ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-butt-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น butt, *butt*,

-butt- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't butt in all of my business!อย่ามายุ่งเรื่องต่างๆ ทั้งหมดของฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"I can lash my knife to the butt of one of the oars. "ฉันจะฟาดดของฉัน เพื่อชนแห่งหนึ่งของพายที่
Drag his butt in here!วางมันไว้ที่นี่เถอะ!
Raise your butt out of there and come meet him.ลุกขึ้นไปพบกับเขาซะดี ๆ
I didn't come all this way to get my butt whipped.ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อถูกหวดก้น
I was just smoking a butt while I was waiting.ฉันแค่สูบบุหรี่ตอนที่รอเท่านั้น
Do you speak English, butt steak?คุณพูดภาษาอังกฤษก้นสเต็ก?
Especially that big, white, m-mushy butt of yours.โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีขนาดใหญ่สีขาว m-อ่อนก้นของเธอ
The thumb up my butt sounds better.นิ้วหัวแม่มือขึ้นก้นของฉันเสียงดี
Better get your butt out of here.ยาที่คุณใช้เป็นสีอะไร?
I don't mean to butt in fellas, but with this you can have anything you want and never have to set foot off this boatขึ้นฝั่งสิ ไปจากเรือผุๆลำนี้ ไปเป็นคนมีชื่อเสียง ไปร่ำรวย ไม่ได้จะขัดจังหวะนะ แต่ด้วยนี่ คุณจะมีทุกอย่างที่ต้องการ
I'm just gonna bake his little butt for breakfast!ฉันจะเอามันมากินเป็นอาหารเช้าเลย เธอไม่มีสัตว์เลี้ยงใช่มั้ย
Ooh, that nasty butt first thing in the morning, I'd kick 'im out too.That nasty butt first thing in the morning, l'd kick him out too.

-butt- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[féng, ㄈㄥˊ, 夆] to butt (as horned animals)
枪把儿[qiāng bà r, ㄑㄧㄤ ㄅㄚˋ ㄖ˙, 枪把儿 / 槍把兒] butt of a gun

-butt- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
しゃしゃり出る[しゃしゃりでる, shasharideru] (v1) to come uninvited; to crash (a party); to butt in
バットジョイント[, battojointo] (n) (See 突き合わせ継ぎ手) butt joint
出しゃばる[でしゃばる, deshabaru] (v5r,vi) to intrude; to butt in
出っ尻[でっちり, decchiri] (n) protruding buttocks; big butt
差し越える[さしこえる, sashikoeru] (v1) to go out of turn; to butt in
横から口を挟む;横から口をはさむ[よこからくちをはさむ, yokokarakuchiwohasamu] (exp,v5m) to butt into a conversation (from someone uninvolved)
横槍を入れる;横やりを入れる[よこやりをいれる, yokoyariwoireru] (exp,v1) to interrupt; to butt in
目板[めいた, meita] (n) panel strip; butt strap; batten; fishplate
石突き[いしづき, ishiduki] (n) shoe; ferrule (of an umbrella); butt end (of a lance); hard tip (of mushroom)
突合せ継手;突き合わせ継手;突き合わせ継ぎ手[つきあわせつぎて, tsukiawasetsugite] (n) butt joint
笑い者;笑い物[わらいもの, waraimono] (n) laughingstock; butt of ridicule
話の腰を折る[はなしのこしをおる, hanashinokoshiwooru] (exp,v5r) to interfere; to butt in; to interrupt someone
飛び出す(P);飛出す;跳び出す[とびだす, tobidasu] (v5s,vi) (1) to jump out; to rush out; to fly out; (2) to appear (suddenly); (3) to protrude; to project; (4) to butt in; (P)

-butt- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวล้านชนช้าง[n. exp.] (hūalān chon) EN: old game in which two bald men butt each other with their heads FR:
ขวิด[v.] (khwit) EN: butt ; gore ; horn ; ram FR:
ก้น[n.] (kon) EN: buttocks ; bottom ; ass ; behind ; fanny (inf.) ; butt ; vent FR: fesses [fpl] ; derrière [m] ; postérieur [m] ; cul (vulg.) [m] ; pétard [m] (fam.) ; croupion [m] (fam. - péj.) ; popotin [m] (fam.) ; baba [m] (arg.)
ก้นบุหรี่[n.] (konburī) EN: cigarette butt ; butt ; cigarette stub ; cigarette end FR: mégot [m]
เสือก[v.] (seūak) EN: intrude ; meddle ; interfere ; butt in ; be nosy FR: mettre son nez
ซ่น[n.] (son) EN: heel ; butt FR:
ส้น[n.] (son) EN: butt FR:
สอดกลางคัน[v. exp.] (søt klāngkh) EN: interrupt ; intervene ; butt in FR: interrompre ; couper la parole
สอดรู้[v.] (søtrū) EN: interfere ; meddle in ; butt in ; intervene ; pry ; be inquisitive FR: fouiner ; fureter
ตอ[n.] (tø) EN: stump ; stub ; stubble ; butt ; end ; snag FR: souche [f] ; chicot [m] ; moignon [m]
ตูด[n.] (tūt) EN: bottom ; buttocks ; behind ; ass ; butt FR: derrière [m] ; fesses [fpl] ; cul [m] (fam.)

-butt- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stoßzusammensetzung {f}butt joint [Br.]; butt splice [Am.]
Hintern {m}behind; butt
Gewehrkolben {m}rifle butt; shotgun butt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -butt-
Back to top