึงมันจะร้อย
Does Sting do this?สติงเขาทำแบบนี้ด้วยรึเปล่า?
* I've got an edge I feel its sting ** I've got an edge I feel its sting *
Oh. How did a bee sting your tongue?แล้วผึ้งมันไปต่อยลิ้นคุณได้ยังไง
This might sting a little at first.มันอาจเจ็บนิดหน่อยนะ
I was on a sting operation.ฉันได้ปฏิบัติงาน ที่แสนเจ็บปวดมาก

-sting- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dīng, ㄉㄧㄥ, 叮] sting (of mosquito, bee etc); to ask

-sting- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おとり捜査;囮捜査[おとりそうさ, otorisousa] (n) sting operation; undercover investigation
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P)

-sting- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัดต่อย[v. exp.] (kat tǿi) EN: bite ; sting FR: piquer
เหล็กใน[n.] (leknai) EN: sting FR: dard [m] ; aiguillon [m]
หนาม[n.] (nām) EN: thorn ; prickle ; barb ; prick ; spine ; sting FR: épine [f] ; picot [m]
แสบ[v.] (saēp) EN: sting ; smart ; be stung FR:
แทง[v.] (thaēng) EN: stab ; pierce ; puncture ; gore ; spear ; prick ; sting ; penetrate FR: transpercer ; harponner ; encorner ; percer ; piquer ; enferrer (r.)
แท้งบาดเจ็บ[X] (thaēng bātj) EN: sting and wound FR:
ถูกผึ้งต่อย[n. exp.] (thūk pheung) EN: bee sting FR: piqûre d'abeille
ต่อย[v.] (tǿi = tøi) EN: sting ; bite FR: piquer
ยอก[v.] (yøk) EN: pierce ; sting ; prick FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sting-
Back to top