ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-stockyard-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น stockyard, *stockyard*,

-stockyard- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, yeah. I mean, it's The Stockyard we're talking about.ใช่ แน่นอน ผมหมายถึงนี่เรากำลังพูดถึง The Stockyard อยู่นะ

-stockyard- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ストックヤード[, sutokkuya-do] (n) stockyard

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -stockyard-
Back to top