ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-confidant-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น confidant, *confidant*,

-confidant- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But now I'm in with Serena, and I can become her confidant and find something even bigger to take her down with.แต่ตอนนี้ฉันอยู่กับเซรีน่า และฉันสามารถเป็นเพื่อนที่รู้ใจของเธอได้ แล้วก็หาทางทำลายเธอให้เจ็บปวดยิ่งกว่า
Now the divine is held as confidant and council.แต่ตอนนี้กลับเคารพบูชาพวกเขา เพราะเหตุได
A confidant of mine has told me that when he goes, Sansa Stark goes with him.ข้ามั่นใจอย่างนั้น เมื่อเขาไป ซานซ่า สตาร์กจะไปกับเขาด้วย

-confidant- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
心を許せる人[こころをゆるせるひと, kokorowoyuruseruhito] (exp) one's trusted friend; confidant
相談相手[そうだんあいて, soudan'aite] (n) adviser; someone to consult with; someone to turn to about one's concerns; confidant

-confidant- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนโปรด[n. exp.] (khon prōt) EN: confidant ; favorite ; pet FR:
คู่หู[n.] (khūhū) EN: buddy (inf.) ; pal ; intimate friend ; close friend ; bosom friend ; confidant FR: pote [m] (fam.)
พัลลภ[n.] (phanlop) EN: confidant FR:
เพื่อนคู่หู[n.] (pheūoenkhūh) EN: buddy ; intimate friend ; bosom friend ; pal ; close friend ; play mate ; comrade ; confidant friend FR: pote [m] (fam.)
ผู้ที่ไว้ใจ[n. exp.] (phū thī wai) EN: someone who can be trusted ; confidant ; confidante FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -confidant-
Back to top