ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tumultuously-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tumultuously, *tumultuously*,

-tumultuously- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉ่าฉาว[adv.] (chāchāo) EN: boisterously ; tumultuously ; with an uproar FR:
กริวกราว[adv.] (kriukrāo) EN: tumultuously FR:
ปึงปัง[adv.] (peungpang) EN: boisterously ; noisily ; loudly; obstreperously ; tumultuously FR:
ระงม[adv.] (ra-ngom) EN: tumultuously ; loudly ; uproariously ; noisily FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tumultuously-
Back to top