ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*stockyard*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stockyard, -stockyard-

*stockyard* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stockyard (n.) คอกปศุสัตว์ชั่วคราว Syn. paddock
English-Thai: Nontri Dictionary
stockyard(n) คอกปศุสัตว์,ที่ซื้อขายพันธบัตร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, yeah. I mean, it's The Stockyard we're talking about.ใช่ แน่นอน ผมหมายถึงนี่เรากำลังพูดถึง The Stockyard อยู่นะ
It's in a stockyard, and it's being shipped out, so we really need to--hello, hunter.มันอยู่ในคอกสัตว์และกำลังจะถูกส่งออกไป เราก็เลยจำเป็นต้อง... สวัสดี นักล่า
What can you tell me about The Stockyard?คุณบอกอะไรผมได้บ้างเกี่ยวกับ The Stockyard?

*stockyard* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストックヤード[, sutokkuya-do] (n) stockyard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *stockyard*
Back to top