ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fill-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fill, *fill*,

-fill- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It is hard to fill a cup which is already fullมันยากที่จะเติมเต็มถ้วยที่เต็มอยู่แล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who сan fill the world with sunshineที่สามารถเติมเต็มโลกที่มี แสงแดด
They fill hundreds of ledgers, thousands of files.ทำให้มีบันทึกเป็นร้อย เป็นพัน แฟ้ม
Let him jump so that he will fill the sacs along his backbone with air... ... and then he cannot go deep to die. "ปล่อยให้เขากระโดดเพื่อที่เขา จะเติมถุง พร้อมแกนนำของเขากับอากาศ และแล้วเขาก็ไม่สามารถไปลึก ที่จะตาย
The record's blank until you fill it in.{\cHFFFFFF}ของว่างเปล่าบันทึก จนกว่าคุณจะเติมเต็มใน
I'll fill you in at the embassy.{\cHFFFFFF}ฉันจะเติมคุณในที่สถานทูต
Get a tube, siphon petrol from the gin palace and fill up the half-track.วังจินและเติมครึ่งติดตาม นั่นคือคุณออกจากความชั่วร้าย
Enough to fill the Albert Hall.พอที่จะเติมอัลเบิร์ฮอลล์
"I've had my fill of love...♪ ฉันได้ความรักมาเติมเต็ม ♪
"She's had her fill of love. She's not a snake!♪ เธอได้ความรักมาเติมเต็ม ♪ ♪ เธอไม่ใช่งูนะ ♪
Just have him fill out the form. Just fill it out.ให้เขากรอกเเบบฟอร์ม กรอกมันให้เสร็จ
We'll fill any hall in the country.พวกเราจะเติมฮอลที่อยู่ในประเทศ
You guys fill that place, you can make 5,000 bucks, easy.คุณให้ที่นั่นเติมให้คุณจะได้รับ$5000ง่ายๆ

-fill- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补阙[bǔ quē, ㄅㄨˇ ㄑㄩㄝ, 补阙 / 補闕] archaic variant of 補缺|补缺, to fill a vacancy; to make up for a shortage; to supply a deficiency
补足[bǔ zú, ㄅㄨˇ ㄗㄨˊ, 补足 / 補足] bring up to full strength; make up a deficiency; fill (a vacancy, gap etc)
充塞[chōng sè, ㄔㄨㄥ ㄙㄜˋ, 充塞] congestionto block; to congest; to crowd; to choke; to cram; to fill up; to stuff; to take up all the space
填表[tián biǎo, ㄊㄧㄢˊ ㄅㄧㄠˇ, 填表] fill a form
挤满[jǐ mǎn, ㄐㄧˇ ㄇㄢˇ, 挤满 / 擠滿] fill to overflowing
添补[tiān bu, ㄊㄧㄢ ㄅㄨ˙, 添补 / 添補] fill (up); replenish
[tián, ㄊㄧㄢˊ, 窴] fill in
读写[dú xiě, ㄉㄨˊ ㄒㄧㄝˇ, 读写 / 讀寫] fill out or in (information on a form)
[rèn, ㄖㄣˋ, 牣] fill up; to stuff
[tián, ㄊㄧㄢˊ, 阗 / 闐] fill up; rumbling sound
悲声载道[bēi shēng zài dào, ㄅㄟ ㄕㄥ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 悲声载道 / 悲聲載道] lamentations fill the roads (成语 saw); severe suffering all around
精卫填海[Jīng wèi tián hǎi, ㄐㄧㄥ ㄨㄟˋ ㄊㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, 精卫填海 / 精衛填海] lit. mythical bird Jingwei tries to fill the ocean with stones (成语 saw); futile ambition; task of Sisyphus; determination in the face of impossible odds
充数[chōng shù, ㄔㄨㄥ ㄕㄨˋ, 充数 / 充數] to make up the number (i.e. to fill places up to a given number); to serve as stopgap
把酒[bǎ jiǔ, ㄅㄚˇ ㄐㄧㄡˇ, 把酒] raise one's wine cup; fill a wine cup for sb
饿殍载道[è piǎo zài dào, ㄜˋ ㄆㄧㄠˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 饿殍载道 / 餓殍載道] starved corpses fill the roads (成语 saw); state of famine
饿莩载道[è piǎo zài dào, ㄜˋ ㄆㄧㄠˇ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, 饿莩载道 / 餓莩載道] starved corpses fill the roads (成语 saw); state of famine

