ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-entertaining-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น entertaining, *entertaining*,

-entertaining- ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โต้โผ (n.) head of an entertaining group See also: director, producer of the play Syn. ตั้วโผ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're idle. - Oh, ta. - Entertaining the troops.โอ้ กรับ ความบันเทิงทหาร
It's said to be a most entertaining presentation.มันเป็นส่วนความบันเทิงที่สนุกที่สุด
I'm used to entertaining your tricks.ได้ จะ"ดู"ให้ครบเชียว
Say I'm entertaining the baron. Like so many clients he's trapped in an arranged marriage.อย่างที่บอก ฉันสร้างความสนุกสนานให้กับท่านบารอน เช่นเดียวกับ ลูกค้าคนอื่นๆที่ถูกผูกติดกับงานแต่งงานที่ถูกวางเอาไว้
So tell me. What do we know about entertaining Americans?บอกฉันสิ เรามีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้พวกอเมริกันเพลิดเพลินได้?
My king and queen, I was just entertaining your guests.ก่อนกล่าวสิ่งใด เจ้าเพอร์เชิน รู้กันในสปาร์ทา
Thank you for entertaining me every day.ขอบคุณที่ทำให้ชั้นหัวเราะในทุกๆวัน
Yeah, you're in, 'cause that was entertaining in a horrifying sort of way.ใช่ คุณมาเพราะมันสนุก นั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก
Last I heard, she was entertaining Lutherans and heretics.ล่าสุดที่ข้ารู้ นางกำลังครื้นเครง ไปกับพวกนิกายลูเธอร์กับพวกนอกรีต
When choosing a china pattern, you need to think about what type... of entertaining you're open to, foods you wanna cook...ถ้าเลือก ประเพณีแบบจีน คุณต้องนึกถึงอะไรทำให้บันเทิง อาหารที่จะต้องทำ
A decidedly entertaining although unnecessary display of skill. Thank you, young man.มันก็น่าดูอยู่หรอก แม้ว่าจะไม่จำเป็นที่จะต้องอวดทักษะนี้ก็ได้ ขอบคุณ พ่อหนุ่ม
When I was 16, I thought by 23 I'd be married, maybe have a kid, corner office by day, entertaining at night.ตอนฉันอายุ 16 ฉันคิดว่าจะแต่งงานตอน 23 แล้วอาจจะมีลูกสักคน ทำงานตอนกลางวัน มีความสุขตอนกลางคืน

-entertaining- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest
会席料理[かいせきりょうり, kaisekiryouri] (n) (See 懐石料理) set of dishes served on an individual tray for entertaining guests; banquet
包蔵[ほうぞう, houzou] (n,vs) containing; keeping; comprehending; entertaining (an idea)
官官接待;官々接待[かんかんせったい, kankansettai] (n) (often local bureaucrats entertaining central bureaucrats) (See 接待・2) bureaucrats entertaining bureaucrats using public funds
座持ち[ざもち, zamochi] (n) entertaining guests
待合(P);待ち合い;待合い[まちあい, machiai] (n,vs) (1) meeting place; assignation place; (2) geisha entertaining room; teahouse; machiai; (P)
掌客[しょうきゃく, shoukyaku] (n) (arch) court official in charge of entertaining important guests
接待(P);摂待[せったい, settai] (n,vs) (1) reception; welcome; serving (food); (2) wining and dining; business entertainment; corporate entertainment; entertaining politicians; (P)
歌妓[かぎ, kagi] (n) woman who earns her living by entertaining with song, dance and playing the shamisen; geisha who sings at parties
食積み;食積;食い積み;食摘み;食い摘み[くいつみ, kuitsumi] (n) (1) New Year food for entertaining a guest served in multilayered lacquered boxes; (2) (arch) (See 蓬莱飾り・ほうらいかざり) Kansai New Year decoration (made from food) (Edo name)
[きょう;あえ, kyou ; ae] (n) (arch) treating someone (to food or drink); entertaining someone (as one's guest)
饗設け;饗設[あるじもうけ, arujimouke] (n) (arch) entertaining someone as one's guest

-entertaining- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระต่ายตื่นตูม[n. (loc.)] (kratāiteūnt) EN: person with unwarranted anxiety ; person alarmed at something quite normal ; person entertaining imaginary or groundless fears FR:
เริงรมย์[adj.] (roēng rom) EN: entertaining ; amusing FR: divertissant
สนุก[adj.] (sanuk) EN: pleasant ; funny ; fun ; entertaining ; amusing ; vivacious ; diverting ; enjoyable; FR: plaisant ; agréable ; amusant ; réjouissant ; divertissant ; distrayant ; drôle
สนุกสนาน[adj.] (sanuksanān) EN: happy ; jolly ; rollicking ; pleasant ; amusing ; fun ; enjoyable; entertaining ; vivacious  FR: amusant
ตลกขบขัน[adj.] (talok khopk) EN: humourous ; jocular ; amusing ; cheerful ; entertaining ; funny FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -entertaining-
Back to top