ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-entrust-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น entrust, *entrust*,

-entrust- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I will entrust it to youฉันจะวางใจมอบมันให้กับเธอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now I entrust you to the care of miss Tanner, one of our veteran teachers here.ขอมอบเธอให้อยู่ในความดูแลของ คุณ แทนเนอร์, ครูคนเก่งของเราคนหนึ่งที่นี่
The scientists back then were unable to solve the mystery, so they decided to entrust their collected data and test samples to future generations by preserving them in a frozen capsule.นักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อมา ก็ไม่สามารถไขความลึกลับนี้ได้ ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจมอบ กลุ่มข้อมูลและตัวอย่างการทดสอบ... ...ไปไว้ที่คนรุ่นใหม่ในอนาคต โดยเก็บตัวอย่างนั้นไว้ในหลอดทดลอง
I would like to entrust it to you.ฉันต้องการจะมอบสิ่งนั้นให้เธอ
Madam Midori, I entrust my lord to you.คุณมิโดริ! ผมขอมอบความไว้วางใจท่านหัวหน้าให้คุณ.
People who aren't in love don't entrust each other with their hearts.คนที่ไม่ตกหลุมรัก จะไม่วางใจในตัวอีกฝ่ายหรอกนะ
There is no trust so they don't entrust each other with their bodies, too.ไม่มีความเชื่อใจถ้าไม่วางใจ ในกันและกัน รวมทั้งร่างกาย ด้วย
It looks like it might still be too early to entrust you with the trade group.ดูเหมือนมันจะเร็วเกินไปที่จะไว้ใจให้เจ้าเป็นผู้นำกลุ่มการค้า
I entrust my children to you, their uncle and aunt.พวกเจ้าเป็นลุงเป็นป้าพวกเขา ข้าไว้ใจฝากลูกของข้าไว้กับเจ้านะ
My life matters to me, and I have, and always will, entrust you with it.ฮอตช์ ความเห็นคุณสำคัญกับผมนะ
I have a difficult task to entrust you with.ข้ามีงานยากที่ข้าเชื่อใจและให้เจ้าทำ
I'll entrust Ponyo to you.ข้าไว้วางใจมอบปองโย่ให้กับเจ้า ฝากปองโย่ด้วยนะ...
I was told to assess whether you'd be the best agent with whom to entrust some very sensitive information.ผมได้รับคำสั่งจากที่ปรึกษาทางกฎหมาย ถึงแม้คุณจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่เก่ง แต่นี่เป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมาก

-entrust- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
任せる(P);委せる(oK)[まかせる, makaseru] (v1,vt) (1) to entrust (e.g. a task) to another; to leave to; (2) (See 想像に任せる) to passively leave to someone else's facilities; (3) (See 成り行きに任せる) to leave to take its natural course; (4) to continue (something) in a natural fashion (without particular aim); (5) (See 力任せ) to rely fully on one's (full strength, great ability, long time taken) to get something done; (P)
全権を委ねる[ぜんけんをゆだねる, zenkenwoyudaneru] (exp,v1) to entrust (a person) with power of attorney (to do something for one)
医者に掛ける;医者にかける[いしゃにかける, ishanikakeru] (exp,v1) (See 医者に掛かる) to entrust to a doctor (for treatment)
委ねる[ゆだねる, yudaneru] (v1,vt) to entrust to; to devote oneself to; to abandon oneself to; (P)
委託[いたく, itaku] (n,vs) consign (goods (for sale) to a firm); entrust (person with something); commit; (P)
頼む(P);恃む;憑む[たのむ, tanomu] (v5m) (1) to request; to beg; to ask; (2) to call; to order; to reserve; (3) to entrust to; (4) (esp. 恃む) to rely on; (P)

-entrust- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝาก[v.] (fāk) EN: commit ; consign ; deposit ; entrust ; place under the care of ; leave ; confide FR: déposer ; confier ; remettre
ฝากฝัง[v.] (fākfang) EN: entrust ; put into the care of ; put something in somebody's charge FR: confier ; recommander
ฝากไข้[v.] (fākkhai) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness FR:
ฝากผีฝากไข้[v. exp.] (fākphī-fākk) EN: entrust oneself to the care of somebody ; let the other take care during sickness FR:
มอบหมาย[v.] (møpmāi) EN: assign ; commit ; entrust FR: charger de ; confier ; assigner
ไว้ใจ[v. exp.] (waijai) EN: trust ; have confidence ; have faith (in s.o.) ; believe in ; confide in ; rely ; entrust ; be convinced FR: faire confiance ; avoir confinace ; se fier à ; compter sur ; avoir foi (en qqn)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -entrust-
Back to top