ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-scowl-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น scowl, *scowl*,

-scowl- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bernadette's urge to shun, scowl or fling her waste at Priya is hard-wired into her DNA.ความปรารถนาของเบอร์เน็ตต์ ออกไปห่างๆ สีหน้าเกลียดชัง แล้วปาขี้ใส่ปรียา ถูกผูกติดอยู่กับพันธุกรรมเธอไปแล้ว
Don't scowl at history.อย่าบึ้งตึงต่อประวัติศาสตร์เลย

-scowl- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哭丧着脸[kū sang zhe liǎn, ㄎㄨ ㄙㄤ˙ ㄓㄜ˙ ㄌㄧㄢˇ, 哭丧着脸 / 哭喪著臉] sullen; to scowl miserably

-scowl- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
眉を寄せる[まゆをよせる, mayuwoyoseru] (exp,v1) (See 眉を顰める) to frown; to scowl
眉を顰める;眉をひそめる[まゆをひそめる, mayuwohisomeru] (exp,v1) to frown; to scowl
睨みつける;睨み付ける;にらみ付ける[にらみつける, niramitsukeru] (v1,vt) (See 睨め付ける) to glare at; to scowl at
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)
睨め付ける;睨めつける[ねめつける;にらめつける, nemetsukeru ; nirametsukeru] (v1,vt) (See 睨み付ける) to glare at; to scowl at
苦る[にがる, nigaru] (v5r,vi) to feel bitter; to scowl

-scowl- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชักสีหน้า[v.] (chaksīnā) EN: scowl FR:
ขมึง[v.] (khameung) EN: stare ; glower ; scowl ; look serious ; look gloomy FR: regarder méchamment ; jeter un regard mauvais ; lancer des regards noirs ; abaisser du regard
ขึงตา[v.] (kheungtā) EN: stare ; stare angrily ; gaze ; scowl ; glare FR: faire les gros yeux ; se renfrogner
คว่ำ[v.] (khwam) EN: scowl ; frown FR:
หน้าบูด[v.] (nābūt) EN: frown ; scowl ; look glum FR:
หน้าคว่ำ[v.] (nākhwam ) EN: scowl FR:
หน้าเง้า[v.] (nā-ngao) EN: frown ; scowl FR:
หน้าเง้าหน้างอ[v.] (nā-ngao nā-) EN: frown ; scowl FR: bouder ; faire la tête
หน้างอ[v.] (nā-ngø) EN: frown ; look sullen ; pout ; look angry ; scowl FR:
นิ่ว[v.] (niu ) EN: frown ; scowl FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -scowl-
Back to top