ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-unbiased-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น unbiased, *unbiased*,

-unbiased- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, to the unbiased eye, we're just backing a horse that died in the gate.ฉันหมายถึงเพื่อตาเป็นกลางเราเพียงการย้อนกลับม้าที่ตายในประตู.
Based on an unbiased profile.ดูจากการวิเคราะห์ที่ไม่เอนเอียง
In cases where family's involved, we like to have an unbiased agent conduct the interview.ในกรณีที่มีคนในครอบครัวเกี่ยวข้อง เราจะให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นกลาง ดำเนินการสอบสวน

-unbiased- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
公論[こうろん, kouron] (n) public opinion; unbiased criticism; unbiassed criticism; (P)
是是非非主義[ぜぜひひしゅぎ, zezehihishugi] (n) principle of being fair and just; fair and unbiased policy (unbiassed)

-unbiased- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เอนเอียง[adj.] (mai ēn-īeng) EN: unbiased FR:
ไม่ลำเอียง[adj.] (mai lam-īen) EN: impartial ; unbiased ; fair FR: impartial
ไม่มีอคติ[adj.] (mai mī akha) EN: unbiased ; unprejudiced ; fair-minded ; just ; equitable ; without prepossessions ; dispassionate FR: juste
เป็นกลาง[v.] (penklāng) EN: be neutral ; be impartial ; be fair ; be unprejudiced ; be unbiased ; be equitable FR: être neutre ; être impartial ; être équitable
เป็นกลาง[adj.] (penklāng) EN: neutral ; impartial ; fair ; unprejudiced ; unbiased ; equitable FR: neutre ; impartial ; équitable
ปราศจากความลำเอียง[adj.] (prātsajāk k) EN: impartial ; just ; fair ; without prejudice ; unbiased FR: impartial
ปราศจากความลำเอียง[adj.] (prātsajāk k) EN: unbiased ; unbiassed FR:
ตัวประมาณค่าไม่เอนเอียง[n. exp.] (tūa pramān ) EN: unbiased estimator FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -unbiased-
Back to top