ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-crumpet-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น crumpet, *crumpet*,

-crumpet- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You gotta know what a crumpet is to understand cricket.คุณต้องรู้ว่าสิ่งที่ขนมชนิดหนึ่งคือการเข้าใจคริกเก็ต
What's the difference between a crumpet and an English muffin?ครัมเปทส์นี่ต่างกับขนมปังอังกฤษยังไงหรอ
And a crumpet is a griddle cake.ส่วนครัมเปทส์เป็นเค้กที่ใช้ตะแกรงเหล็กปิ้ง
A crumpet? You want me to look for crumpet crumbs?หยุดบอกโบนส์ ว่าผมโกหกเธอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -crumpet-
Back to top