ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-showy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น showy, *showy*,

-showy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The natural mood without excessive chords that try to be showy or cool... is very much like you.ไม่มีสิ่งใดที่ไม่ได้ผลหรือท่าทีอวดเก่ง มันออกมาดีทีเดียว มันมีเพียงความรู้สึกเป็นธรรมชาติทั้งหมดมันคือคาแรคเตอร์ของคังมูคยอล

-showy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きんきらきん[, kinkirakin] (adj-no) gaudy; flashy; showy
伊達着[だてぎ, dategi] (n) showy clothes
派手婚[はでこん, hadekon] (n) (See 地味婚) flashy showy wedding
羊質虎皮[ようしつこひ, youshitsukohi] (n) sheep in a tiger's skin; gimcrack; showy without real worth; all show and no substance
麗々しい;麗麗しい[れいれいしい, reireishii] (adj-i) ostentatious; gaudy; showy

-showy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช้ง[adj.] (chaeng) EN: pretty ; showy FR:
ฉูดฉาด[adj.] (chutchāt) EN: showy ; gaudy ; dazzling ; flashy ; garish FR:
ลำลอง[adj.] (lamløng) EN: informal ; unencumbered ; light ; unofficial ; casual ; unrestricted ; gaudy ; showy ; fanciful ; independent FR: informel
หรูหรา[adj.] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style ; lofty FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; prestigieux ; de prestige ; de luxe ; pompeux
ซ่า[adj.] (sā) EN: fizzy ; effervescent ; foamy ; splashing ; showy FR:
หวือหวา[adj.] (weū wā) EN: showy ; luxurious ; extravagant ; striking FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -showy-
Back to top