-fill- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こみ上げる;込み上げる;込上げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated
データ付き領域集合[データつきりょういきしゅうごう, de-ta tsukiryouikishuugou] (n) {comp} fill area set with data
一杯[いっぱい, ippai] (adj-na,adv,n,adj-no) (1) amount necessary to fill a container (e.g. a cupful, spoonful, etc.); a drink (i.e. an alcoholic beverage); (2) full; (3) one squid, octopus, crab, etc.; one boat; (adv,adj-no,adj-na) (4) (uk) fully; to capacity; (5) (uk) a lot; much; (n-suf,n-adv) (6) (uk) all of ...; the entire ...; (P)
不足を補う[ふそくをおぎなう, fusokuwooginau] (exp,v5u) to make up a shortfall; to cover a shortage; to compensate for a shortage; to fill a gap
充填[じゅうてん, juuten] (n,vs) fill (up); plug; replenish; filling (in tooth); loading (gun with ammunition, camera with film)
埋める[うめる, umeru] (v1,vt) (1) to bury (e.g. in the ground); (2) to fill up (e.g. audience fills a hall); to fill (a seat, a vacant position); (3) to plug gaps; to stop a gap; (4) to make amends; to cover up for something; (5) to put cold water in a bath; (6) to cover; to scatter something over; (P)
埋める(P);填める[うずめる, uzumeru] (v1,vt) (1) to cover; to bury (e.g. one's face in hands); to submerge; (2) to fill (completely); to stuff; to pack; to cram; to fill up; (P)
埋め立てる[うめたてる, umetateru] (v1,vt) to reclaim; to fill up
場繋ぎ;場つなぎ[ばつなぎ, batsunagi] (n) filling in (e.g. between speakers at a meeting, acts at a show); material used to fill in (between speeches at a meeting, etc.); anecdote
塞ぐ(P);壅ぐ[ふさぐ, fusagu] (v5g,vt) (See 塞がる) to stop up; to close up; to block (up); to occupy; to fill up; to take up; to stand in another's way; to plug up; to shut up; (P)
広がる(P);拡がる[ひろがる, hirogaru] (v5r,vi) to spread (out); to extend; to stretch; to reach to; to get around; to fill (e.g. a space); (P)
書き込む(P);書きこむ[かきこむ, kakikomu] (v5m,vt) (1) to fill in (field, entry, etc.); to fill out (form); (2) to post a message (e.g. on a bulletin-board); (3) to store; (P)
汲み込む;汲込む[くみこむ, kumikomu] (v5m,vt) to fill with water
満たす(P);充たす[みたす, mitasu] (v5s,vt) (1) to satisfy; to fulfill; to appease; (2) to fill (e.g. a cup); to pack; (3) to reach (a certain number); (P)
盛り土[もりつち;もりど, moritsuchi ; morido] (n) embankment (for road, railway, etc.); raising the ground level; fill
盛る[もる, moru] (v5r,vi) (1) to serve (food, etc.); (2) to fill up; (3) to prescribe; (P)
穴を埋める[あなをうめる, anawoumeru] (exp,v1) to fill in a hole; to plug up a hole; to fill in for a vacancy
Japanese-English: COMDICT Dictionary
データ付き領域集合[データつきりょういきしゅうごう, de-ta tsukiryouikishuugou] fill area set with data
データ付き領域集合群[データつきりょういきしゅうごうぐん, de-ta tsukiryouikishuugougun] set of fill area sets with data
フィラー文字[フィラーもじ, fira-moji] fill character
フィル[ふぃる, firu] fill
フレーム間タイルフィル[フレームかんたいるふいる, fure-mu kantairufuiru] information time fill
充填文字[じゅうてんもじ, juutenmoji] fill character
埋め字[うめじ, umeji] fill character
満たす[みたす, mitasu] to fill
詰める[つめる, tsumeru] to fill
領域[りょういき, ryouiki] domain, fill area, region
領域束表[りょういきたばひょう, ryouikitabahyou] fill area bundle table
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
埋める[うめる, umeru] Thai: กลบ English: to fill up
盛る[もる, moru] Thai: วางกองให้พูน English: to fill up

