ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cleanness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cleanness*, -cleanness-

cleanness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cleanness (n.) ความสะอาด Syn. purity, cleanliness
English-Thai: Nontri Dictionary
cleanness(n) ความสะอาด,ความหมดจด,ความเกลี้ยงเกลา,ความบริสุทธิ์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทศกิจ (n.) municipal official (whose duty is to take care of cleanness)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Fornication, uncleanness, inordinate affection,"การล่วงประเวณี ความโสโครก ราคะตัณหา

cleanness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚れ;穢れ[けがれ, kegare] (n) uncleanness; impurity; disgrace
透明[とうめい, toumei] (adj-na,adj-no,n) transparency; cleanness; (P)

cleanness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความบริสุทธิ์[n.] (khwām børis) EN: purity ; pureness ; cleanness FR: pureté [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cleanness
Back to top