ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-slushy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น slushy, *slushy*,

-slushy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The slushy war has commenced. And if finn and quinn got nailed, None of us are safe.ถ้าฟินน์กับควินน์แพ้ พวกเราซวยแน่
We were, until we joined glee club. That's why he got a slushy facial, I'm sure of it.ใช่ค่ะ จนเราเข้าชมรมร้องเพลง นั่นเป็นสาเหตุให้เขาโดนสาด หนูแน่ใจ
The slushy incident!นั้นตอนที่ผมจะให้เกิดอุบัติเหตุน้ำหกใส่
You could make a slushy back here.เธอทำให้มันเฉอะแฉะข้างหลังนี่ได้เลยแหละ

-slushy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
泥濘む[ぬかるむ, nukarumu] (v5m,vi) to be muddy; to be slushy
泥濘る[ぬかる, nukaru] (v5r,vi) to be muddy; to be slushy

-slushy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แฉะ[adj.] (chae) EN: wet ; muddy ; slushy ; soggy ; sloppy FR: boueux
เฉอะแฉะ[adj.] (choechae) EN: wet ; muddy ; slimy ; slushy ; soggy FR: détrempé ; boueux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -slushy-
Back to top