ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*sovereignty*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sovereignty, -sovereignty-

*sovereignty* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sovereignty (n.) อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ See also: อำนาจอธิปไตย Syn. supremacy, independence
sovereignty (n.) อำนาจของกษัตริย์
sovereignty kindred (n.) ราชวงศ์ Syn. regime
English-Thai: HOPE Dictionary
sovereignty(ซอฟ'เวอเรนที) n. อำนาจกษัตริย์,อำนาจรัฎฐาธิปัตย์,อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ,อำนาจอธิปไตย,รัฐหรือประเทศที่มีอำนาจอธิปไตย,รัฐหรือประเทศที่มีอำนาจในการปกครองตัวเองโดยอิสระ
English-Thai: Nontri Dictionary
sovereignty(n) ความเป็นเอกราช,อำนาจอธิปไตย,อำนาจกษัตริย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sovereignty๑. รัฏฐาธิปัตย์๒. อำนาจอธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sovereigntyอำนาจอธิปไตย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัฏฐาธิปัตย์ (n.) sovereignty
รัฏฐาธิปไตย (n.) sovereignty Syn. รัฏฐาธิปัตย์
อธิปไตย (n.) sovereignty Syn. อำนาจอธิปไตย
อำนาจอธิปไตย (n.) sovereignty
เอกราช (n.) sovereignty See also: independence
แข็งเมือง (v.) restore sovereignty See also: restore autonomy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Until we as a people achieve our own due-- national sovereignty-- terror will be met with terror.จนกว่าเราจะบรรลุเป้าหมายที่สมควรจะได้รับ ความน่ากลัว ก็ต้องแลกด้วยความน่ากลัว
Instead, we sit here, our contracts are canceled, our soldiers vilified, our corporate sovereignty is threatened by congressional fiat.นั่งอยู่ที่นี่ สัญญาของเราถูกยกเลิก ทหารของเราต้องไร้น้ำยา กิจการของเรา ถูกการเมืองเล่นงาน
We will leave Orto-Plutonia under the watchful eyes of the Talz from this day forth and recognize your sovereignty as a free and equal people.เราจะให้ออร์โต-พลูโตเนีย อยู่ภายใต้การดูแลของเหล่าทาลซ์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และยอมรับว่าอำนาจอธิปไตยของท่านนั้น
People say that we're giving away our sovereignty.เรากำลังยกอธิปไตยให้ต่างแดน
If this contract is signed, what's at stake here is Chinese sovereignty.สิ่งที่จะตกอยู่ในความเสี่ยงทันที ก็คืออำนาจอธิปไตยของชาติจีน

*sovereignty* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
统治权[tǒng zhì quán, ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ ㄑㄩㄢˊ, 统治权 / 統治權] sovereignty; dominion; dominance
主权[zhǔ quán, ㄓㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, 主权 / 主權] sovereignty
至高统治权[zhì gāo tǒng zhì quán, ㄓˋ ㄍㄠ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ ㄑㄩㄢˊ, 至高统治权 / 至高統治權] supreme power; sovereignty

*sovereignty* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主権[しゅけん, shuken] (n) sovereignty; supremacy; dominion; (P)
主権侵犯[しゅけんしんぱん, shukenshinpan] (n) infringement of sovereignty
主権回復[しゅけんかいふく, shukenkaifuku] (n) restoration of sovereignty
主権在民[しゅけんざいみん, shukenzaimin] (n) the sovereignty of the people
国家主権[こっかしゅけん, kokkashuken] (n) state sovereignty; national sovereignty
国権[こっけん, kokken] (n) power of the state; national sovereignty; sovereign rights; (P)
国民主権[こくみんしゅけん, kokuminshuken] (n) sovereignty of the people
国民審査[こくみんしんさ, kokuminshinsa] (n) national review (as an act of a peoples' sovereignty)
地域主権改革[ちいきしゅぎかいかく, chiikishugikaikaku] (n) regional sovereignty reform; decentralization of power to local governments
支配権[しはいけん, shihaiken] (n) right of control; supremacy; sovereignty
至上権[しじょうけん, shijouken] (n) supremacy; sovereignty
領土侵犯[りょうどしんぱん, ryoudoshinpan] (n,vs) violation of territorial sovereignty; intrusion into territory

*sovereignty* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอศวรรย์[n.] (aisawan) EN: sovereignty ; kingship FR:
ไอศูรย์[n.] (aisūn) EN: sovereignty ; kingship FR:
ไอศุริย-[pref.] (aisuriya-) EN: sovereignty FR:
อำนาจอธิปไตย[n. exp.] (amnāt athip) EN: sovereign power ; sovereignty FR: pouvoir souverain [m] ; souveraineté [f]
อธิปไตย[n.] (athippatai ) EN: sovereignty FR: souveraineté [f]
แข็งเมือง[v.] (khaengmeūan) EN: assert independence ; proclaim the independence of a country ; restore sovereignty FR:
มไหศวรรย์[n.] (mahaisawan) EN: majesty ; greatness ; sovereignty ; supremacy ; great power ; great wealth FR:
สิทธิในการปกครอง[n. exp.] (sitthi nai ) EN: sovereignty FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *sovereignty*
Back to top