ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sunbeam*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sunbeam, -sunbeam-

*sunbeam* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sunbeam (n.) ลำแสงอาทิตย์ See also: แสงอาทิตย์ Syn. sunlight
sunbeams (n.) แสงอาทิตย์ See also: แสงแดด Syn. sunlight
English-Thai: HOPE Dictionary
sunbeamn. ลำแสงอาทิตย์, See also: sunbeamed adj. sunbeamy adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
sunbeam(n) แสงอาทิตย์,แสงแดด,แสงตะวัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The sunbeams that the ice sheet previously reflected back now penetrate the dark water, heating it up.แสงอาทิตย์ซึ่งแผ่นน้ำแข็งเคยสะท้อนกลับ ตอนนี้ได้ส่องทะลุลงไป ในน้ำและเพิ่มอุณหภูมิ
# Sweet dreams till sunbeams find you ## ฝันหวาน จนตะวันส่องแสง #
You're sunbeams and angel wings and the Taj Mahal all rolled into one marvelous dame.คุณคือแสงแดดที่ลอดผ่าน แลปีกแห่งนางสวรรค์ และทำให้ทัชมาฮาลดูด้อยค่าลงไปเลย
When the last sunbeam sets go forth and slaughter.เมื่อแสงสุดท้ายจากไป ก็เดินหน้าสังหารได้เลย
Meet Mr. Sunbeam.เชิญพบกับคุณแสงอาทิตย์
Not so fast, Sunbeam.อย่าเพิ่งรีบไปซิ เจ้าแสงอาทิตย์
Pretty soon, Earth is chock-full of Sunbeams.ในไม่ช้า โลกก็แน่นขนัดไปด้วยแสงอาทิตย์
I... fell asleep in a sunbeam.ฉันงีบเพลินไปหน่อยน่ะ
Lived there... on a mote of dust suspended... in a sunbeam.อาศัยอยู่ที่นั่น ในผงฝุ่น ที่ลอยอยู่ในแสงแดด

*sunbeam* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンビーム[, sanbi-mu] (n) sunbeam

*sunbeam* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งูเหลือมดิน[n. exp.] (ngū leūam d) EN: Sunbeam Snake FR:
งูแสงอาทิตย์[n. exp.] (ngū saēng ā) EN: Sunbeam Snake FR:
ผีเสื้อสีหมากสุก[n. exp.] (phīseūa sī ) EN: Dentate Sunbeam FR:
ผีเสื้อสีหมากสุกลายเส้น[n. exp.] (phīseūa sī ) EN: Narrow-banded Sunbeam FR:
ผีเสื้อสีหมากสุกปีกหัก[n. exp.] (phīseūa sī ) EN: Angled Sunbeam FR:
แสงแดด[n.] (saēngdaēt) EN: sunlight ; sunshine ; sunbeam FR: rayon de soleil [m] ; lumière du soleil [f] ; lumière solaire [f]

*sunbeam* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rosenschillerkolibri {m} [ornith.]Shining Sunbeam

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sunbeam*
Back to top