ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-spout-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น spout, *spout*,

-spout- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นาคเล่นน้ำ (n.) water spout at sea Syn. พวยน้ำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You spout off about justiceคุณชอบพูดพล่ามเรื่องความยุติธรรม
And the itsy bitsy spider went up the spout againหนูมาลีไปเที่ยวที่ใด ลูกแมวตามไปทันที
You can only afford to spout off at the mouth when you're flourishing! That's why I'm better.ฉันเป็นคนมีความสามารถจริงๆ
You spout crazy nonsense for hours in Eurotrashenese.ไก่ 2 ตัวเหรอ เป็นความคิดที่ดีนะ
You spout all that profiling talk, but, really, the best way to get to know someone is to marry them.คุณพูดวิเคราะห์ใครต่อใครได้ แต่จริงๆแล้ว วิธีที่ดีที่สุดที่จะรู้จักใครซักคน คือแต่งงานกับพวกเขา
You're starting to spout lengthy speeches.พ่อจะกล่าวคำปราศรัยเหรอไงค่ะ
You can't just spout off a bunch of terms you don't understand.เธอจะเอาแต่พล่ามประโยคที่เธอ ไม่รู้ความหมายไม่ได้หรอกนะ
Blow... you cataracts and hurricanes, spout till you have drenched our steeples...เป่า... ทั้งน้ำตก และเฮอริเคน
♪ went up the spout again"หันหลังมาทำตาลุกวาว"

-spout- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
满口之乎者也[mǎn kǒu zhī hū zhě yě, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ ㄓ ㄏㄨ ㄓㄜˇ ㄧㄝˇ, 满口之乎者也 / 滿口之乎者也] mouth full of literary phrases; to spout the classics

-spout- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
吹き上げる;噴き上げる[ふきあげる, fukiageru] (v1,vt) to blow up (i.e. wind); to blow upwards; to spout into the air
吹き出す(P);噴き出す(P);吹出す;噴出す[ふきだす, fukidasu] (v5s,vi) (1) to spout out; to spurt out; to gush out; to jet out; (2) to sprout; to bud; (3) to burst into laughter; (4) (esp. 吹き出す) to blow (smoke, etc.); (5) to send out shoots (of a tree); (P)
吹き出る;噴き出る;吹出る;噴出る[ふきでる, fukideru] (v1,vi) to blow out; to spout out
急須の口[きゅうすのくち, kyuusunokuchi] (n) spout of a teapot
竜の口[たつのくち, tatsunokuchi] (n) dragon-head gargoyle; gutter spout

-spout- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จับเจี๋ยว[n.] (japjīo) EN: earthen pot with a spout FR:
กระฉูด[v.] (krachūt) EN: gush ; spout ; jet ; spurt ; well FR: jaillir ; gicler
พ่น[v.] (phon) EN: blow ; puff ; emit ; spit ; spout ; eject ; gas ; brag ; spray ; spurt FR: projeter ; éjecter ; rejeter
พ่นน้ำ[v. exp.] (phon nām ) EN: spout ; squirt water FR:
พุ[v.] (phu) EN: spring ; spout ; break out ; erupt FR: jaillir
พวย[n.] (phūay) EN: spout ; nozzle FR: bec verseur [m]
พวย[v.] (phūay) EN: pour on ; spout FR:
พวยกา[n. exp.] (phūay kā) EN: spout FR:
พุ่ง[v.] (phung) EN: spout ; gush ; jet ; spew ; spurt ; ejaculate FR: jaillir ; gicler
ราง[n.] (rāng) EN: gutter ; waterspout ; rainspout ; downspout ; water trough ; spout FR: gouttière [f]
เวิ่นเว้อ [v. exp.] (woēn woē) EN: spout nonsense ; say nothing of importance FR:

-spout- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blas {m} (eines Wals) [zool.]blow (of a whale); spout (of a whale)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -spout-
Back to top