ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-soon-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น soon, *soon*,

-soon- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทันทีที่ (conj.) as soon as Syn. เมื่อ
พอ (conj.) as soon as See also: when, just when, just after Syn. เมื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She wants you to come soon and not let her downเธอต้องการให้คุณมาโดยเร็วและอย่าทำให้เธอผิดหวัง
The movie began as soon as we got thereหนังเริ่มทันทีที่พวกเราไปถึง
Write me as soon as you get inเขียนถึงฉันทันทีที่ไปถึงนะ
I knew the answer as soon as she asked the questionฉันทราบคำตอบแล้วในทันทีที่เธอถามคำถาม
Get out of town as soon as you canออกไปจากเมืองเร็วเท่าที่จะเร็วได้
As soon as he accepts this, he lives life happyทันทีที่เขายอมรับสิ่งนี้ เขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
Please call me as soon as you get this messageโปรดโทรหาฉันทันทีที่คุณได้รับข้อความนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your wish will soon come trueความปรารถนาของคุณเร็ว ๆ นี้ จะเป็นจริงขึ้นมา
Аnd as you sweeр the room lmagine that the broom ls someone that you love and soon you'll find you're danсing to the tuneและเป็นคุณกวาดห้องพัก ลองจินตนาการว่าไม้กวาด คือคนที่คุณรักและเร็ว ๆ นี้
Аs soon as you're through You'll feel mighty sliсkเร็วที่สุดเท่าที่คุณผ่าน คุณจะรู้สึกเนียนยิ่งใหญ่
That he'll look mighty сute as soon as he's driedว่าเขาจะดูน่ารักอันยิ่งใหญ่ ทันทีที่เขาแห้ง
The government will soon take it from him.เร็วๆนี้ รัฐบาล จะมาเอามันไป
Give a bad boy enough rope and he'll soon make a jackass of himself.ให้เด็กไม่ดีพอเชือก และเขาเร็ว ๆ นี้จะทำให้คนโง่ ของตัวเอง
You know, I recognized you as soon as you came in, though I haven't seen you since that night at the casino at Palm Beach.รู้มั้ย พอคุณเดินเข้ามา ฉันก็จําคุณได้ทันทีเลย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นคุณตั้งแต่คืนนั้น ที่คาสิโนในปาล์ม บีช
Yes. Tell him I'll meet him there as soon as I possibly can.เรียนท่านว่าผมจะไปพบท่านในไม่ช้า
The administration photographs the inmates as soon as they arrive.ทางการได้บันทึกรูปถ่ายของพวกเขา ในทันทีที่มาถึง
For the rest, it will be done soon enough.พวกที่เหลือ กำลังจะโดนคัดทิ้งไปในไม่ช้า
He was shivering with cold... ... but he knew that he would shiver himself warm and that soon he would be rowing.เขาได้รับการสั่นกับความหนาว เย็นตอนเช้า แต่เขารู้ว่าเขาจะสั่นตัวเอง อบอุ่นและว่าเร็ว ๆ นี้เขาจะพาย เรือ
But he said nothing of this to the bird, who could not understand him anyway... ... and who'd learn about the hawks soon enough.แต่เขาบอกว่าไม่มีอะไรนี้นก ที่ไม่สามารถเข้าใจเขาอยู่แล้ว และผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับ เหยี่ยวเร็วพอ

-soon- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
即早[jí zǎo, ㄐㄧˊ ㄗㄠˇ, 即早] as soon as possible
早早儿[zǎo zǎo r, ㄗㄠˇ ㄗㄠˇ ㄖ˙, 早早儿 / 早早兒] as soon as possible; as early as one can
[yī, ㄧ, 一] one; 1; single; a (article); as soon as; entire; whole; all; throughout
一回生,二回熟[yī huí shēng, ㄧ ㄏㄨㄟˊ ㄕㄥ, er4 hui2 shu2, 一回生,二回熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers at first meeting, but soon friends; an acquired taste
一次生,两次熟[yī cì shēng, ㄧ ㄘˋ ㄕㄥ, liang3 ci4 shu2, 一次生,两次熟 / 一次生,兩次熟] unfamiliar at first but you get used to it; strangers are first meeting, but soon friends; an acquired taste
旋即[xuán jí, ㄒㄩㄢˊ ㄐㄧˊ, 旋即] soon after; shortly
随后[suí hòu, ㄙㄨㄟˊ ㄏㄡˋ, 随后 / 隨後] soon after
[jiù, ㄐㄧㄡˋ, 就] at once; right away; only; just (emphasis); as early as; already; as soon as; right away; then; in that case; as many as; even if; to approach; to move towards; to undertake; to engage in; to suffer; subjected to; to accomplish; to take advantage of; to g

