ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*supervise*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น supervise, -supervise-

*supervise* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
supervise (vi.) ตรวจตรา See also: ดูแล, ควบคุม, จัดการ Syn. oversee, control, manage, superintend
supervise (vt.) ตรวจตรา See also: ดูแล, ควบคุม, จัดการ Syn. oversee, control, manage, superintend
English-Thai: HOPE Dictionary
supervise(ซูเพอะไวซ) vt. ดูแล,ควบคุม,จัดการ,อำนวยการ,ตรวจตรา, Syn. oversee
English-Thai: Nontri Dictionary
supervise(vt) ควบคุม,ดูแล,อำนวยการ,จัดการ,ตรวจตรา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Supervised areaพื้นที่ตรวจตรา, บริเวณที่ไม่ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุม แต่จำเป็นต้องมีการสำรวจรังสีจากการทำงานโดยไม่ต้องมีมาตรการป้องกันและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยเป็นพิเศษ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our inmates, properly supervised, will be put to work outside these walls, performing all manner of public service.ผู้ต้องขังของเราภายใต้การดูแลอย่างถูกต้อง จะถูกนำไปทำงานนอกกำแพงเหล่านี้ การแสดงลักษณะของการบริการสาธารณะทั้งหมด
The ruling also states... that you need a licensed attorney to supervise you.กฏยังได้บัญญัติไว้ว่า คุณต้องมีทนายที่ได้รับใบอนุญาตเพื่อควบคุมคุณ
Our players will be closely supervised, no problems.ผู้เล่นจะถูกจับตาดูอย่างใกล้ชิด ไม่ต้องห่วง
Big Mike says you have to come. You know that Jeff's not to be left unsupervised around holidays.บิ๊กไมค์บอกให้นายไปด้วย ต้องมีคนคอยดูแลเจฟฟ์...
Oh, and this lady here has supervised all the lighting in here.และคุณผู้หญิงท่านนี้ เป็นที่ปรึกษาเรื่องการตกแต่งไฟที่นี่
I supervise, the maids work in pairs.ผมสั่งให้แม่บ้าน เข้าไปทำเป็นคู่
I want Connor to supervise the work.และผมต้องการพื้นที่สำหรับทำงานด้วย
I'm assigned to Anakin Skywalker, and he is to supervise my Jedi training.ข้าถูกส่งมาให้กับอนาคิน สกายวอล์คเกอร์ และเขาจะเป็นผู้ฝึกข้าให้เป็นเจได
Mondays, Wednesdays, Fridays, and I get supervised visits with the library every other weekend.วันจันทร์, พุธ,ศุกร์ ส่วนผมก็จะไปที่ห้องสมุด
My office supervises all runaway and missing child cases, including your son's, and;สำนักงานของผม ดูแลเกี่ยวกับเรื่องเด็ก ที่หนีออกจากบ้าน หรือสูญหายไป รวมทั้งลูกชายคุณ และ
When I supervised 32 cosตอนฉันตรวจตรา 32 COs
And I'm counting on you to supervise every second of that interrogation.แล้วผมจะติดตาม เรื่องการสอบสวนอยู่ตลอดเวลา

*supervise* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提调[tí diào, ㄊㄧˊ ㄉㄧㄠˋ, 提调 / 提調] to supervise (troops); to appoint (officers); to select and assign
监制[jiān zhì, ㄐㄧㄢ ㄓˋ, 监制 / 監製] supervise the manufacture of; supervise the shooting of films
[dǒng, ㄉㄨㄥˇ, 董] supervise; to direct; director; surname Dong

*supervise* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スーパーバイザ(P);スーパーバイザー;スーパバイザ[, su-pa-baiza (P); su-pa-baiza-; su-pabaiza] (n) superviser; (P)
取り締まる(P);取締まる[とりしまる, torishimaru] (v5r,vt) to manage; to control; to supervise; to crack down on; (P)

*supervise* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนวยการ[v. exp.] (amnūay kān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
ดูแล[v.] (dūlaē) EN: take care of ; keep ; supervise ; look after ; care ; protect ; control ; oversee ; be responsible (for) ; guard ; be in charge of ; keep an eye on FR: prendre soin ; veiller sur ; garder ; superviser
กำกับ[v.] (kamkap) EN: control ; regulate ; oversee ; supervise ; superintend ; inspect ; direct ; conduct FR: diriger ; superviser ; contrôler ; conduire
กำกับดูแล[v. exp.] (kamkapdūlaē) EN: supervise FR:
คนควบคุม[n. exp.] (khon khūapk) EN: supervisor FR: superviseur [m] ; superviseuse [f]
ควบคุม[v.] (khūapkhum) EN: control ; command ; oversee ; supervise ; superintend ; conduct ; manage ; regulate ; take charge FR: contrôler ; superviser ; commander ; prendre en charge ; assurer
ควบคุมดูแล[v. exp.] (khūapkhum d) EN: be in charge of ; supervise FR:
ควบคุมดูแลนักเรียน[v. exp.] (khūapkhum d) EN: supervise pupils FR: surveiller les élèves
ควบคุมการทำงาน[v. exp.] (khūapkhum k) EN: supervise the work FR:
คุม[v.] (khum) EN: control ; supervise ; direct ; manage ; operate ; be in charge (of) FR: contrôler ; superviser ; prendre en charge ; maîtriser
คุมงาน[v. exp.] (khum ngān) EN: supervise work ; oversee ; be in charge of FR: superviser
ควบคุม[v.] (khwop khum) EN: control ; confine ; oversee ; supervise ; superintend FR: contrôler
ไกลหูไกลตา[adv.] (klaihūklait) EN: out of sight ; unsupervised FR: hors de vue
นายช่าง[n.] (nāi chāng) EN: chief mechanic ; supervising engineer ; engineer ; chief FR: mécanicien en chef [m] ; ingénieur superviseur [m] ; chef d'équipe [m]
นิเทศ[v.] (nithēt) EN: supervise ; oversee FR:
นิเทศการสอน[v. exp.] (nithēt kān ) EN: supervise teaching ; oversee teaching FR:
ผู้กำกับ[n.] (phūkamkap) EN: director ; supervisor ; superintendent ; inspector ; commander ; chief of police FR: directeur [m] ; superviseur [m]
ผู้ควบคุม[n. exp.] (phū khūapkh) EN: supervisor FR: surveillant [m] ; superviseur [m]
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา[n. exp.] (phū yū tāi ) EN: controlee ; one who is controlled/supervised ; subordinate FR:
ซูปเปอร์ไวเซอร์ = ซูเปอร์ไวเซอร์[n.] (suppoēwaiso) EN: supervisor ; foreman ; inspector FR: superviseur [m]
ซูปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายขาย[n. exp.] (suppoēwaiso) EN: sales supervisor FR: superviseur des ventes [m]
ตรวจสอบ[v.] (trūatsøp) EN: check ; inspect ; verify ; test ; audit ; monitor ; oversee ; review ; approve FR: vérifier ; examiner ; contrôler ; inspecter ; explorer ; réviser ; superviser ; tester ; approuver

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *supervise*
Back to top