ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*snowflake*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น snowflake, -snowflake-

*snowflake* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
snowflake (n.) เกล็ดหิมะ See also: ผลึกหิมะ Syn. flake
English-Thai: HOPE Dictionary
snowflake(สโน'เฟลค) n. เกล็ดหิมะ,ผลึกหิมะ,
English-Thai: Nontri Dictionary
snowflake(n) เกล็ดหิมะ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Snowflakesเกล็ดหิมะ [อุตุนิยมวิทยา]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Like a snowflake in a fiery gripเหมือนกับเกร็ดหิมะที่ต้องกับไฟ
You know, why don't you cut out all the riddles, Snowflake, and just give it to us straight.ฉันว่า ทำไมนายไม่เลิกพูดเป็นปริศนา แล้วบอกพวกเรามา ตรงๆ เลยล่ะ
Oswego was not on the way, Snowflake. MICHAEL: It's not where Oswego is.ออสวีโก้ไม่ได้เป็นทางที่โรยไปด้วยเกล็ดหิมะนะ สิ่งที่อยู่ที่ออสวีโก้ต่างหาก
Just Like I Was Asked To Step Down From The Committee For The Snowflake Ball,คล้ายๆกับตอนที่ขอใหแม่้ชะลอการเป็นคณะกรรมการงานกุศล
Cashmere stole for ice-skating at Wollman Rink Jacques Torres hot chocolate for window-shopping the holiday displays and the perfect date to the Senior Snowflake Charity Ball.ผ้าพันคอแคชเมียร์สำหรับเล่นไอซ์สเก็ตที่ไวล์แมน โกโกร้อนของชาร์ค ทอร์ สำหรับการเดินดูดิสเพล์ตามห้างต่างๆ
Something I Iove about the snowflake ball.มีบางอย่างที่ฉันชอบเกี่ยวกับงานสโนว์เฟลคบอลล์
What are you doing here? -snowflake ball.เพเนโลเป้ มาทำอะไรที่นี่?
Thanks, but the snowflake ball's tomorrow.งานแฟชั่นโชว์ของคุณประทับใจมาก-ขอบคุณ แต่งานมันพรุ่งนี้
I think we'd better have a second snowflake machine.ฉันคิดว่าเราน่าจะใช้เครื่องทำปุยหิมะอีกสักอันนะ
I mean, it is called the snowflake ball. We can't have drizzle.หมายถึง นี่คืองานบอลล์ปุยหิมะ
I probably should have asked sooner... ... butwouldyoucomewith me to the snowflake ball?คืออ ฉันรู้ว่าไม่ควรจะถามคุณในตอนนี้
Aaron decided he would escort me to the snowflake ball tomorrow.อารอนตัดสินใจแล้วว่าจะไปเป็นเพื่อนฉัน ไปงานบอลล์คืนพรุ่งนี้

*snowflake* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纷飞[fēn fēi, ㄈㄣ ㄈㄟ, 纷飞 / 紛飛] to swirl in the air (of thickly falling snowflakes, flower petals etc); to flutter about
[yīng, , 霙] sleet; snowflakes
雪花[xuě huā, ㄒㄩㄝˇ ㄏㄨㄚ, 雪花] snowflake

*snowflake* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スノーフレーク[, suno-fure-ku] (n) snowflake
春の雪[はるのゆき, harunoyuki] (exp,n) (See 春雪) spring snow (usu. large snowflakes)
牡丹雪[ぼたんゆき, botanyuki] (n) large snowflakes
綿雪[わたゆき, watayuki] (n) large snowflakes
雪模様[ゆきもよう, yukimoyou] (n) (1) weather portending snow; (2) (See 雪輪) snowflake pattern
雪片[せっぺん, seppen] (n) snowflake
雪花;雪華[ゆきばな(雪花);せっか, yukibana ( yuki hana ); sekka] (n) snowflakes
雪輪[ゆきわ, yukiwa] (n) snowflake-shaped family crest
風花[かざばな;かざはな, kazabana ; kazahana] (n) (1) flurry of snow in a clear sky; (2) winter wind which brings scattered snowflakes or raindrops; (3) (See 風ほろし) skin eruptions cause by a cold or fever

*snowflake* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกล็ด[n.] (klet) EN: flake ; snowflake FR: flocon [m] ; flocon de neige [m]
เกล็ดหิมะ[n. exp.] (klet hima) EN: snowflake FR: flocon de neige [m]

*snowflake* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hawaii-Preußenfisch {m} (Dascyllus albisella) [zool.]snowflake damsel

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *snowflake*
Back to top