ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-amour-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น amour, *amour*,

-amour- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดวงใจ[n.] (dūangjai) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
ดวงตา[n.] (dūangtā) EN: dearest ; sweetheart ; beloved one ; darling ; heart FR: petit coeur [m] ; amour [m]
แฟนคนแรก[n. exp.] (faēn khon r) EN: first boyfriend ; first girlfriend FR: premier amour [m]
ความเมตตา[n.] (khwām mēttā) EN: affection ; kindness ; compassion FR: affection [f] ; amour [m]
ความรัก[n.] (khwām rak) EN: love ; affection ; fondness FR: amour [m] ; passion [f] ; affection [f]
ความรักชาติ[n. exp.] (khwām rak c) EN: patriotism FR: patriotisme [m] ; amour de la patrie [f]
ความรักของแม่[n. exp.] (khwām rak k) EN: FR: amour maternel [m]
เมตตา[n.] (mēttā) EN: loving-kindness ; affection ; kindness ; mercy FR: amour [m] ; affection [m] ; charité [f] ; pitié [f] ; bienfaisance [f]
เมตตา[n.] (mēttā) EN: loving-kindness ; Sublime state of mind ; Buddhist practice of loving-kindness FR: amour inconditionnel [m]
รักของเด็ก ๆ[xp] (rak khøng d) EN: puppy love FR: premier amour [m]
รักแรก[n. exp.] (rak raēk) EN: puppy love ; first love FR: premier amour [m]
ที่รัก[n.] (thīrak) EN: darling ; dear ; beloved ; love ; honey FR: chéri [m] ; chérie [f] ; amour [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -amour-
Back to top