ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*undoubtedly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น undoubtedly, -undoubtedly-

*undoubtedly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undoubtedly (adv.) อย่างไม่น่าสงสัย Syn. assuredly, surely
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แน่แท้ (adv.) undoubtedly See also: doubtlessly, certainly Syn. เป็นจริง
ไม่ต้องสงสัย (adv.) undoubtedly See also: doubtlessly, certainly Syn. เป็นจริง, แน่แท้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tabb, the boat builder, will undoubtedly come to some such conclusion.ใช่ เเต่ แท็บบ์ช่างต่อเรือ คงหาข้อสรุปให้เราได้แน่
Its usage undoubtedly on the increase.การใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไม่ต้อง สงสัย
But as you are undoubtedly aware it's become difficult to locate a secure broadcast position.มันเป็นเรื่องยากที่จะหาจุดกระจายสัญญาณที่ปลอดภัย
As you are undoubtedly gathering, the anomaly is systemic creating fluctuations in even the most simplistic equations.As you are undoubtedly gathering, the anomaly is systemic... ... creatingfluctuationsin even the most simplistic equations.
If I am the father of the Matrix, she would undoubtedly be its mother.ถ้าผมคือบิดาแห่งเมทริกซ์ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเธอคือมารดา
Because in this world, if I were to invite who I desired I would undoubtedly find myself without a home, let alone a television show.เพราะในสังคมของเราเนี่ย, ถ้าผมเปิดเผยตัวเองอย่างที่ใจอยาก... ...ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ผมคงต้องเร่ร่อน ไร้บ้าน, ไม่มีใครอยากทำงานด้วยแน่
Oh, I'll also need you to guide me through the, uh, encryptions and safeties... you've undoubtedly placed on your files.ผมต้องการให้บอกวิธีถอดรหัส ที่คุณเข้ารหัสไว้ในไฟล์ต่างๆ ด้วย
Who, undoubtedly, already have doctors,แต่พวกเขาก็คงมีหมอประจำตัวกันแล้ว
"then creatures of darkness are undoubtedly... the children of Satan."มิต้องสงสัยเลย ว่าสัตว์แห่งราตรีกาลนั้น คือบุตรแห่งซาตาน
He is undoubtedly indulging in primitive diagnostics.ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขา ไปยุ่งกับอาการเบื้องต้นนั้นแล้ว
When you arrived at work you undoubtedly heard, "hello, Raj."ตอนมาถึงที่ทำงาน ไม่ต้องสงสัยเลย นายได้ยินคำว่า สวัสดี ราจ
Here we are, about to answer a question that the ancient Greeks asked and humans undoubtedly asked even before then.เขาไม่ได้กลับลงมาใน หน้าของความท้าทาย เขาวางแผนที่จะให้ค้นหา จักรวาลส่วนที่เวลา

*undoubtedly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
功到自然成[gōng dào zì rán chéng, ㄍㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄗˋ ㄖㄢˊ ㄔㄥˊ, 功到自然成] effort will undoubtedly lead to success (成语 saw)
[gù, ㄍㄨˋ, 固] hard; strong; solid; sure; assuredly; undoubtedly; of course; indeed; admittedly
无疑[wú yí, ˊ ㄧˊ, 无疑 / 無疑] no doubt; undoubtedly
明明[míng míng, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄧㄥˊ, 明明] obviously; plainly; undoubtedly

*undoubtedly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยไม่มีข้อสงสัย[adv.] (dōi mai mī ) EN: undoubtedly FR: indubitablement ; incontestablement
ไม่ต้องสงสัย[adv.] (mai tǿng so) EN: undoubtedly ; doubtlessly ; for sure FR: indubitablement ; incontestablement ; pour sûr ; soyez certain

*undoubtedly* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unzweifelhaft {adv}undoubtedly
zweifellos; fraglos; unweigerlich {adv}undoubtedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *undoubtedly*
Back to top