ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-blob-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น blob, *blob*,

-blob- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was afraid you were one of those blob men.กลัวว่าเธอจะเป็นหนึ่งในพวกนั้นน่ะ
And, um, also, there's this yellow glowing blob in the inside of the screen.ในจอก็มีจุดสีเหลืองเรืองแสง
I just need something for the blob and the sideways lines, sometimes up and down...ฉันแค่ขอสิ่งแก้จุดเหลือง กับเส้นวิ่งขวาง กับขึ้นลง และฉันก็จะไปล่ะ
A little blob of phlegm. Coming up now to Gambon.เลี้ยวแรงเข้ามาที่แกมบอน
Well, there is this metal blob that Dr. Brennan found lodged in the C-6.เอ่อ,นี่คือรอยโลหะ ที่ด็อกเตอร์เบรนเนนพบว่า ฝังอยู่บนกระดูกc6
See that red blob inside the circle?นั่นเป็นหนึ่งในกาแลคซี ที่เก่าแก่ที่สุดที่เราเคยเห็น
She was created by Gargamel. The Clumsy blob told me so himself.แต่ถูกสร้างโดยการ์กาเมล ไอ้ตัวฟ้าคลัมซี่บอกฉันเอง

-blob- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バイナリラージオブジェクト[, bainarira-jiobujiekuto] (n) {comp} binary large object; BLOB
ブロッブ[, burobbu] (n) blob
小塊[しょうかい, shoukai] (n) small lump; knob; nut; blob
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ブロッブ[ぶろっぶ, burobbu] BLOB

-blob- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นยวง[X] (pen yūang) EN: blob (of) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -blob-
Back to top