ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chaplet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chaplet*, -chaplet-

chaplet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chaplet (n.) มงกุฎดอกไม้
chaplet (n.) สร้อยคอ Syn. necklace
English-Thai: HOPE Dictionary
chaplet(แชพ'ลิท) n. มาลัยบนศรีษะ,สายลูกประคำ,พวกลูกประคำ -chapleted adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
chaplet(n) พวงมาลัย,สายลูกประคำ

chaplet ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชะลูดช้าง[n. exp.] (chalūt chān) EN: Madagascar jasmine ; Doftranka ; Duftranke ; Bridal wreath ; Waxflower ; Chaplet Flower ; Floradora ; Creeping Tuberose ; Marsdenia floribunda FR: Marsdenia floribunda
ประคำ[X] (prakham) EN: string of beads ; rosary ; string of beads ; chaplet FR: grain de chapelet [m] ; chapelet [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chaplet
Back to top