ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*well-being*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น well-being, -well-being-

*well-being* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
well-being (n.) สวัสดิภาพ See also: สภาพความเป็นอยู่ที่ดี, สภาพที่ดี Syn. happiness, prosperity, welfare
English-Thai: HOPE Dictionary
well-being(เวล'บี'อิง) n. สภาพที่ดี,สภาพที่น่าพอใจ,ความสุข,ความผาสุก,ความเจริญรุ่งเรือง,สวัสดิการ, Syn. prosperity,happiness
English-Thai: Nontri Dictionary
WELL-well-being(n) สวัสดิภาพ,ความปลอดภัย,ความเป็นอยู่,ความผาสุก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Well-beingความอยู่ดีมีสุข [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความสมบูรณ์ (n.) well-being See also: prosperity, welfare Syn. ความสุขสบาย
ความอยู่ดีกินดี (n.) well-being See also: prosperity, welfare Syn. ความสมบูรณ์, ความสุขสบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As concerned as I always am about your personal well-being I'm not here to see you.จริงๆ ฉันก็เป็นห่วงทุกคนเหมือนกันนั่นแหละ ..แต่นี่ ฉันไม่ได้มาเพื่อเจอนายหรอก
And why do you care so much about my well-being, all of a sudden?แล้วทำไมคุณต้องมาใส่ใจว่าฉันยังสบายดีอยู่ด้วย
The boy's well-being is my responsibility.สวัสดิภาพเด็กนั้นอยู่บนความรับผิดชอบของฉัน
His well-being is not at issue.สวัสดิภาพของเขาไม่ไช่ประเด็น
My name is john locke,and I'm responsible for the well-Being of this island.ผมชื่อ จอห์น ล็อค และผมมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของเกาะนี้
Risking her marriage, her job, and her cat's well-being, she has signed on for a deranged assignment.เสี่ยงต่อคู่สมรส งาน และความเป็นอยู่ที่ดีของแมวเธอ สมัครเข้ารับภาระกิจยุ่งขิงนี้
In civilian life, it means putting your friend's well-being above your own, huh?สำหรับพลเรือน มันหมายถึง ต้องเห็นเพื่อนสำคัญกว่าตัวเอง ใช่มั้ย?
The safety and well-being of my child must come first.ความปลอดภัยและชีวิตลูกสาวดิฉันต้องมาก่อน
One of the many I'm forced to make to preserve the well-being of this family.หนึ่งในนั่น ผมจำใจต้องเลือก ปกป้องความอยู่ดีมีสุข ของครอบครัวนี้ไว้ก่อน
It's a weapon, Mr Stark. Please, if your priority was actually the well-being of the American citizen...- มันก็อาวุธนั้นล่ะ คุณสตาร์ก มันก็แค่นั้น
Your honor, it is imperative to Ms. Hertzog's well-being that the metropolitan detention center order a C.A.T. scan on her clearly distended and painful abdomen.ศาลที่เคารพ มีความสำคัญอย่างมาก ต่อสวัสดิภาพของคุณเฮิร์ทซอค ที่ทางเรือนจำประจำนครบาล ต้องมีคำสั่งให้ทำการตรวจ CAT สแกน ร่างกายของเธอให้ละเอียด
You may not agree with every decision I make regarding my daughter's well-being, but you have no right to intervene.ถึงเธอจะไม่เห็นด้วยกับทุกอย่าที่ฉันทำ เกียวกับลูกสาวของฉัน แต่เธอไม่มีสิทธิ

*well-being* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
福祉[fú zhǐ, ㄈㄨˊ ㄓˇ, 福祉] well-being; welfare
[gě, ㄍㄜˇ, 哿] excellent; happy; well-being
[xuān, ㄒㄩㄢ, 愃] well-being
[tí, ㄊㄧˊ, 禔] well-being

*well-being* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper
天機[てんき, tenki] (n) (1) secret of nature; profound secret; (2) disposition; character; nature; (3) emperor's health; emperor's well-being
安否[あんぴ, anpi] (n) safety; welfare; well-being; (P)
家内安全[かないあんぜん, kanaianzen] (n) safety (well-being) of one's family; peace and prosperity in the household
幸福[こうふく, koufuku] (adj-na,n) (mainly literary) happiness; blessedness; joy; well-being; (P)
幸福感[こうふくかん, koufukukan] (n) feeling of happiness; sense of well-being; euphoria
機嫌(P);譏嫌(oK);気嫌(iK)[きげん, kigen] (n) (1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) (usu. as ご機嫌) (See ご機嫌・ごきげん・3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper; (P)
清適[せいてき, seiteki] (n) (another's) well-being
福祉[ふくし, fukushi] (n,adj-f) welfare; well-being; social welfare; social security; social service; (P)
[しゃち;シャチ, shachi ; shachi] (n) (1) (uk) orca (Orcinus orca); killer whale; grampus; (2) (しゃち only) (abbr) (See 鯱・しゃちほこ) mythical carp with the head of a lion and the body of a fish (auspicious protectors of well-being)

*well-being* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประโยชน์สุข[n. exp.] (prayōt suk) EN: benefit ; well-being FR:
สุขภาพ[n.] (sukkhaphāp) EN: health ; well-being ; wellbeing FR: santé [f] ; état de santé [m] ; condition physique [f] ; bien-être [f]
ยุคพระศรีอาริย์[n. exp.] (yuk Phra Sī) EN: Sri Aryayuga ; age of universal well-being FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *well-being*
Back to top