ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*tumultuously*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tumultuously, -tumultuously-

*tumultuously* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tumultuously (adv.) อย่างอึกทึกครึกโครม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กริวกราว (adv.) tumultuously See also: riotously, boisterously, uproariously Syn. อึกทึก, ครึกโครม
ระงม (adv.) tumultuously See also: loudly, in noisy disorder, uproariously

*tumultuously* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉ่าฉาว[adv.] (chāchāo) EN: boisterously ; tumultuously ; with an uproar FR:
กริวกราว[adv.] (kriukrāo) EN: tumultuously FR:
ปึงปัง[adv.] (peungpang) EN: boisterously ; noisily ; loudly; obstreperously ; tumultuously FR:
ระงม[adv.] (ra-ngom) EN: tumultuously ; loudly ; uproariously ; noisily FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *tumultuously*
Back to top