ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*whiten*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น whiten, -whiten-

*whiten* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
whiten (vi.) กลายเป็นสีขาว See also: ขาว Syn. pale, white
whiten (vt.) ทำให้ขาว See also: ทำให้เป็นสีขาว
whitener (n.) สิ่งที่ทำให้ขาว See also: สารที่ทำให้ขาว
whiteness (n.) ความบริสุทธิ์ Syn. pureness, cleanness
whitenesss (n.) ความขาว
whitening (n.) การทำให้ขาว See also: กระบวนการทำให้ขาว, การกลายเป็นสีขาว
English-Thai: HOPE Dictionary
whiten(ไว'เทิน) vt. vi. ทำให้ขาว,กลายเป็นขาว, Syn. bleach,blanch,fade,white
whiteness(ไวทฺ'นิส) n. ความขาว,ความซีดขาว,สิ่งที่มีสีขาว
whitening(ไว'เทินนิง) n. การทำให้ขาว,กระ-บวนการทำให้ขาว,การกลายเป็นสีขาว,ยาที่ทำให้ขาว
English-Thai: Nontri Dictionary
whiten(vi,vt) ขาวขึ้น,บริสุทธิ์ขึ้น,สะอาดขึ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความขาว (n.) whiteness Ops. ความดำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To whiten my hair, a scream of fright.ขาวผมของฉันกรีดร้องตกใจ
She'll like them. Peroxide toothpaste. Whitens the teethแม่ต้องชอบแน่ๆ ยาสีฟัน ช่วยขัดฟันขาว
First, she has to polish my shoes... then cook us a pot roast, whiten the bathtubs... shampoo the cat, reshingle the roof... give the carriage a lube job-ก่อนอื่น เธอต้องขัดรองเท้าชั้น ทำกับข้าวให้เรา ขัดห้องน้ำ อาบน้ำแมว ล้างหลังคา
Let me see that teeth whitening thing.ไหนขอดูที่ทำให้ฟันขาวหน่อยซิ
Did I leave my whitening strips in here?ฉันลืมที่ครอบฟันขาวไว้ที่นี้หรือเปล่า
I'm having my teeth whitened Tuesday.ผมมีนัดฟอกสีฟันวันอังคาร คุณต้องทำงานให้เสร็จวันจันทร์
Teeth whitening, huh?ฟอกฟันขาวงั้นสิ, ห๊า?
He took the time to whiten the vocal chords before playing them.เขาจะต้องใช้เวลาฟอกขาวโวคัลคอร์ด ก่อนที่จะสีพวกมัน
It's not about whitening them;มันไม่ได้เกี่ยวกับการฟอกขาวพวกมัน มันเกี่ยวกับ เอ่อ...
Now, our Whitening Emulsion...c.bg_transparentแล้วก็ ครีมปรับผิวขาว... /c.bg_transparent
whitenights--gregoryhines, baryshnikov, dancing their way to freedom.ที่เกรกอรี่ ไฮนส์ บาริชนิคอฟ เต้นรำสู่อิสรภาพ
The hunt for red october. whitenights.แบบหนังเรื่องล่าตุลาแดง หรือไวท์ ไนท์ส

*whiten* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增白剂[zēng bái jì, ㄗㄥ ㄅㄞˊ ㄐㄧˋ, 增白剂 / 增白劑] whitener; whitening agent
白粉[bái fěn, ㄅㄞˊ ㄈㄣˇ, 白粉] whitener
白茫茫[bái máng máng, ㄅㄞˊ ㄇㄤˊ ㄇㄤˊ, 白茫茫] (of mist, snow, floodwater etc) a vast expanse of whiteness

*whiten* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
トガリザメ[, togarizame] (n) whitenose shark (Nasolamia velox, species found in the eastern Pacific)
トガリザメ属[トガリザメぞく, togarizame zoku] (n) Nasolamia (genus of requiem shark in the family Carcharhinidae whose only member is the whitenose shark)
ホワイトニング[, howaitoningu] (n,vs) whitening (e.g. of teeth); (P)
京の水[きょうのみず, kyounomizu] (n) (1) (arch) water from the capital (Kyoto), rumored to have a whitening effect; (2) (arch) (See 化粧水) type of washing lotion from the end of the Edo period
水白粉[みずおしろい, mizuoshiroi] (n) (See 白粉) liquid face-whitening makeup
白み;白味(ateji)[しろみ, shiromi] (n) whiteness
白化[はっか;はくか, hakka ; hakuka] (n,vs) (1) bleaching; whitening; chlorosis; (2) albinism
美白[びはく, bihaku] (n) (1) prevention of sun-related skin damage; (2) skin whitening
美白美人[びはくびじん, bihakubijin] (n) beautiful white-skinned lady (usu. wrt to freckle removal and skin whitening products)

*whiten* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฟอก[v.] (føk) EN: wash ; bleach ; lighten ; whiten FR: laver ; savonner
ฟอกขาว[v.] (føk khāo) EN: bleach ; whiten FR: blanchir
ฟอกสีฟัน[v. exp.] (føksī fan) EN: whiten the teeth FR: blanchir les dents
การฟอกสี[n.] (kān føksī) EN: whitening ; bleaching FR:
การฟอกสีฟัน[n. exp.] (kān føksī f) EN: dental bleaching ; tooth whitening FR:
การทำให้ผิวขาว[n. exp.] (kān thamhai) EN: skin whitening FR:
ทำให้ผิวขาว[v. exp.] (thamhai phi) EN: whiten the skin FR: blanchir la peau

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *whiten*
Back to top