-soon- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すぐそこ[, sugusoko] (adv,adj-no) (1) close by; right there; short distance away; a hop, skip and jump away; (2) at once; as soon as possible; immediately
できるだけ早く(P);出来るだけ早く[できるだけはやく, dekirudakehayaku] (exp) as soon as possible; (P)
できる限り早い;出来る限り早い[できるかぎりはやい, dekirukagirihayai] (adj-i) as soon as possible; at the earliest time
でき次第;出来次第[できしだい, dekishidai] (n-t) as soon as completed
なり[, nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P)
まだまだこれから[, madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P)
一刻も早く[いっこくもはやく, ikkokumohayaku] (adv) immediately; as soon as possible; as quickly as possible
出来る限り早期;できる限り早期[できるかぎりそうき, dekirukagirisouki] (n) as soon as possible; ASAP
可及的速やかに[かきゅうてきすみやかに, kakyuutekisumiyakani] (adv) as soon as possible; ASAP
否や[いなや, inaya] (exp) (1) as soon as; no sooner than; one way or another; (n) (2) objection
悪銭身に付かず;悪銭身につかず[あくせんみにつかず, akusenminitsukazu] (exp) (id) Easy come, easy go; Lightly comes, lightly goes; Soon gotten soon spent
早々(P);早早[はやばや, hayabaya] (n-suf,n-adv) (1) as soon as...; just after...; immediately after...; (adv) (2) (usu. as 早々に) hurriedly; in haste; quickly; promptly; early; (P)
昨日の今日[きのうのきょう, kinounokyou] (exp) right on the heels of yesterday, then today ...; soon after something, and yet now ...
次第[しだい, shidai] (n-adv,n) (1) dependent upon; (2) as soon as; immediately (upon); (n) (3) circumstances; (4) order; precedence; program; programme; agenda; (P)
男やもめに蛆がわく;男やもめにうじがわく;男鰥に蛆が湧く[おとこやもめにうじがわく, otokoyamomeniujigawaku] (exp) (id) Widowers are untidy; A man alone soon goes to seed; A man goes to pieces without a woman to look after him
起き抜け;起抜け;起きぬけ[おきぬけ, okinuke] (n) first thing after rising; as soon as getting up
近日発売[きんじつはつばい, kinjitsuhatsubai] (exp,adj-no) on sale soon; coming soon
雪曇り;雪曇[ゆきぐもり, yukigumori] (n,adj-no) (obsc) cloudy sky looking like it will snow soon
飽きっぽい[あきっぽい, akippoi] (adj-i) fickle; capricious; soon wearied of

-soon- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อจิระ[adv.] (ajira) EN: not long ; soon ; shortly FR:
โดยเร็วที่สุด[adv.] (dōi reo thī) EN: as soon as possible ; asap ; ASAP FR: en toute hâte ; dès que possible ; au plus vite
อีกไม่ช้า[adv.] (īk mai chā) EN: soon ; before long FR: bientôt
อีกไม่นาน[adv.] (īk mai nān) EN: before long ; soon FR: un de ces quatre matins
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; approximatively ; virtually ; soon FR: presque ; quasiment ; quasi ; pratiquement ; virtuellement
เกือบ[adv.] (keūap) EN: shortly ; soon FR: bientôt
ไกลตาไกลใจ[v.] (klaitāklaij) EN: far from eye far from heart ; long absent, soon forgotten ; out of sight, out of mind FR: loin des yeux, loin du cœur
หลังจากนั้นสักครู่หนึ่ง[adv.] (langjāk nan) EN: soon after FR: peu après
ไม่ช้า[adv.] (mai chā) EN: soon FR: bientôt ; prochainement
ไม่ช้าไม่นาน[adv.] (mai chā mai) EN: soon ; soon after ; in a short time ; in a while ; shortly ; forthwith ; presently ; quickly FR: bientôt ; prochainement
ไม่นาน[adv.] (mai nān) EN: not long ; soon ; shortly ; for a moment FR: pas longtemps ; brièvement
เมื่อไร[conj.] (meūarai) EN: when ; whenever ; as soon as ; what time FR: quand
ในไม่ช้า[adv.] (nai mai chā) EN: soon ; in the near future ; shortly ; presently FR: bientôt ; prochainement ; aussitôt ; dans un avenir proche ; sous peu ; dans peu de temps ; tout à l'heure
ในเร็ว ๆ นี้ = ในเร็วๆ นี้ = ในเร็วๆนี้[adv.] (nai reo-reo) EN: soon FR: très bientôt ; très prochainement ; bientôt ; sous peu
เนิ่น ๆ = เนิ่นๆ[adv.] (noēn-noēn) EN: early ; as soon as possible ; at an early date ; ahead of time FR: dès que possible
พอ[X] (phø) EN: just when ; just after ; as soon as ; once FR: dès que ; aussitôt que
ประเดี๋ยว[adv.] (pradīo) EN: for a while ; for a moment ; in a moment ; very soon ; just a moment ; shortly ; for a time ; presently FR: bientôt ; dans un moment
เร็วไป[xp] (reo pai) EN: premature ; too soon ; too fast FR: trop tôt ; trop vite ; prématuré
เร็ว ๆ = เร็วๆ[adv.] (reo-reo) EN: quickly ; as soon as posible ; as fast as you can ; soon FR: rapidement ; avec diligence ; vite ; dès que possible
เร็ว ๆ นี้ = เร็วๆ นี้[adv.] (reo-reo nī) EN: soon FR: très prochainement ; très bientôt
เร็วที่สุด[X] (reo thīsut) EN: as soon as possible FR: dès que possible ; aussitôt que possible ; au plus tôt ; le plus tôt possible
เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้[X] (reo thīsut ) EN: as soon as possible ; as fast as you can FR:
สักครู่[adv.] (sak khrū) EN: a little while ; for a moment ; a moment ; for a while ; a minute ; pretty soon FR: Un instant ! ; Un moment !
ทันใด[adv.] (thandai) EN: that very instant ; instantly ; suddenly ; at that moment ; at the same moment ; at once ; promptly ; quickly ; right away ; as soon as FR: sur-le-champ ; sans délai ; hic et nunc (loc. adv.)
ทันทีที่[X] (thanthī thī) EN: as soon as FR: dès que

-soon- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
baldmöglichst; schnellstmöglich {adv}as soon as possible (asap)
sobald; sowie {adv}as soon as

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -soon-
Back to top