ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*thwart*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น thwart, -thwart-

*thwart* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thwart (vt.) ขัดขวาง See also: ทำให้ไม่สำเร็จ, สกัดกั้น, กีดกัน, ต่อต้าน Syn. frustrate, obstruct, stop
thwart (adj.) ซึ่งวางขวางอยู่ See also: ซึ่งวางขวาง
thwart (n.) ที่นั่งตามขวางลำเรือ
English-Thai: HOPE Dictionary
athwart(อะธวอร์ท') adj. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง,ทอดข้าม,ขวาง,ผิดทาง,วิปริต, Syn. irregular ###A. regular,right)
athwartships(อะธวอร์ท'ชิพซฺ) adv. จากข้างหนึ่งของเรือไปยังอีกข้างหนึ่ง
thwart(ธวอร์ท) vt.,adj. ต่อต้านอย่างสำเร็จ,ขัดขวาง,ป้องกัน,ทำให้พ่ายแพ้,วางขวาง. n. ที่นั่งตามขวางลำเรือ (โดยเฉพาะเรือกรรเชียง) . adj. ขวาง,วางขวาง,ขวางกั้น,ไม่เหมาะ,ดื้อรั้น,ผิดปกติ. prep. ข้าม,ขวาง., See also: thwartedly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
athwart(pre) ข้าม,ขวาง
thwart(adj) ตามขวาง,ดื้อรั้น,ผิดปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And that he thwart any relationship between Han and BuYeo.และเขายังขัดขวางความสัมพันธ์ระหว่างฮั่นและพูยอ
We were also able to thwart the purchase of $26 million of surface-to-air missiles the Afghani terrorist group was planning on buying.แถมยังขัดขวาง การซื้อขายมิสไซล์มูลค่า 26 ล้าน ของผู้ก่อการร้ายได้อีกด้วย
Great. You're not allowed to actively thwart it.เยี่ยม นายไม่มีสิทธิมาโยนมั่วนะ
For nine could thwart this evil trick With just some quick arithmeticเพื่อที่เก้าจะทำลายเล่ห์เหลี่ยมปีศาจร้าย ด้วยเพียงเลขคณิตอย่างเร็ว
"Podd Morethwart, Seventh Mayor of Ember."พรอท มอริวอร์ท นายกเทศมนตรีเอมเบอร์คนที่ 7
...A suicide attack on the capitol building by former Los Angeles police officer Matt Parkman was thwarted by federal authorities Tuesday night.เกิดเหตุระเบิดพลีชีพยืนอยู่หน้าสภาคองเกรส โดยอดีตตำรวจแอลเอ ชื่อแมทท์ ปาร์คแมน เหตุเกิดเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งโดนขัดขวางโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
Have thwarted an insidious Separatist plot to plant bombsได้ขัดขวางกลุ่มแบ่งแยกซึ่งมีเงื่อนงำ ในการวางแผนวางระเบิด
That's why nobody can thwart our criminological brilliance.เพื่อไม่ให้ใครมาขัดขวาง ความปราชญ์เปรื่องด้าน อาชญาวิทยาของเรา
Successfully thwarted an attempt on mace windu's life,สามารถขัดขวางความพยายามเอาชีวิตของ เมส วินดู
Take the city and we will have thwarted the Avatar in the process.ยึดเมืองไว้ และพวกเราจะสยบ ทั้งมัน และ Avatar.
I thwarted his plan of taking over the Eastern Seaboard.ฉันทำลายแผนการยึดครอง คาบสมุทรตะวันออกของเขา
...In the background there, leading authorities to believe that he may have played a part in this thwarted terrorist attack.ที่เห็นทางด้านหลังตรงนั้น ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่า เขาอาจมีส่วน ในการโจมตีก่อการร้าย

*thwart* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挫败[cuò bài, ㄘㄨㄛˋ ㄅㄞˋ, 挫败 / 挫敗] to thwart; to foil (sb's plans); to defeat
受挫[shòu cuò, ㄕㄡˋ ㄘㄨㄛˋ, 受挫] thwarted; obstructed
阻桡[zǔ ráo, ㄗㄨˇ ㄖㄠˊ, 阻桡 / 阻橈] thwart; obstruct
林黛玉[Lín Dài yù, ㄌㄧㄣˊ ㄉㄞˋ ㄩˋ, 林黛玉] Lin Daiyu, female character in The Dream of Red Mansions, cousin and thwarted lover of Jia Baoyu 賈寶玉|贾宝玉
阻挠[zǔ náo, ㄗㄨˇ ㄋㄠˊ, 阻挠 / 阻撓] to thwart; to obstruct (sth)
阻难[zǔ nàn, ㄗㄨˇ ㄋㄢˋ, 阻难 / 阻難] to thwart; to impede

*thwart* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
潰す[つぶす, tsubusu] (v5s,vt) (1) to smash; to crush; (2) to shut down; (3) to thwart; to block; (4) to kill (time); (5) to waste (e.g. talents); (P)
阻む(P);沮む[はばむ, habamu] (v5m) to keep someone from doing; to stop; to prevent; to check; to hinder; to obstruct; to oppose; to thwart; (P)

*thwart* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดักคอ[v.] (dakkhø) EN: anticipate ; forestall ; impede ; thwart FR: anticiper
ขัดขวาง[v.] (khatkhwāng) EN: obstruct ; stop ; impede ; block ; thwart ; hinder ; prevent ; deter FR: empêcher ; entraver ; obstruer ; bloquer ; stopper ; arrêter ; faire échouer ; torpiller (fig.) ; prévenir
ขวาง[v.] (khwāng) EN: obstruct ; impede ; block ; hinder ; oppose ; bar ; thwart ; get in the way ; stop FR: empêcher ; obstruer ; faire obstacle ; bloquer
หมดหนทาง[adj.] (mot honthān) EN: stymied ; powerless ; thwarted ; at a dead end FR:
สกัดกั้น[v.] (sakatkan) EN: intercept ; cut off ; bar ; thwart FR: intercepter ; arrêter
ต้าน[v.] (tān) EN: resist ; opppose ; stop ; withstand ; hinder ; impede ; thwart ; block FR: résister ; s'opposer (à) ; se défendre ; entraver ; gêner
ตีกัน[v. exp.] (tī kan) EN: thwart FR:

*thwart* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kiellinie {f} | rechtwinklig zur Kielliniekeel line | thwartships
Ruderbank {f}thwart

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *thwart*
Back to top