ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*unbiased*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unbiased, -unbiased-

*unbiased* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unbiased (adj.) ซึ่งไม่ลำเอียง See also: ซึ่งเที่ยงตรง, ซึ่งไม่อคติ, ซึ่งไม่เข้าข้าง, ซึ่งตรงไปตรงมา Syn. fair Ops. prejudiced
English-Thai: HOPE Dictionary
unbiased(อันโบ'เอิสดฺ) adj. ไม่ลำเลียง,ไม่เข้าข้าง,ไม่มีอคติ,ตรงไปตรงมา., Syn. unbiassed
English-Thai: Nontri Dictionary
unbiased(adj) ไม่ลำเอียง,ไม่มีอคติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
unbiasedไม่เอนเอียง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, to the unbiased eye, we're just backing a horse that died in the gate.ฉันหมายถึงเพื่อตาเป็นกลางเราเพียงการย้อนกลับม้าที่ตายในประตู.
Based on an unbiased profile.ดูจากการวิเคราะห์ที่ไม่เอนเอียง
In cases where family's involved, we like to have an unbiased agent conduct the interview.ในกรณีที่มีคนในครอบครัวเกี่ยวข้อง เราจะให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นกลาง ดำเนินการสอบสวน
It keeps our perspective unbiased.มันทำให้ความคิดของเรา ไม่เอนเอียงน่ะ

*unbiased* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不偏不倚[bù piān bù yǐ, ㄅㄨˋ ㄆㄧㄢ ㄅㄨˋ ㄧˇ, 不偏不倚] even-handed; impartial; unbiased

*unbiased* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
公論[こうろん, kouron] (n) public opinion; unbiased criticism; unbiassed criticism; (P)
是々非々;是是非非[ぜぜひひ, zezehihi] (n) free and unbiased; fair and just; ruling or judging what's right is right and what's wrong is wrong; calling spade a spade
是是非非主義[ぜぜひひしゅぎ, zezehihishugi] (n) principle of being fair and just; fair and unbiased policy (unbiassed)

*unbiased* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เอนเอียง[adj.] (mai ēn-īeng) EN: unbiased FR:
ไม่ลำเอียง[adj.] (mai lam-īen) EN: impartial ; unbiased ; fair FR: impartial
ไม่มีอคติ[adj.] (mai mī akha) EN: unbiased ; unprejudiced ; fair-minded ; just ; equitable ; without prepossessions ; dispassionate FR: juste
เป็นกลาง[v.] (penklāng) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[adj.] (penklāng) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable FR: neutre ; impartial ; équitable
ปราศจากความลำเอียง[adj.] (prātsajāk k) EN: impartial ; just ; fair ; without prejudice ; unbiased FR: impartial
ปราศจากความลำเอียง[adj.] (prātsajāk k) EN: unbiased ; unbiassed FR:
เที่ยงธรรม[adv.] (thīengtham) EN: fairly ; impartially ; equitably ; righteously ; unbiasedly ; uprightly ; morally ; dispassionately ; justly FR: équitablement ; impartialement
ตัวประมาณค่าไม่เอนเอียง[n. exp.] (tūa pramān ) EN: unbiased estimator FR:
ยุติธรรม[adj.] (yuttitham) EN: just ; fair ; impartial ; neutral ; unprejudiced ; unbiased; equitable FR: juste ; impartial ; équitable ; loyal

*unbiased* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbefangen {adv}unbiasedly; unbiassedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *unbiased*
Back to top