ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-well-being-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น well-being, *well-being*,

-well-being- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As concerned as I always am about your personal well-being I'm not here to see you.จริงๆ ฉันก็เป็นห่วงทุกคนเหมือนกันนั่นแหละ ..แต่นี่ ฉันไม่ได้มาเพื่อเจอนายหรอก
The boy's well-being is my responsibility.สวัสดิภาพเด็กนั้นอยู่บนความรับผิดชอบของฉัน
His well-being is not at issue.สวัสดิภาพของเขาไม่ไช่ประเด็น
My name is john locke,and I'm responsible for the well-Being of this island.ผมชื่อ จอห์น ล็อค และผมมีหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยของเกาะนี้
In civilian life, it means putting your friend's well-being above your own, huh?สำหรับพลเรือน มันหมายถึง ต้องเห็นเพื่อนสำคัญกว่าตัวเอง ใช่มั้ย?
The safety and well-being of my child must come first.ความปลอดภัยและชีวิตลูกสาวดิฉันต้องมาก่อน
One of the many I'm forced to make to preserve the well-being of this family.หนึ่งในนั่น ผมจำใจต้องเลือก ปกป้องความอยู่ดีมีสุข ของครอบครัวนี้ไว้ก่อน
It's a weapon, Mr Stark. Please, if your priority was actually the well-being of the American citizen...- มันก็อาวุธนั้นล่ะ คุณสตาร์ก มันก็แค่นั้น
Your honor, it is imperative to Ms. Hertzog's well-being that the metropolitan detention center order a C.A.T. scan on her clearly distended and painful abdomen.ศาลที่เคารพ มีความสำคัญอย่างมาก ต่อสวัสดิภาพของคุณเฮิร์ทซอค ที่ทางเรือนจำประจำนครบาล ต้องมีคำสั่งให้ทำการตรวจ CAT สแกน ร่างกายของเธอให้ละเอียด
I'll tell Howard you're more concerned about your own well-being than his.ตามใจ ฉันจะบอกฮาวเวิร์ดแล้วกันว่านายไม่มา เพราะว่านายกังวล เรื่องตัวเองมากกว่าเรื่องเขา
I'm risking my well-being to tell you your Uncle Jack is in town.ชั้นยอมเอาความอยู่ดีกินดีมาเสี่ยง เพื่อบอกนายว่าอาแจ็คอยู่ที่นี่
Well, who decides whether the harm to Sammy's well-being is worth whatever information you may or may not get by doing such a thing?ใครเป็นคนตัดสินใจว่า การทำร้ายสภาพจิตใจของแซมมี่ มันคุ้มกับข้อมูล ที่คุณอาจได้หรือไม่ได้ โดยการทำอย่างนั้น

-well-being- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
天機[てんき, tenki] (n) (1) secret of nature; profound secret; (2) disposition; character; nature; (3) emperor's health; emperor's well-being
清適[せいてき, seiteki] (n) (another's) well-being

-well-being- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประโยชน์สุข[n. exp.] (prayōt suk) EN: benefit ; well-being FR:
สุขภาพ[n.] (sukkhaphāp) EN: health ; well-being ; wellbeing FR: santé [f] ; état de santé [m] ; condition physique [f] ; bien-être [f]
ยุคพระศรีอาริย์[n. exp.] (yuk Phra Sī) EN: Sri Aryayuga ; age of universal well-being FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -well-being-
Back to top