ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*upstairs*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น upstairs, -upstairs-

*upstairs* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kick upstairs (idm.) กำจัดทิ้ง Ops. kick downstairs
upstairs (adv.) ในใจ See also: อยู่ในสมอง Syn. mentally
upstairs (adv.) ไปยังข้างบน See also: ด้านบน, ชั้นบน Syn. upper story Ops. downstairs
upstairs (adj.) ข้างบน See also: ด้านบน, ชั้นบน, อยู่ในอากาศชั้นสูงกว่า Ops. downstairs
upstairs (n.) ชั้นบน Ops. downstairs
upstairs gardener (sl.) ชายรักร่วมเพศ Syn. uphill gardener
English-Thai: HOPE Dictionary
upstairs(อัพสแทร์ซ') adv.,adj.,n. ชั้นบน,อยู่ในอากาศชั้นสูงกว่า
English-Thai: Nontri Dictionary
upstairs(adv) ข้างบน,ขึ้นบน,อยู่ในอากาศ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้างบน (n.) upstairs Syn. ด้านบน, ชั้นบน Ops. ข้างใต้, ข้างล่าง
ชั้นบน (n.) upstairs See also: upper story/level Ops. ชั้นล่าง
เตะโด่ง (v.) kick someone upstairs See also: hang someone in the air, suspend someone in midair, make someone a mere figurehead
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
They are waiting upstairsพวกเขากำลังคอยอยู่ข้างบน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Go right upstairs to bed.ชั้นบนไปทางตรงไปที่เตียง
Get the women and children upstairs. Lock all the doors.ให้เด็กกับผู้หญิงขึ้นข้างบน ล็อคประตูทั้งหมด
No, but wait a minute. I'll go upstairs and get a coat.- ไม่เลยคะ แต่ขอฉันหยิบเสื้อโค้ทก่อน
You behave more like an upstairs maid or something, - not the mistress of the house at all.คุณทําตัวอย่างกับเด็กรับใช้ ไม่สมกับเป็นนายหญิงของบ้านเลย
As the body hit the floor, he said he heard footsteps upstairs, running to the front door.เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงฝีเท้าชั้นบนวิ่งไปที่ประตูหน้า
Heard the upstairs door open, the footsteps start down.ได้ยินเสียงประตูชั้นบนเปิดเสียงฝีเท้าเริ่มลง
Upstairs. Upstairs in Room 4 senor.ข้างล่าง ข้างล่าง ในห้อง4 ซินยอร์
I went upstairs with you, yes, you, Mrs. White.ผมไปชั้นบนกับคุณ ใช่แล้วคุณนายไวท์
After I'm finished winding you up, go upstairs with him and we'll explain what you have to do.พอฉันไขลานให้ ให้ขึ้นไปข้างบนกับแจ็ค เขาจะอธิบายแผนให้ฟัง
You come upstairs with me for an interview.คุณมาชั้นบนกับผมในการสัมภาษณ์
There's people upstairs asking for you. They wanna know what time you go on.มีคนมาถามว่าคุณจะเล่นกี่โมง
So my brother would be down in the library studying and I would be upstairs in the atticพี่ผมอ่านหนังสือในห้องสมุด... ...ส่วนผมจะอยู่ในห้องเพดาน...

*upstairs* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
楼上[lóu shàng, ㄌㄡˊ ㄕㄤˋ, 楼上 / 樓上] upstairs

*upstairs* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
二階[にかい, nikai] (n) second floor; upstairs; (P)
敬遠[けいえん, keien] (n,vs) (1) pretending to respect someone while in fact staying distant from him; (2) keeping at a distance; (3) kicking upstairs; giving a batter an "intentional walk"; (P)
祭り上げる;祭上げる[まつりあげる, matsuriageru] (v1,vt) to set up (in high position); to kick upstairs

*upstairs* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้นบน[X] (chan bon) EN: upstairs FR: en haut ; à l'étage
ข้างบน[adv.] (khāng bon) EN: above ; upstairs ; on top of ; over ; on its top FR: en haut ; au-dessus ; sur ; par dessus ; dessus
ขึ้นบันได[v. exp.] (kheun banda) EN: go up the stairs ; go upstairs ; mount the stairs ; climb a ladder FR: monter l'escalier ; prendre l'escalier ; gravir les marches ; monter les marches ; monter à l'échelle
ขึ้นห้อง[v. exp.] (kheun hǿng) EN: go to one's room ; go upstairs FR: monter dans sa chambre
เตะโด่ง[v. exp.] (te dong) EN: be kicked upstairs ; kick someone upstairs ; float the ball FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *upstairs*
Back to top