ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-sovereignty-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น sovereignty, *sovereignty*,

-sovereignty- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Instead, we sit here, our contracts are canceled, our soldiers vilified, our corporate sovereignty is threatened by congressional fiat.นั่งอยู่ที่นี่ สัญญาของเราถูกยกเลิก ทหารของเราต้องไร้น้ำยา กิจการของเรา ถูกการเมืองเล่นงาน
We will leave Orto-Plutonia under the watchful eyes of the Talz from this day forth and recognize your sovereignty as a free and equal people.เราจะให้ออร์โต-พลูโตเนีย อยู่ภายใต้การดูแลของเหล่าทาลซ์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และยอมรับว่าอำนาจอธิปไตยของท่านนั้น

-sovereignty- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
主権侵犯[しゅけんしんぱん, shukenshinpan] (n) infringement of sovereignty
主権回復[しゅけんかいふく, shukenkaifuku] (n) restoration of sovereignty
主権在民[しゅけんざいみん, shukenzaimin] (n) the sovereignty of the people
国家主権[こっかしゅけん, kokkashuken] (n) state sovereignty; national sovereignty
国民主権[こくみんしゅけん, kokuminshuken] (n) sovereignty of the people
地域主権改革[ちいきしゅぎかいかく, chiikishugikaikaku] (n) regional sovereignty reform; decentralization of power to local governments
支配権[しはいけん, shihaiken] (n) right of control; supremacy; sovereignty
至上権[しじょうけん, shijouken] (n) supremacy; sovereignty

-sovereignty- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอศวรรย์[n.] (aisawan) EN: sovereignty ; kingship FR:
ไอศูรย์[n.] (aisūn) EN: sovereignty ; kingship FR:
ไอศุริย-[pref.] (aisuriya-) EN: sovereignty FR:
อำนาจอธิปไตย[n. exp.] (amnāt athip) EN: sovereign power ; sovereignty FR: pouvoir souverain [m] ; souveraineté [f]
อธิปไตย[n.] (athippatai ) EN: sovereignty FR: souveraineté [f]
แข็งเมือง[v.] (khaengmeūan) EN: assert independence ; proclaim the independence of a country ; restore sovereignty FR:
มไหศวรรย์[n.] (mahaisawan) EN: majesty ; greatness ; sovereignty ; supremacy ; great power ; great wealth FR:
สิทธิในการปกครอง[n. exp.] (sitthi nai ) EN: sovereignty FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -sovereignty-
Back to top