ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*wreath*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น wreath, -wreath-

*wreath* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
laurel wreath (n.) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ See also: เครื่องยศ, เครื่องหมายเกียรติยศ Syn. award, badge, emblem, medallion, ribbon
wreath (n.) พวงหรีด See also: หรีด, พวงมาลัย, พวงมาลา Syn. chaplet, garland, laurels
wreathe (vt.) คล้องพวงมาลัย See also: แขวนพวงหรีด, แขวนพวงมาลัย
wreathe around (phrv.) บิดรอบ See also: หมุนรอบ Syn. twist around, wind around, wreathe round
wreathe in (phrv.) หุ้มด้วย See also: ห่อด้วย
wreathe into (phrv.) ทำให้เป็นวง
wreathe round (phrv.) บิดรอบ See also: หมุนรอบ Syn. wreathe around
English-Thai: HOPE Dictionary
wreath(รีธ) n. พวงหรีด,พวงมาลัย,มาลัย,สิ่งที่ร้อยเป็นวง vt.,vi. ร้อย (พวงมาลัย,ดอกไม้) พันรอบ,ม้วน,โอบ,โอบล้อม,ล้อมรอบ,ปิด,หมุน,ทำให้งอ,หมุนเป็นวง pl. wreaths, See also: wreathless adj. wreathlike adj.
wreathe(รีธ) vt.,vi. โอบ,ล้อม,โอบล้อม,ร้อยเป็นวง,พันรอบ,บิดหมุน,ทำให้งอ,หมุนเป็นวง, Syn. encircle,entwine
English-Thai: Nontri Dictionary
wreath(n) พวงหรีด,พวงมาลัย
wreathe(vt) ร้อยดอกไม้,ประดับพวงมาลัย,โอบ,ล้อม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wreaths พวงดอกไม้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พวงมาลา (n.) wreath
พวงหรีด (n.) wreath Syn. หรีด
หรีด (n.) wreath Syn. พวงหรีด, พวงมาลา
หรีด (n.) wreath Syn. พวงหรีด, พวงมาลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A Great Eye, lidless, wreathed in flame.ดวงตามหึมา ท่ามกลางเปลวเพลิง
This is the Harry Winston wreath necklace.This is the Harry Winston... .
These wreathes of smoke curling from the bowels of the Earth bear witness to the Earth's original atmosphere.กลุ่มควันที่ม้วนตัวขึ้นมาจากใต้ผิวโลก เป็นสักขีพยานของการก่อกำเนิดชั้นบรรยากาศ
We're getting a wreath for Eli's funeral. Are you in?พวกเราจะเอาพวงหรีดไปงานศพอีไล เธอจะร่วมด้วยมั้ย
Seo Hye-Rim trampling the presidential wreath issue.โชเฮริมเหยียบย่ำพวงหรีดของท่านประธานธิบดี
Tekla, take the wreath. Fetch the wreath. The Statue of Zeus!เทวรูปแห่งซุส ช่างงดงามนัก
No wreaths, no trees.ไม่มีหรีด ไม่มีต้นไม้
Is that a Harry Winston wreath?Is that a Harry Winston wreath?
Dear, they want to know about the wreaths,ลูกจ๊ะ เขาอยากจะรู้เกี่ยวกับพวงหรีดน่ะจ้ะ
Instead of laurels... funeral wreathes.แทนที่จะเป็นมงกุฏ... กลับเป็นพวงหรีดงานศพ
We were gonna make a fall wreath.เราจะได้จัดดอกไม้รับฤดูใบไม้ร่วงกัน

*wreath* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成圈[chéng quān, ㄔㄥˊ ㄑㄩㄢ, 成圈] wreathe
花圈[huā quān, ㄏㄨㄚ ㄑㄩㄢ, 花圈] wreath

*wreath* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリスマスリース[, kurisumasuri-su] (n) Christmas wreath
リース[, ri-su] (n,vs) (1) lease; (n) (2) wreath; (P)
一抹[いちまつ, ichimatsu] (n) (1) (a) touch of; tinge of; wreath (e.g. of smoke); (2) one stroke; one brush; (P)
巻きつける;巻き付ける[まきつける, makitsukeru] (v1,vt) to wreathe (e.g. rope)
月桂冠[げっけいかん, gekkeikan] (n) laurel wreath
花冠[かかん, kakan] (n) corolla (of flower); garland; wreath
花客[かかく, kakaku] (n) flower-viewing guest; customer wreath
花環[はなわ, hanawa] (n) wreath
花輪[はなわ, hanawa] (n) wreath; garland; (P)

*wreath* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chān) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose ; Marsdenia floribunda FR: Marsdenia floribunda
มาลา[n.] (mālā) EN: garland ; wreath FR: guirlande [f] ; couronne [f]
มาลัย[n.] (mālai) EN: garland ; wreath FR: guirlande [f] ; couronne [f]
นกเงือกกรามช้าง[n. exp.] (nok ngeūak ) EN: Wreathed Hornbill FR: Calao festonné [m]
พวงคราม[n.] (phūangkhrām) EN: purple wreath ; sandpaper vine ; queen's wreath ; Petrea volubilis FR: Petrea volubilis
พวงมาลา[n.] (phūangmālā) EN: wreath ; garland ; string of flowers FR: couronne de fleurs [f] ; gerbe de fleurs [f] ; couronne funéraire [f]
พวงหรีด[n.] (phūangrīt) EN: wreath FR: couronne de fleurs [f] ; gerbe de fleurs [f]
หรีด[n.] (rīt) EN: wreath FR:
ทรงผมฟาราห์ = ทรงผมฟาร์ราห์[n. exp.] (song phom F) EN: wreath-style coiffure ; Farrah's style (Farrah Fawcett) FR:
ต้นพวงคราม[n. exp.] (ton phūang ) EN: Purple Wreath ; Queen's Wreath ; Sandpaper Vine ; Petrea Volubilis FR:

*wreath* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lorbeerkranz {m}laurel wreath
Myrtenkranz {m}myrtle wreath

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *wreath*
Back to top