-fill- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรจุ[v.] (banju) EN: fill ; pack ; charge ; load ; hold ; enclose ; contain FR: remplir ; emplir ; charger ; contenir
บรรจุขวด[v. exp.] (banju khūat) EN: bottle ; fill a bottle FR: embouteiller
บรรจุตำแหน่ง[v. exp.] (banju tamna) EN: fill a post ; fill a position ; put in a position ; appoint to a post ; assign someone to a post ; settle someone in a place FR: nommer à un poste ; occuper une position
ฟุ้ง[v.] (fung) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
จุก[v.] (juk) EN: stop ; block ; fill FR: boucher
การถมทะเล[n. exp.] (kān thom th) EN: land reclamation ; reclamation ; land fill FR:
ขึ้นหม้อ[v.] (kheunmø) EN: rise in the pot after cooking ; fill the pot well ; be fluffy ; become fluffy FR:
เขื่อนถม[n. exp.] (kheūoen tho) EN: fill dam FR: barrage en remblai [m]
เกลื่อน[v.] (kleūoen) EN: fill ; flood ; glut ; congest ; be full of ; abound FR: inonder ; joncher ; parsemer
กลบ[v.] (klop) EN: conceal ; cover up ; cover over ; drown out ; veil ; bury ; shut ; hide ; fill up FR: couvrir
กลบหลุม[v. exp.] (klop lum) EN: fill up a hole FR:
กบ[v.] (kop) EN: fill full ; overfill ; fill almost to overflowing FR: remplir à ras bord
กรอก[v.] (krøk) EN: stuff ; fill in ; fill with ; complete ; fill up ; enter FR: remplir ; compléter ; libeller ; introduire ; gaver
กรอกแบบฟอร์ม[v. exp.] (krøk baēp f) EN: fill in a form ; fill out a form ; complete a form FR: remplir un formulaire ; compléter un formulaire
กรอกใบสมัคร[v. exp.] (krøk bai sa) EN: fill out an application form FR: compléter un formulaire d'inscription
กรอกเช็ค[v. exp.] (krøk chek) EN: fill out a cheque FR: libeller un chèque
กรอกหู[v. exp.] (krøk hū) EN: put sth. into s.o.'s head ; feed s.o. an idea ; fill s.o.'s head/mind with ; say sth. persistently FR:
กรอกน้ำ[v. exp.] (krøk nām) EN: fill a bottle with water ; pour water into a bottle FR:
กรอกน้ำใส่ขวด[v. exp.] (krøk nām sa) EN: fill a bottle with water FR: remplir une bouteille d'eau
พอยาไส้[X] (phø yā sai) EN: enough to get by on ; something to fill the stomach FR:
เปี่ยม[v.] (pīem) EN: be fraught ; be replete ; be full ; be flush with ; be brimful ; fill to the brim ; abound (with) ; fill the banks FR: déborder de
ปลิวว่อน[v. exp.] (pliū wǿn) EN: fill the air ; float around in the air FR:
ประทุก[v.] (prathuk) EN: load ; load up with ; pack on ; fill up with ; carry FR:
ปรุงยา[v. exp.] (prung yā) EN: compound medicine ; make up a prescription ; fill a prescription FR: préparer un remède
ใส่[v.] (sai) EN: load ; pack ; hold ; fill ; put something in FR: charger ; mettre dans ; fourrer
ไส้[v.] (sai) EN: stuff ; fill FR: fourrer ; farcir ; remplir
ตักข้าวพูนจาน[v. exp.] (tak khāo ph) EN: fill up a plate with rice FR:
ทำให้เต็ม[v. exp.] (thamhai tem) EN: fill FR: compléter ; remplir
ถม[v.] (thom) EN: fill ; overwhelm ; reclaim ; pile ; cover FR: remblayer ; combler ; recouvrir
ถมดิน ; ถมที่ดิน[v. exp.] (thom din ; ) EN: cover with soil ; fill with earth FR: recouvrir de terre
ถมคู[v. exp.] (thom khū) EN: fill up a gully FR:
เติม[v.] (toēm) EN: add ; add more ; augment ; fill ; increase ; put in ; insert FR: ajouter ; additionner ; augmenter ; compléter
เติมช่องว่าง[v. exp.] (toēm chǿngw) EN: fill in the gaps ; fill in the blanks FR:
เติมคำในช่องว่าง[v. exp.] (toēm kham n) EN: fill in the blanks ; insert the right work in the blank spaces FR:
อุด[v.] (ut) EN: plug ; plug up ; stop ; stop up ; block ; seal ; close ; cork ; fill in a hole ; obstruct passage FR: boucher ; obturer ; colmater
อุดฟัน[v. exp.] (ut fan) EN: fill teeth FR: plomber une dent
ยาไส้[v.] (yāsai) EN: relieve hunger ; fill the stomach FR:
ยัด[v.] (yat) EN: stuff ; cram ; squeeze ; press ; fill ; ram ; tuck FR: bourrer ; enfourner ; farcir ; rembourrer ; fourrer ; embourrer (vx)

-fill- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Speicherauffüllung {f}character fill
Ausführungsbestätigung {f}confirmation of execution; fill report
Auslastung {f}usage rate; fill rate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fill-
Back to top