ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-grille-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น grille, *grille*,

-grille- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Right into the grille of that pickup.ไปต่อที่ตะแกรงหน้ารถบรรทุกเนี่ยนะ
But then it starts launching manhole covers right from the grille of the truck.มันยิงฝาท่อระบายน้ำมาจากกระจังหน้ารถ

-grille- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパーチャグリル[, apa-chaguriru] (n) {comp} aperture grille

-grille- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราค่าโดยสาร[n. exp.] (attrā khā d) EN: FR: grille tarifaire [f]
ไก่ย่าง[n. exp.] (kai yāng) EN: roasted chicken ; barbecued chicken ; grilled chicken ; broiled chicken ; crispy fried chicken ; grilled herb-marinated chicken FR: poulet rôti [m] ; poulet grillé [m]
การ์ดหม้อน้ำ[n. exp.] (kāt mønām) EN: FR: grille de radiateur [f]
ขนมปังปิ้ง[n. exp.] (khanompang ) EN: toast FR: pain grillé [m] ; toast [m]
กริด[n.] (krit) EN: grid FR: grille [f]
หน้ากระจัง[n. exp.] (nā krajang) EN: grille FR:
ปลาเผา[n. exp.] (plā phao) EN: grilled fish FR: poisson grillé [m]
ปลาปิ้ง[n. exp.] (plā ping) EN: grilled fish FR: poisson grillé [m]
รายการประเมิน[n. exp.] (rāikān pram) EN: FR: grille d'évaluation [f]
รั้วเหล็ก[n. exp.] (rūa lek) EN: FR: grillage [m] ; grille [f] ; clôture métallique [f] ; clôture en treillis [f]
ตาข่าย[n.] (tākhāi) EN: net ; network ; grid ; mesh FR: réseau [m] ; grille [f] ; lacis [m] ; filet [m] ; maille [f] ; réticule [m]
ตะแกรง[n.] (takraēng) EN: FR: grille [f]
ตาราง[n.] (tārāng) EN: table ; tabular form ; list FR: table [f] ; tableau [m] ; grille [f] ; liste [f] ; classement [m] ; graphique [m]
ตารางบันทึกผล[n. exp.] (tārāng bant) EN: FR: grille de notation [f]
ตารางกิจกรรม[n. exp.] (tārāng kitj) EN: FR: grille d'activités [f]
ตารางออกอากาศ[n. exp.] (tārāng øk-ā) EN: FR: grille des programmes [f]
ตารางประเมิน[n. exp.] (tārāng pram) EN: FR: grille d'évaluation [f]
ตารางสอน[n.] (tārāngsøn) EN: school timetable ; classroom timetable ; class schedule ; time schedule ; subject timetable FR: horaire des cours [m] ; grille horaire [f]

-grille- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Randverbinder {m}angle grille face connector
Inneneckverbinder {m}cross section grille face connector
Kreuzverbinder {m}linear grille face connector
Lüftungsgitter {n}ventilation grille

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -grille-
Back to top