ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sunbeam-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sunbeam, *sunbeam*,

-sunbeam- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When the last sunbeam sets go forth and slaughter.เมื่อแสงสุดท้ายจากไป ก็เดินหน้าสังหารได้เลย

-sunbeam- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サンビーム[, sanbi-mu] (n) sunbeam

-sunbeam- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งูเหลือมดิน[n. exp.] (ngū leūam d) EN: Sunbeam Snake FR:
งูแสงอาทิตย์[n. exp.] (ngū saēng ā) EN: Sunbeam Snake FR:
ผีเสื้อสีหมากสุก[n. exp.] (phīseūa sī ) EN: Dentate Sunbeam FR:
ผีเสื้อสีหมากสุกลายเส้น[n. exp.] (phīseūa sī ) EN: Narrow-banded Sunbeam FR:
ผีเสื้อสีหมากสุกปีกหัก[n. exp.] (phīseūa sī ) EN: Angled Sunbeam FR:
แสงแดด[n.] (saēngdaēt) EN: sunlight ; sunshine ; sunbeam FR: rayon de soleil [m] ; lumière du soleil [f] ; lumière solaire [f]

-sunbeam- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rosenschillerkolibri {m} [ornith.]Shining Sunbeam

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sunbeam-
Back to top